Autor: Małgorzata Paszkowska

Absolwentka prawa i studiów podyplomowych menedżerskich, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz zajęcia dydaktyczne m.in. z prawa w ochronie zdrowia oraz marketingu i public relations w ochronie zdrowia, także na kierunku fizjoterapia. Współorganizator kierunku Zdrowie publiczne. Autorka programów i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych: Zarządzanie podmiotami leczniczymi, Zarządzania w ochronie zdrowia, Fizjoterapia geriatryczna. Współorganizator Centrum Rehabilitacyjno-Medycznego REH-MEDIQ. Od wielu lat zajmuje się także doradztwem i szkoleniami dla świadczeniodawców medycznych w tym dla zakładów rehabilitacji leczniczej. Zainteresowania zawodowe koncentruje przede wszystkim wokół zagadnień związanych z prawem i zarządzaniem w ochronie zdrowia. Autorka ponad 200 publikacji w zakresie prawa i zarządzania m.in. dotyczących prawnych aspektów rehabilitacji medycznej, w tym poradnika Prawo dla fizjoterapeutów (DIFIN 2016), a także książki Uzdrowiska w systemie ochrony zdrowia (DIFIN 2017). Ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie. Współpracownik wielu czasopism branżowych, m.in. Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego, Praktycznej Fizjoterapii i Rehabilitacji.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Etyka zawodowa fizjoterapeuty

Obowiązkiem każdego fizjoterapeuty niezależnie od formy wykonywania zawodu jest przestrzeganie standardów prawnych wykonywania zawodu, a także etyki zawodowej. Zasady etyki zawodowej są ustalane przez uprawnione organy samorządu zawodowego. Naruszenie zasad etyki zawodowej stanowi przewinienie zawodowe fizjoterapeuty, sankcjonowane w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności zawodowej. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie podstawowych pojęć związanych z etyką zawodową oraz jej nowych zasad uchwalonych przez II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów w 2022 r.

Czytaj więcej

Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi a wykonywanie zawodu fizjoterapeuty

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie podstawowych form opieki długoterminowej, jakie występują w Polsce zarówno w systemie ochrony zdrowia, jak i w systemie pomocy społecznej w aspekcie wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę. Artykuł ma na celu podniesienie poziomu wiedzy fizjoterapeutów o formach opieki długoterminowej dla osób starszych i przewlekle chorych, a także wskazanie możliwych mniej typowych miejsc wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Czytaj więcej

Prawa fizjoterapeuty związane z imprezą turystyczną

Wakacje to czas urlopów także fi zjoterapeutów, często wykorzystywany na wyjazdy na wczasy lub wycieczki. Dlatego w numerze wakacyjnym zajmę się mniej typowym dla wykonywania zawodu, ale także prawnym tematem roszczeń związanych z wyjazdami wakacyjnymi, czyli prawami fi zjoterapeuty w biurze podróży (u przedsiębiorcy turystycznego).

Czytaj więcej

Szkolenia dla fizjoterapeutów finansowane z projektu UE

Efektywne wykonywanie zawodu fizjoterapeuty podobnie jak innych zawodów medycznych wymaga ustawicznego aktualizowania wiedzy i podnoszenia kompetencji zawodowych. Poza kształceniem podyplomowym w formie specjalizacji fizjoterapeuci kształcą się na różnego rodzaju kursach, w szczególności dotyczących nowoczesnych metod pracy z pacjentem.

Czytaj więcej

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w Polsce przez obywateli Ukrainy

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych mających zastosowanie do obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium swego państwa, a chcieliby wykonywać w Polsce zawód fizjoterapeuty. Należy podkreślić, że zawód fizjoterapeuty jest zawodem regulowanym, do którego dostęp podlega ściśle określonym wymogom prawnym.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej i domowej finansowanej przez NFZ

Do zakresu świadczeń udzielanych przez zakłady rehabilitacji leczniczej należy przede wszystkim rehabilitacja ambulatoryjna, a ponadto rehabilitacja w warunkach domowych. Są to świadczenia gwarantowane świadczeniobiorcom w ramach publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Są one dla pacjentów bezpłatne, a realizujący je świadczeniodawcy dostają pieniądze z NFZ, jeśli mają zawartą umowę o udzielanie takich świadczeń. Celem artykułu jest przybliżenie zmian w rehabilitacji ambulatoryjnej i domowej w aspekcie ich finansowania, wynikających z Zarządzenia nr 7/2022/DSOZ z 11 stycznia 2022 r., zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń: leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Czytaj więcej

Rehabilitacja stacjonarna ozdrowieńców po przebytym COVID-19 finansowana przez NFZ

Obecnie istnieje istotna potrzeba rehabilitacji leczniczej ukierunkowanej na pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, w szczególności u osób ze zmniejszeniem wydolności fizycznej i oddechowej. Dzięki nowym regulacjom prawnym w systemie ubezpieczenia zdrowotnego została zorganizowana i sfinansowana taka rehabilitacja – najpierw stacjonarna, następnie ambulatoryjna i domowa. Rehabilitację stacjonarną mogą już prowadzić podmioty lecznicze spełniające określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia wymogi i mające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ. Ponadto od kilku miesięcy realizowany jest program pilotażowy w przedmiotowym zakresie w jednym z polskich szpitali.

Czytaj więcej

Rehabilitacja ambulatoryjna i domowa ozdrowieńców po przebytym COVID-19 finansowana przez NFZ

Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 78/2021/DSOZ z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzono nowe świadczenie, tj. rehabilitację ambulatoryjną dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19. Zarządzenie to wprowadza nowe produkty rozliczeniowe w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19.

Czytaj więcej

Ubezpieczenia majątkowe praktyki zawodowej fizjoterapeuty

Dla prowadzenia działalności leczniczej, a także innej działalności gospodarczej istotne są ubezpieczenia będące jedną z form zarządzania ryzykiem. Działalność praktyki fizjoterapeutycznej jest związana z ryzykiem wystąpienia szkód na osobie pacjenta, a także w mieniu. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie podstaw prawnych i zasad ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia indywidualnej oraz grupowej praktyki zawodowej fizjoterapeuty.

Czytaj więcej

Niezdolność fizjoterapeuty do wykonywania zawodu z przyczyn zdrowotnych

Stan zdrowia jest bardzo istotny dla wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Przede wszystkim prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty przysługuje osobie, której m.in. stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty, co potwierdza się orzeczeniem lekarskim. Ponadto może on negatywnie wpływać na jego pracę i możliwość zatrudnienia. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie dwóch sytuacji prawnych uregulowanych ustawowo, związanych ze stanem zdrowia fizjoterapeuty, uniemożliwiających mu wykonywanie zawodu. Pierwsza z nich jest związana z uprawnieniami samorządu zawodowego – KIF, natomiast druga z obowiązkami pracodawcy i pracownika w zakresie ochrony zdrowia pracujących.

Czytaj więcej

Kontrola wykonywania zawodu fizjoterapeuty przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów

Zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty określa przede wszystkim ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 952), zwana w skrócie u.z.f. Określa ona również organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów, w tym zasady kontroli fizjoterapeutów przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Celem artykułu jest przedstawienie zasad i procedury kontroli fizjoterapeutów przez samorząd zawodowy, realizowanej przez Krajowy Zespół Kontrolerów.

Czytaj więcej

Szczepienia ochronne – co warto wiedzieć?

Celem artykułu jest przybliżenie podstawowej wiedzy na temat szczepień ochronnych w aspekcie regulacji prawa polskiego, w tym informacji o Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19. Podkreślić należy, że fizjoterapeuci, jako personel medyczny podmiotów wykonujących działalność leczniczą, mają prawo do szczepień przeciw COVID-19 w pierwszej kolejności.

Czytaj więcej