Dział: Aspekty prawne w pracy fizjoterapeuty

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w Polsce przez obywateli Ukrainy

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych mających zastosowanie do obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium swego państwa, a chcieliby wykonywać w Polsce zawód fizjoterapeuty. Należy podkreślić, że zawód fizjoterapeuty jest zawodem regulowanym, do którego dostęp podlega ściśle określonym wymogom prawnym.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej i domowej finansowanej przez NFZ

Do zakresu świadczeń udzielanych przez zakłady rehabilitacji leczniczej należy przede wszystkim rehabilitacja ambulatoryjna, a ponadto rehabilitacja w warunkach domowych. Są to świadczenia gwarantowane świadczeniobiorcom w ramach publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Są one dla pacjentów bezpłatne, a realizujący je świadczeniodawcy dostają pieniądze z NFZ, jeśli mają zawartą umowę o udzielanie takich świadczeń. Celem artykułu jest przybliżenie zmian w rehabilitacji ambulatoryjnej i domowej w aspekcie ich finansowania, wynikających z Zarządzenia nr 7/2022/DSOZ z 11 stycznia 2022 r., zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń: leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Czytaj więcej

Ubezpieczenia majątkowe praktyki zawodowej fizjoterapeuty

Dla prowadzenia działalności leczniczej, a także innej działalności gospodarczej istotne są ubezpieczenia będące jedną z form zarządzania ryzykiem. Działalność praktyki fizjoterapeutycznej jest związana z ryzykiem wystąpienia szkód na osobie pacjenta, a także w mieniu. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie podstaw prawnych i zasad ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia indywidualnej oraz grupowej praktyki zawodowej fizjoterapeuty.

Czytaj więcej

Kompleksowe i praktyczne wsparcie oraz ochrona fizjoterapeutów

Fizjoterapeuci długo walczyli o prawo wykonywania swojego zawodu. Zależało i nadal zależy im na samodzielności, swobodzie działania, a także bezpieczeństwie, że wybrany przez nich zawód jest wykonywany przez osoby kompetentne. Prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty to oczywiście przywileje, ale przede wszystkim obowiązki. Nie każdy o tym pamięta. Jak mieć pewność, że wszystkie działania są wykonywane zgodnie z prawem i obowiązkami? Jest na to sprawdzone rozwiązanie: FizjoProtect.

Czytaj więcej

Niezdolność fizjoterapeuty do wykonywania zawodu z przyczyn zdrowotnych

Stan zdrowia jest bardzo istotny dla wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Przede wszystkim prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty przysługuje osobie, której m.in. stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty, co potwierdza się orzeczeniem lekarskim. Ponadto może on negatywnie wpływać na jego pracę i możliwość zatrudnienia. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie dwóch sytuacji prawnych uregulowanych ustawowo, związanych ze stanem zdrowia fizjoterapeuty, uniemożliwiających mu wykonywanie zawodu. Pierwsza z nich jest związana z uprawnieniami samorządu zawodowego – KIF, natomiast druga z obowiązkami pracodawcy i pracownika w zakresie ochrony zdrowia pracujących.

Czytaj więcej

Kontrola wykonywania zawodu fizjoterapeuty przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów

Zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty określa przede wszystkim ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 952), zwana w skrócie u.z.f. Określa ona również organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów, w tym zasady kontroli fizjoterapeutów przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Celem artykułu jest przedstawienie zasad i procedury kontroli fizjoterapeutów przez samorząd zawodowy, realizowanej przez Krajowy Zespół Kontrolerów.

Czytaj więcej

Wybory do samorządu zawodowego fizjoterapeutów – co warto wiedzieć?

W roku 2020 powinny się odbyć nowe, drugie w historii wybory fizjoterapeutów do organów samorządu zawodowego. W tym roku upływa bowiem czteroletnia kadencja organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów wybranych w pierwszych po utworzeniu samorządu wyborach w 2016 r. Jednakże obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce wpływa także na funkcjonowanie samorządu zawodowego fizjoterapeutów. W szczególności w związku z powyższą sytuacją wybory do samorządu zawodowego planowane na listopad bieżącego roku zostały przesunięte. Celem artykułu jest przybliżenie fizjoterapeutom podstawowej wiedzy na temat organów samorządu zawodowego – Krajowej Izby Fizjoterapeutów, w tym zasad wyboru ich członków.

Czytaj więcej

Działalność uzdrowisk w czasie epidemii koronawirusa

Od wielu miesięcy świat, w tym Polska, zmaga się z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Epidemia koronawirusa wpływa na większość dziedzin życia społecznego i gospodarczego, w tym na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty. Wpłynęła także na ograniczenie działalności polskich uzdrowisk.

Czytaj więcej

Nowoczesny zakład (gabinet) rehabilitacji – elementy kształtowania wizerunku

Rynek usług rehabilitacyjnych w Polsce jest rynkiem o dużym stopniu nasycenia usługodawcami. Widoczna staje się walka szczególnie o pacjentów komercyjnych (pełnopłatnych). Żeby zdobyć/utrzymać pacjentów, oprócz tego, że trzeba mieć profesjonalną, stale podnoszącą kwalifikacje kadrę, należy zadbać także o inne aspekty funkcjonowania zakładu (gabinetu) rehabilitacji, które wpływają na jego wizerunek. Należy m.in. podejmować działania sprzyjające kształtowaniu pozytywnego wizerunku zakładu/gabinetu rehabilitacji leczniczej. Współcześnie wyzwaniem, a także koniecznością dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą są nie tylko nowoczesne technologie informatyczne, ale także marketing usług i public relations.

Czytaj więcej

Telerehabilitacja – wybrane aspekty prawne

Postęp technologiczny, rozwój społeczeństwa informacyjnego, a także wzrost oczekiwań w zakresie opieki medycznej wymagają od świadczeniodawców systemu ochrony zdrowia stosowania coraz nowocześniejszych środków i form w usługach medycznych. Dlatego rozwija się m.in. telemedycyna, która ma zastosowanie również w zakresie rehabilitacji leczniczej. Dodatkowo jej rola wzrosła w obecnym czasie – epidemii w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2. Stała się ona alternatywnym sposobem udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej

Dokumentacja medyczna prowadzona przez fizjoterapeutę – nowe przepisy

Do podstawowych obowiązków podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym także zakładów i gabinetów rehabilitacji leczniczej (praktyk zawodowych), należy prowadzenie dokumentacji medycznej. Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej należy także do ustawowych standardów wykonywania zawodów medycznych, również zawodu fizjoterapeuty. Artykuł 9 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 952) wyraźnie stanowi, że fizjoterapeuta ma obowiązek prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej. 15 kwietnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666). Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych regulacji prawnych zawartych w tym rozporządzeniu o istotnym znaczeniu dla fizjoterapeutów.

Czytaj więcej

UBEZWŁASNOWOLNIONY PACJENT W ZAKŁADZIE REHABILITACJI LECZNICZEJ

Do podstawowych ustawowych obowiązków zakładów i gabinetów rehabilitacji leczniczej należy realizacja praw pacjenta. Ponadto do fundamentalnych standardów prawnych wykonywania zawodu fizjoterapeuty należy przestrzeganie praw pacjenta. Podstawowym aktem prawnym regulującym prawa polskiego pacjenta jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1127). Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych praw osoby ubezwłasnowolnionej jako pacjenta w zakładzie i gabinecie rehabilitacji leczniczej oraz sposobów ich realizacji przez fizjoterapeutę. Ponadto dla celów edukacyjnych przedstawiono w nim podstawowe zagadnienia dotyczące ubezwłasnowolnienia.
Czytaj więcej