Dołącz do nas

Praktyczna fizjoterapia

Autor Błaszcz Marcin
Autor Zając Włodzimierz
Autor Dawidowska Joanna
Autor Dobrakowski Łukasz
Autor Windak Filip

Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (PWZFz). Jak i do kiedy trzeba się zarejestrować w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów

 1. Ile mam na to czasu?

Artykuł 143 ust. 4 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty mówi: Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą wykonywać zawód fizjoterapeuty w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy bez uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów [1].

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, zwana dalej ustawą, weszła w życie 31 maja 2016 r. Dlatego do 31 maja 2018 r. osoby, które spełniają warunki do uzyskania PWZFz, mogą wykonywać zawód fizjoterapeuty bez rejestracji w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów. Czy w takim razie wystarczy wypełnić wniosek on-line 31 maja 2018 r., aby mieć pewność, że nie spotkają nas niemiłe konsekwencje? Otóż nie. Z art. 21. ust. 4. ustawy wynika, że postępowanie w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty może trwać do 3 miesięcy [1]. Biorąc pod uwagę dużą niechęć fizjoterapeutów do opłacania składki na rzecz samorządu, istnieje duże ryzyko, że fizjoterapeuci będą odkładać złożenie wniosku o wpis do KRF na ostatnią chwilę. Wówczas czas rozpatrywania wniosku może wydłużyć się do trzech miesięcy [2].

W praktyce oznacza to, że wniosek należy wysłać najpóźniej w lutym 2018 r. Pod warunkiem że nie będzie konieczne jego uzupełnienie lub dołączenie jakiegoś dokumentu. W razie przeoczenia któregoś z dokumentów lub sytuacji niezależnych od nas, jak np. nieprawidłowa nazwa kierunku, na którym studiowaliśmy nasz zawód, czas oczekiwania na wydanie PWZFz może wydłużyć się ponad trzy miesiące! Artykuł 21. ust. 4 ustawy zaznacza, że: Postępowanie w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu powinno się zakończyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów określonych ustawą.

 1. Co jeśli nie zarejestruję się na czas?

Konsekwencje pracy bez wymaganego prawa do wykonywania zawodu są opisane w ar tykułach 136–139 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty:

 • Art. 136. Kto bez wymaganych uprawnień udziela świadczeń z zakresu fizjoterapii, podlega grzywnie.
 • Art. 137. Jeżeli sprawca czynu określonego w art. 136 działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
 • Art. 138. Kto bez wymaganych uprawnień posługuje się tytułem zawodowym fizjoterapeuty, podlega karze grzywny.
 • Art. 139. Kto dopuszcza do udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii osobę nieposiadającą prawa wykonywania zawodu wymaganego do udzielania tych świadczeń, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny [1].
 1. W jaki sposób mogę zarejestrować się do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów oraz uzyskać prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (PWZFz)?
 • Rejestracji należy dokonać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się pod adresem: https://kif.info.pl/rejestracja/.
 • Po dokładnym wypełnieniu wszystkich pól system sam generuje listę dokumentów, jakie trzeba dołączyć do wniosku oraz numer konta, na który należy przesyłać opłatę za PWZFz.
 • Wpłacamy 100 zł na swój indywidualny numer konta za PWZFz.
 • Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać do biura KIF, dołączając do niego dokumenty wskazane we wniosku oraz potwierdzenie przelewu za PWZFz [3].

Do wypełnienia formularza przydatne będą m.in. dowód osobisty oraz dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie.

