Dołącz do nas

Praktyczna fizjoterapia

Regulamin „Ogólnopolskiego programu doskonalenia umiejętności praktycznych fizjoterapeutów w latach 2017/2018”

Regulamin „Ogólnopolskiego programu doskonalenia umiejętności praktycznych fizjoterapeutów w latach 2017/2018” organizowanego przez czasopismo „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja”

1. Wydawcą czasopisma Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja i organizatorem Ogólnopolskiego programu doskonalenia umiejętności praktycznych fizjoterapeutów w latach 2015/2016 zwanego dalej Programem jest: FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307 VIII Wydział KRS, Poznań NIP 781-15-51-223 Kapitał zakładowy: 300 000 PLN

2. Postanowienia ogólne
- „Ogólnopolski program doskonalenia umiejętności praktycznych fizjoterapeutów w latach 2017/2018” obejmuje roczną prenumeratę czasopisma Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja (rozliczenie roczne

– 11 numerów w roku, gdzie numer lipcowo-sierpniowy jest połączony),
- Program oparty jest o zadania testowe
– pytania odnoszące się do treści opublikowanych na łamach czasopisma. Pytania testowe składają się z czterech wariantów odpowiedzi, w tym jednym poprawnym,
- uczestnikiem Programu zostaje każdy czytelnik, który składa zamówienie na roczną prenumeratę czasopisma bądź dokonuje jej przedłużenia oraz w pełnej kwocie opłacił roczną subskrypcję czasopisma,
- potwierdzeniem udziału w Programie jest imienne zaświadczenie wysyłane wraz z pierwszym numerem nowej subskrypcji,
- każdy uczestnik Programu ma możliwość umieszczenia wizytówki swojego gabinetu w bazie firm opublikowanej na stronie praktycznafizjoterapia.pl, publikacja wizytówek (maj 2015 r.) nastąpi na podstawie wypełnionego formularza i zgody uczestnika,
- formą sprawdzania nabytej wiedzy jest test wyboru, publikowany na stronie internetowej www.webankieta.pl po wysłaniu ostatniego numeru subskrypcji,
- rozwiązanie testu polega na wskazaniu jednej i tylko jednej prawidłowej odpowiedzi spośród czterech wariantów na wskazanej stronie internetowej (nie zaznaczenie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z uzyskaniem 0 punktów),
- maksymalnie za rozwiązanie testu składającego się na Program można otrzymać 165 punktów,
- punkty uzyskiwane w ramach Programu są niepodzielne i nieprzenośne, tzn. może je uzyskać tylko pierwotnie zarejestrowany uczestnik i nie jest możliwa zmiana uczestnika w trakcie trwania Programu, - uczestnik, który w wyniku zdobytych punktów z testu sprawdzającego uzyska nie mniej niż 132 pkt. otrzyma imienny certyfikat potwierdzający ukończenie Programu,

3. Obowiązki uczestnika Programu:
- w przypadku chęci zamieszczenia wizytówki gabinetu na stronie praktycznafizjoterapia.pl, zalogowanie się na indywidualne konto użytkownika i wypełnienie formularza danych gabinetu,
- przyswajanie wiedzy i umiejętności przekazywanej z każdym numerem czasopisma,

- samodzielne rozwiązanie testu sprawdzającego stopień przyswojenia materiału z 11 numerów czasopisma,

4. Prawa uczestnika Programu:
- uzyskanie pomocy związanej z kwestiami organizacyjnymi Programu,
- otrzymanie zaświadczenia o uczestnictwie w Programie,
- otrzymanie certyfikatu poświadczającego pomyślne ukończenie Programu.

Uczestnik otrzymuje certyfikat po wypełnieniu testu o ile ilość zdobytych punktów jest równa bądź przekracza 132.

5. Postanowienia końcowe

- zabrania się kopiowania formularza odpowiedzi i udostępniania odpowiedzi w jakiejkolwiek formie,
- zabrania się zgłaszania do bazy gabinetów, osób/firm, dla których nie zamówiono i nie wykupiono subskrypcji czasopisma,
- udostępnione testy może wypełnić tylko uczestnik Programu, który jest aktywnym prenumeratorem czasopisma.