Wymogi redakcyjne

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania własnych tekstów naukowych i popularno-naukowych w postaci opisów przypadków lub kompleksowych opracowań prezentujących terapię w leczeniu danego schorzenia. Zachęcamy również do przedstawiania nowych na rynku metod pracy z pacjentami. W takim przypadku proszę zgłosić takowy fakt do sekretarza redakcji. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące wymagań ogólnych i technicznych.

Informacje ogólne

 1. W czasopiśmie „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja” publikujemy artykuły z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji w formie opisów przypadków, a także kompleksowe opracowania prezentujące terapię w leczeniu danego schorzenia. Teksty powinny być wzbogacone o dokumentację zdjęciową lub grafiki.
 2. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji tylko wybranych artykułów.  Akceptowane formy artykułów to: przeglądowe i kazuistyczne. Inne po  indywidualnym rozpatrzeniu przez redakcję.
 3. Akceptowalny przez redakcję artykuł zawierać powinien po kolei następujące elementy:
 • tytuł w języku polskim i angielskim,
 • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,
 • afiliacje autorów i bibliografia wykorzystana podczas pisania artykułu,
 • określenie opisywanego problemu i jego znaczenia dla pacjenta,
 • merytoryczne wprowadzenie w opisywane zagadnienie (etiologia i patologia  dolegliwości),
 • wywiad, badanie i diagnostyka pacjenta,
 • zalecane postępowanie uwzględniające metody i techniki pracy z pacjentem,
 • spodziewane lub uzyskane efekty powyższego postępowania i wnioski z przeprowadzonej terapii.
 1. Odwołując się w artykułach do technik z konkretnych metod, prosimy przedstawiać daną technikę - na czym polega, jak ją wykonać. Dodatkowo, w tekstach zawierających propozycje programów rehabilitacyjnych programy te, muszą być szczegółowo rozpisane – powinny być podane propozycje ćwiczeń dla poszczególnych etapów rehabilitacji, ilość powtórzeń, ilość serii, intensywność. W przypadku zabiegów z fizykoterapii, prosimy podawać dawkowanie, aplikację i ilość zabiegów.
 2. Piśmiennictwo na końcu artykułu ułożone powinno być zgodnie z cytowaniem w tekście wg schematu: autor/autorzy-tytuł publikacji-wydawnictwo-miejsce i rok wydania (np. Stachura J., Domagała W. Patologia, znaczy słowo o chorobie. T. 2. Patologia narządowa. Wydawnictwo PAU, Kraków 2005).
 3. Sugerowana objętość artykułu to 10 000 - 20 000 znaków ze spacjami. Po indywidualnych ustaleniach z redakcją ilość znaków może zostać zwiększona lub zmniejszona.
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo do podziału pracy na 2 części publikowane osobno oraz do wyboru zdjęć/rycin ilustrujących tekst.
 5. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych materiałach niezbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych i innych zgodnie z wymaganiami czasopisma.
 6. Zgłaszane artykuły nie mogą być wcześniej publikowane zarówno w formie drukowanej jak i cyfrowej.
 7. Osoby zainteresowane opublikowaniem artykułu w czasopiśmie "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja" proszone są o kontakt z Sekretarzem Redakcji.
 8. Redakcja nie zwraca przesłanych tekstów.
 9. Autorzy opublikowanych artykułów otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma w formie papierowej lub elektronicznej (format PDF) przesłany pod wskazany adres korespondencyjny lub mailowy.

Wymagania techniczne

 1. Artykuł powinien zostać dostarczony w postaci edytowalnego pliku tekstowego (.docx/.odt).
 2. Wykresy i tabele wykorzystane w tekście nie mogą być skanowane i powinny zostać przygotowane w programie Word/Excel, ponumerowane cyframi arabskimi i załączone w postaci oddzielnego pliku.
 3. Do treści artykułu powinna zostać dołączona obszerna dokumentacja foto-graficzna/graficzna prezentująca omawiane w treści zagadnienia.
  Wymagania techniczne:
  • każde zdjęcie/grafika powinna znajdować się w oddzielnym pliku graficznymo rozszerzeniu: .jpg lub .tiff o możliwie najwyższej jakości,
  • wymagana minimalna rozdzielczość zdjęć wynosi 300dpi,
  • minimalna wielkość zdjęcia wynosi 1772x1181px (15x10cm),
  • wszystkie materiały graficzne muszą zostać ponumerowane cyframi arabskimi, zgodnie z kolejnością odniesień w tekście (np. Zdj. 2. Test na kontrolę kierunku rotacji wewnętrznej).

Nota o autorze

 1. Do artykułu należy załączyć aktualne zdjęcie w minimalnym rozmiarze 960x1280px, które zostanie udostępnione za zgodą autora/ów na stronie internetowej czasopisma przy artykule. Plik graficzny w formacie .jpg lub .tiff opisany powinien być imieniem i nazwiskiem autora.
 2. Każdy nowy autor powinien przesłać notę, krótko opisującą jego postać. Informacje te zostaną udostępnione za zgodą autora przy jego artykule na stronie internetowej czasopisma. Nota powinna zostać dostarczona w postaci edytowalnego pliku tekstowego (.docx/.odt).
 3. Zdjęcia i nota o autorze pozostają w posiadaniu wydawnictwa FORUM Media Polska Sp. z o.o. i nie będą wykorzystywane przez inne podmioty.