Regulamin „Ogólnopolskiego programu doskonalenia umiejętności praktycznych fizjoterapeutów w latach 2018/2019” organizowanego przez czasopismo „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja”

 1. Wydawcą czasopisma Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja i organizatorem Ogólnopolskiego programu doskonalenia umiejętności praktycznych fizjoterapeutów w latach 2018/2019, zwanego dalej Programem, jest:
  FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
  ul. Polska 13,
  60-595 Poznań
  KRS nr 0000037307 VIII Wydział KRS, Poznań
  NIP 781-15-51-223
  Kapitał zakładowy: 300 000 PLN
 2. Postanowienia ogólne
  • „Ogólnopolski program doskonalenia umiejętności praktycznych fizjoterapeutów w latach 2018/2019” obejmuje roczną prenumeratę czasopisma Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja (rozliczenie roczne – 11 numerów w roku, gdzie numer lipcowo-sierpniowy jest połączony),
  • Program oparty jest o zadania testowe – pytania odnoszące się do treści opublikowanych na łamach czasopisma. Pytania testowe składają się z czterech wariantów odpowiedzi, w tym jednym poprawnym,
  • uczestnikiem Programu zostaje każdy czytelnik, który składa zamówienie na roczną prenumeratę czasopisma bądź dokonuje jej przedłużenia oraz w pełnej kwocie opłacił roczną subskrypcję czasopisma,
  • potwierdzeniem udziału w Programie jest imienne zaświadczenie wysyłane wraz z pierwszym numerem nowej subskrypcji,
  • każdy uczestnik Programu ma możliwość umieszczenia wizytówki swojego gabinetu w bazie firm opublikowanej na stronie praktycznafizjoterapia.pl, publikacja wizytówek nastąpi na podstawie wypełnionego formularza i zgody uczestnika,
  • formą sprawdzania nabytej wiedzy jest test wyboru, publikowany na stronie internetowej www.webankieta.pl po wysłaniu ostatniego numeru subskrypcji,
  • rozwiązanie testu polega na wskazaniu jednej i tylko jednej prawidłowej odpowiedzi spośród czterech wariantów na wskazanej stronie internetowej (nie zaznaczenie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z uzyskaniem 0 punktów),
  • maksymalnie za rozwiązanie testu składającego się na Program można otrzymać 165 punktów,
  • punkty uzyskiwane w ramach Programu są niepodzielne i nieprzenośne, tzn. może je uzyskać tylko pierwotnie zarejestrowany uczestnik i nie jest możliwa zmiana uczestnika w trakcie trwania Programu,
  • uczestnik, który w wyniku zdobytych punktów z testu sprawdzającego uzyska nie mniej niż 132 pkt. otrzyma imienny certyfikat potwierdzający ukończenie Programu.
 3. Obowiązki uczestnika Programu:
  • w przypadku chęci zamieszczenia wizytówki gabinetu na stronie praktycznafizjoterapia.pl, zalogowanie się na indywidualne konto użytkownika i wypełnienie formularza danych gabinetu,
  • przyswajanie wiedzy i umiejętności przekazywanej z każdym numerem czasopisma,
  • samodzielne rozwiązanie testu sprawdzającego stopień przyswojenia materiału z 11 numerów czasopisma,
 4. Prawa uczestnika Programu:
  • uzyskanie pomocy związanej z kwestiami organizacyjnymi Programu,
  • otrzymanie zaświadczenia o uczestnictwie w Programie,
  • otrzymanie certyfikatu poświadczającego pomyślne ukończenie Programu.  Uczestnik otrzymuje certyfikat po wypełnieniu testu o ile ilość zdobytych punktów jest równa bądź przekracza 132.
 5. Postanowienia końcowe
  • zabrania się kopiowania formularza odpowiedzi i udostępniania  odpowiedzi w jakiejkolwiek formie,
  • zabrania się zgłaszania do bazy gabinetów, osób/firm, dla których nie zamówiono i nie wykupiono subskrypcji czasopisma,
  • udostępnione testy może wypełnić tylko uczestnik Programu, który jest aktywnym prenumeratorem czasopisma.