Etyka zawodowa fizjoterapeuty

Aktualności

Obowiązkiem każdego fizjoterapeuty niezależnie od formy wykonywania zawodu jest przestrzeganie standardów prawnych wykonywania zawodu, a także etyki zawodowej. Zasady etyki zawodowej są ustalane przez uprawnione organy samorządu zawodowego. Naruszenie zasad etyki zawodowej stanowi przewinienie zawodowe fizjoterapeuty, sankcjonowane w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności zawodowej. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie podstawowych pojęć związanych z etyką zawodową oraz jej nowych zasad uchwalonych przez II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów w 2022 r.

Pojęcie i rodzaje etyki

Słowo „etyka” pochodzi od greckiego słowa ethiká, które z kolei wzięło się od ethos, co oznacza stałe miejsce zamieszkania, obyczaj. Najkrócej etykę definiuje się jako ogół ocen i norm moralnych przyjętych w danej zbiorowości społecznej w określonej epoce historycznej. Etyka to normatywna dyscyplina filozoficzna, której celem jest uzasadnienie lub poddanie ocenie moralnej różnych zasad prawnych, moralności potocznej, instytucji państwowych oraz motywacji, intencji, przekonań lub działań pojedynczych osób lub grup1
Etyka to pojęcie, które może być rozumiane w trojaki sposób:

REKLAMA

  • jako nauka o moralności zajmująca się opisem, analizą, wyjaśnieniem rzeczywiście istniejącej moralności, ustalaniem dyrektyw moralnego postępowania;
  • jako ogół ocen i norm moralnych obowiązujących w określonej społeczności i czasie, a także jako ocena ich praktycznego stosowania (synonim moralności);
  • jako określony system etyczny wynikający ze światopoglądu, filozofii czy związany z jego twórcą (np. etyka chrześcijańska)2.

Etykę dzieli się na:

  • etykę opisową (etologia) – zajmuje się opisywaniem systemów etycznych w różnych społecznościach i okresach historycznych i stara się ustalić przyczyny kształtowania się tych systemów oraz ich znaczenie w społecznościach, których dotyczyły; 
  • etykę normatywną – uczy odróżniania dobra od zła (aksjologia) oraz wskazuje, jak postępować (deontologia – nauka o powinnościach)3.

Etyka jest nazywana normatywną, kiedy podaje normy, czyli zasady, powinności działania ludzkiego. Etyka opisowa zaś charakteryzuje obyczaje, zachowania ludzi i je uzasadnia. 
Etyka ustala kryteria, którymi należ...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO