Dołącz do nas

Praktyczna fizjoterapia

Wymogi redakcyjne

Wymogi redakcyjne

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania własnych tekstów naukowych i popularno-naukowych w postaci opisów przypadków lub kompleksowych opracowań prezentujących terapię w leczeniu danego schorzenia. Zachęcamy również do przedstawiania nowych na rynku metod pracy z pacjentami. W takim przypadku proszę zgłosić takowy fakt do sekretarza redakcji. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące wymagań ogólnych i technicznych.

INFORMACJE OGÓLNE

1. W czasopiśmie „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja” publikujemy artykuły z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji w formie opisów przypadków, a także kompleksowe opracowania prezentujące terapię w leczeniu danego schorzenia. Teksty powinny być wzbogacone o dokumentację zdjęciową lub grafiki.

2. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji tylko wybranych artykułów. Akceptowane formy artykułów to: przeglądowe i kazuistyczne. Inne po indywidualnym rozpatrzeniu przez redakcję.

3. Akceptowalny przez redakcję artykuł zawierać powinien po kolei następujące elementy: - określenie opisywanego problemu i jego znaczenia dla pacjenta, - merytoryczne wprowadzenie w opisywane zagadnienie (etiologia i pato-logia dolegliwości), - wywiad, badanie i diagnostyka pacjenta, - zalecane postępowanie uwzględniające metody i techniki pracy z pacjentem, - spodziewane lub uzyskane efekty powyższego postępowania i wnioski z przeprowadzonej terapii, -afiliacje autorów i bibliografia wykorzystana podczas pisania artykułu.

4. Odwołując się w artykułach do technik z konkretnych metod, prosimy przedstawiać daną technikę - na czym polega, jak ją wykonać. Dodatkowo, w tekstach zawierających propozycje programów rehabilitacyjnych programy te, muszą być szczegółowo rozpisane – powinny być podane propozycje ćwiczeń dla poszczególnych etapów rehabilitacji, ilość powtórzeń, ilość serii, intensywność. W przypadku zabiegów z fizykoterapii, prosimy podawać dawkowanie, aplikację i ilość zabiegów.

5. Bibliografia na końcu artykułu ułożona powinna być zgodnie z cytowaniem w tekście wg schematu: autor/autorzy-tytuł publikacji-wydawnictwo-miejsce i rok wydania (np. Stachura J., Domagała W. Patologia, znaczy słowo o chorobie. T. 2. Patologia narządowa.Wydawnictwo PAU, Kraków 2005).

6. Sugerowana objętość artykułu to 10 000 - 20 000 znaków ze spacjami. Po indywidualnych ustaleniach z redakcją ilość znaków może zostać zwiększona lub zmniejszona.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do podziału pracy na 2 części publikowane osobno oraz do wyboru zdjęć/rycin ilustrujących tekst.

8. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych materiałach niezbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych i innych zgodnie z wymaga-niami czasopisma.

9. Zgłaszane artykuły nie mogą być wcześniej publikowane zarówno w formie drukowanej jak i cyfrowej.

10. Osoby zainteresowane opublikowaniem artykułu w czasopiśmie "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja" proszone są o kontakt z Sekretarzem Redakcji.

11. Redakcja nie zwraca przesłanych tekstów.

12. Autorzy opublikowanych artykułów otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma w formie papierowej lub elektronicznej (format PDF) przesłany pod wskazany adres korespondencyjny lub mailowy.

WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Artykuł powinien zostać dostarczony w postaci edytowalnego pliku teksto-wego (.doc/.docx/.odt).

2. Wykresy i tabele wykorzystane w tekście nie mogą być skanowane i powinny zostać przygotowane w programie Word/Exel, ponumerowane cyframi arabskimi i załączone w postaci oddzielnego pliku.

3. Do treści artykułu powinna zostać dołączona obszerna dokumentacja foto-graficzna/graficzna prezentująca omawiane w treści zagadnienia. Wymagania techniczne: · każde zdjęcie/grafika powinna znajdować się w oddzielnym pliku graficznym o rozszerzeniu: .jpg lub .tiff o możliwie najwyższej jakości,

· wymagana minimalna rozdzielczość zdjęć wynosi 300dpi,

· minimalna wielkość zdjęcia wynosi 1772x1181px (15x10cm),

· wszystkie materiały graficzne muszą zostać ponumerowane cyframi arabskimi, zgodnie z kolejnością odniesień w tekście (np. Zdj. 2. Test na kontrolę kierunku rotacji wewnętrznej).