W dziale CENTRUM POMOCY 24H (https://pomoc.kif.info.pl/) na stronie Krajowej Izby Fizjoterapeutów znajdziemy szczegółowe odpowiedzi na pytanie, jakie dokumenty należy złożyć, by zostać zarejestrowanym w KRF oraz uzyskać PWZFz [3]

Przed wysłaniem dokumentów do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów warto sprawdzić, czy:

 • wygenerowany i wydrukowany po rejestracji trzystronicowy wniosek został podpisany we wszystkich wskazanych miejscach, z uwzględnieniem miejscowości i daty; jeżeli podczas rejestracji popełniono błąd, należy go odręcznie poprawić na wydrukowanym wniosku i parafować dokonaną zmianę;
 • do wniosku zostały dołączone wszystkie wymagane dokumenty;
 • nie brakuje dyplomu potwierdzającego wykształcenie, np. dyplomu licencjata lub technika, w przypadku ukończenia studiów magisterskich II stopnia (uzupełniających);
 • odpisy dyplomów są oryginalne lub są to kopie z poświadczeniem notarialnym; można przesłać odpis dyplomu wystawiany przez uczelnię – to miękka wersja dyplomu wydawana zwykle w trzech egzemplarzach; należy pamiętać, iż KIF nie zwraca nadsyłanych dyplomów, dlatego że te zostają umieszczone w archiwum Izby, z tego powodu lepiej przesłać odpis dyplomu lub ksero potwierdzone notarialnie;
 • na dyplomach są widoczne pieczęcie uczelni oraz osób podpisujących dyplomy, w szczególności tzw. pieczęcie suche, które zazwyczaj nie są widoczne na kopii dokumentu. W takim przypadku notariusz powinien zaświadczyć, że pieczęcie znajdują się na oryginale dokumentu;
 • na dyplomach znajdują się wszystkie podpisy (podpis posiadacza nazwiskiem aktualnym w dniu wydania dyplomu oraz uzyskania tytułu);
 • na wszystkich dokumentach widnieje to samo imię i nazwisko; w przypadku różnic należy dołączyć ksero skróconego odpisu aktu małżeństwa lub dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (w tym przypadku ksero nie musi być potwierdzone notarialnie);
 • zdjęcie jest prawidłowe (format 35 × 45 mm – jak do dowodu osobistego);
 • w przypadku gdy ukończony kierunek studiów nie jest jednoznaczny z kryteriami ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, dołączono do wniosku suplement do dyplomu lub tzw. siatkę godzin wystawioną przez uczelnię [3].

INNE WSKAZÓWKI

 1. 1. Do wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty nie trzeba dołączać certyfikatów z odbytych kursów czy szkoleń.
 2. Do wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty należy dołączyć wszystkie posiadane dyplomy (technik, licencjat, magister, specjalizacje).
 3. Koszt notarialnego poświadczenia kopii dyplomu „za zgodność z oryginałem” wynosi około 8 zł.
 4. Dyplomy potwierdzające kwalifikacje niezbędne do uzyskania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty określa art. 13 ust. 3 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (https://kif.info.pl/ustawa-o-zawodzie-fizjoterapeuty/) [3].

WSKAZÓWKI DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

 1. Jeśli mając tytuł licencjata, zarejestrujemy się w KRF, a następnie uzyskamy tytuł magistra, to nie będziemy musieli drugi raz płacić za wydanie prawa wykonywania zawodu, gdyż jest to opłata jednorazowa. Po uzyskaniu tytułu magistra konieczne będzie jedynie zgłoszenie tego faktu do Izby celem aktualizacji danych.
 2. Studenci II stopnia oraz doktoranci, którzy nie wykonują zawodu fizjoterapeuty, mogą być zwolnieni z opłacania składki członkowskiej po wysłaniu odpowiedniego wniosku wraz z potwierdzeniem statusu studenta [3].

OPŁACANIE SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

Obowiązek opłacenia składki członkowskiej powstaje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym fizjoterapeuta został wpisany do KRF (o czym zostanie powiadomiony drogą mailową). Tak więc jeśli wyślemy wniosek wraz z dokumentami w lutym 2018 r., a PWZFz uzyskamy w maju, to dopiero od czerwca tego roku będziemy zobowiązani do opłacania składek członkowskich. Jeśli składkę opłacimy od razu, np. przy rejestracji ( jeśli nie chcemy zaprzątać sobie tym głowy w późniejszym czasie), to zostanie ona automatycznie przeniesiona na miesiące po uzyskaniu PWZFz.

