Dołącz do czytelników
Brak wyników

Regulamin „Ogólnopolskiego programu doskonalenia umiejętności praktycznych fizjoterapeutów w latach 2018/2019” organizowanego przez czasopismo „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja”

  1. Wydawcą czasopisma Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja i organizatorem Ogólnopolskiego programu doskonalenia umiejętności praktycznych fizjoterapeutów w latach 2018/2019, zwanego dalej Programem, jest:
    FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
    ul. Polska 13,
    60-595 Poznań
    KRS nr 0000037307 VIII Wydział KRS, Poznań
    NIP 781-15-51-223
    Kapitał zakładowy: 300 000 PLN
  2. Postanowienia ogólne
    • „Ogólnopolski program doskonalenia umiejętności praktycznych fizjoterapeutów w latach 2018/2019” obejmuje roczną prenumeratę czasopisma Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja (rozliczenie roczne – 11 numerów w roku, gdzie numer lipcowo-sierpniowy jest połączony),
    • Program oparty jest o zadania testowe – pytania odnoszące się do treści opublikowanych na łamach czasopisma. Pytania testowe składają się z czterech wariantów odpowiedzi, w tym jednym poprawnym,
    • uczestnikiem Programu zostaje każdy czytelnik, który składa zamówienie na roczną prenumeratę czasopisma bądź dokonuje jej przedłużenia oraz w pełnej kwocie opłacił roczną subskrypcję czasopisma,
    • potwierdzeniem udziału w Programie jest imienne zaświadczenie wysyłane wraz z pierwszym numerem nowej subskrypcji,
    • każdy uczestnik Programu ma możliwość umieszczenia wizytówki swojego gabinetu w bazie firm opublikowanej na stronie praktycznafizjoterapia.pl, publikacja wizytówek nastąpi na podstawie wypełnionego formularza i zgody uczestnika,
    • formą sprawdzania nabytej wiedzy jest test wyboru, publikowany na stronie internetowej www.webankieta.pl po wysłaniu ostatniego numeru subskrypcji,
    • rozwiązanie testu polega na wskazaniu jednej i tylko jednej prawidłowej odpowiedzi spośród czterech wariantów na wskazanej stronie internetowej (nie zaznaczenie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z uzyskaniem 0 punktów),
    • maksymalnie za rozwiązanie testu składającego się na Program można otrzymać 165 punktów,
    • punkty uzyskiwane w ramach Programu są niepodzielne i nieprzenośne, tzn. może je uzyskać tylko pierwotnie zarejestrowany uczestnik i nie jest możliwa zmiana uczestnika w trakcie trwania Programu,
    • uczestnik, który w wyniku zdobytych punktów z testu sprawdzającego uzyska nie mniej niż 132 pkt. otrzyma imienny certyfikat potwierdzający ukończenie Programu.
  3. Obowiązki uczestnika Programu:
    • w przypadku chęci zamieszczenia wizytówki gabinetu na stronie praktycznafizjoterapia.pl, zalogowanie się na indywidualne konto użytkownika i wypełnienie formularza danych gabinetu,
    • przyswajanie wiedzy i umiejętności przekazywanej z każdym numerem czasopisma,
    • samodzielne rozwiązanie testu sprawdzającego stopień przyswojenia materiału z 11 numerów czasopisma,
  4. Prawa uczestnika Programu:
    • uzyskanie pomocy związanej z kwestiami organizacyjnymi Programu,
    • otrzymanie zaświadczenia o uczestnictwie w Programie,
    • otrzymanie certyfikatu poświadczającego pomyślne ukończenie Programu.  Uczestnik otrzymuje certyfikat po wypełnieniu testu o ile ilość zdobytych punktów jest równa bądź przekracza 132.
  5. Postanowienia końcowe
    • zabrania się kopiowania formularza odpowiedzi i udostępniania  odpowiedzi w jakiejkolwiek formie,
    • zabrania się zgłaszania do bazy gabinetów, osób/firm, dla których nie zamówiono i nie wykupiono subskrypcji czasopisma,
    • udostępnione testy może wypełnić tylko uczestnik Programu, który jest aktywnym prenumeratorem czasopisma.