Składki członkowskie należy opłacać na indywidualny numer konta uzyskany podczas rejestracji. Jest to ten sam numer konta, na który uiszczamy opłatę związaną z rejestracją.

Wysokość składki miesięcznej wynosi 25 zł. Fizjoterapeuta może wpłacić na rachunek bankowy kwotę stanowiącą wielokrotność składki miesięcznej, nie większą niż 300 zł. Wpłata taka jest zaliczana odpowiednio na poczet kolejnych składek miesięcznych.

Można zostać zwolnionym z opłacania składki. Opisuje to uchwała nr 13/I KRF/2017 dostępna w zakładce DOKUMENTY/ uchwały KRF na stronie https://kif.info.pl/ [5]

Zwolnienie z opłaty dotyczy m.in.:

 • osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne,
 • osób przebywających stale za granicą i niewykonujących zawodu fizjoterapeuty w Polsce,
 • emerytów i rencistów niewykonujących zawodu fizjoterapeuty, e osób korzystających z urlopu wychowawczego, macierzyńskiego i rodzicielskiego niewykonujących zawodu fizjoterapeuty [3].

Aby ubiegać się o zwolnienie, należy złożyć wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienie do zwolnienia (np. kserokopia legitymacji studenckiej/emeryta/rencisty, zaświadczenie z UP, zaświadczenie z zakładu pracy/ ZUS dot. urlopu wychowawczego, dokument potwierdzający stały pobyt poza granicami Polski itp.). Przy składaniu wniosku można skorzystać z wzoru wniosków udostępnionych na stronie: https://kif.info.pl/dokumenty-kategorie/wnioski/ [3].

Jeżeli uprawnienie do zwolnienia ze składek obowiązuje nas w dniu składania wniosku o przyznanie PWZFz, ww. wniosek można dołączyć już na tym etapie. W tym przypadku zwolnienie zostanie rozpatrzone po przyznaniu PWZFz.

Jeżeli uprawnienie pojawi się w późniejszym terminie lub wniosek złożony zostanie po przyznaniu PWZFz – zostanie on rozpatrzony w ciągu miesiąca od otrzymania kompletnego wniosku i zwolnienie zostanie przyznane z miesiącem jego wpływu do KIF [3].

PO REJESTRACJI

Jeśli już zarejestrowaliśmy się w KRF, a nasze dane uległy zmianie, należy poinformować o tym KIF. Zgodnie z art. 32 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty osoby wpisane do KRF mają obowiązek zgłaszania zmian danych w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zmiany.

Zmiany należy dokonać poprzez wypełnienie wniosku o zmianę danych w KRF, który jest dostępny w zakładce dokumenty/wnioski do KRF: https://kif.info.pl/dokumenty-kategorie/wnioski/ [3]

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Krajowej Izby Fizjoterapeutów www.kif.info.pl oraz w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty [4].

PIŚMIENNICTWO:

 1. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994).
 2. Błaszcz M. Stosunek fizjoterapeutów do ustawy o zawodzie fizjoterapeuty i tworzącego się samorządu zawodowego. Praca magisterska. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków 2017.
 3. Krajowa Izba Fizjoterapeutów. CENTRUM POMOCY 24 H [dostęp: 20.12.2017] Dostępne na: https://pomoc.kif.info.pl/.
 4. Krajowa Izba Fizjoterapeutów [dostęp: 12.12.2017]. Dostępne na: www.kif.info.pl.
 5. Krajowa Izba Fizjoterapeutów. Uchwała nr 13/I KRF/2017 [dostęp: 12.12.2017] Dostępne na:  https://kif.info.pl/file/2017/03/uchwała-NR-13_I_KRF_2017.pdf.

 

 • Elementy kształtowania wizerunku zakładu rehabilitacji leczniczej

 • I Sesja Fizjoterapii na 26 edycji International Medical Students Conference w Krakowie