Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

23 sierpnia 2022

NR 138 (Lipiec 2022)

Prawa fizjoterapeuty związane z imprezą turystyczną

0 421

Wakacje to czas urlopów także fi zjoterapeutów, często wykorzystywany na wyjazdy na wczasy lub wycieczki. Dlatego w numerze wakacyjnym zajmę się mniej typowym dla wykonywania zawodu, ale także prawnym tematem roszczeń związanych z wyjazdami wakacyjnymi, czyli prawami fi zjoterapeuty w biurze podróży (u przedsiębiorcy turystycznego).

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych określa warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą. Impreza turystyczna to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji. Natomiast usługa turystyczna to:

 • przewóz pasażerów,
 • zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów,
 • wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych,
 • inna usługa świadczona podróżnym, która nie stanowi integralnej części usług wskazanych powyżej.

Przedsiębiorca turystyczny to organizator turystyki, przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, agent turystyczny lub dostawca usług turystycznych.
Przede wszystkim należy przypomnieć, że fizjoterapeuta mający status pracownika, czyli zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z art. 152 Kodeksu pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Fizjoterapeuta podejmujący pracę po raz pierwszy w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. Wymiar urlopu wynosi:

 • 20 dni – jeżeli fizjoterapeuta jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • 26 dni – jeżeli fizjoterapeuta jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, a także ukończone kształcenie (np. osiem lat z tytułu ukończenia szkoły wyższej).
Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Urlopu niewykorzystanego należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Obowiązek informacyjny

Obowiązki i prawa stron umowy o udział w imprezie turystycznej reguluje przede wszystkim wcześniej przywołana ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Na biurze podróży ciąży obowiązek informacyjny w stosunku do klienta. Organizator turystyki, przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz agent turystyczny, w przypadku gdy impreza turystyczna jest sprzedawana za jego pośrednictwem, przed zawarciem umowy udzielają podróżnym standardowych informacji za pośrednictwem odpowiedniego standardowego formularza informacyjnego. Ponadto organizator turystyki lub agent turystyczny, w przypadku gdy impreza turystyczna jest sprzedawana za jego pośrednictwem, udziela podróżnemu, zanim ten zwiąże się jakąkolwiek umową o udział w imprezie turystycznej lub odpowiadającą jej ofertą, następujących informacji:

 • dotyczących głównych właściwości usług turystycznych:
 • miejsca pobytu, trasy i czasu trwania imprezy, w tym co najmniej przybliżonej daty początkowej i końcowej oraz liczby noclegów zapewnianych w trakcie imprezy turystycznej,
 • rodzaju, klasy, kategorii lub charakteru środka transportu, a także informacji dotyczących przejazdów, w szczególności czasu i miejsca wyjazdów oraz postojów,
 • położenia, rodzaju i kategorii obiektu zakwaterowania według przepisów kraju pobytu,
 • liczby i rodzaju posiłków, z szczegółowego programu zwiedzania, wycieczek lub innych usług uwzględnionych w cenie imprezy turystycznej,
 • czy jakiekolwiek usługi turystyczne będą świadczone w grupie oraz – jeśli to możliwe – jaka jest przybliżona liczebność grupy,
 • informacji o wymaganiach językowych, w przypadku gdy skorzystanie przez podróżnego z niektórych usług turystycznych będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej,
 • informacji o dostępności usług turystycznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także na wniosek podróżnego dokładnych informacji na temat możliwości ich dostosowania do jego potrzeb;
 • dotyczących kwoty lub procentowego udziału przedpłaty w cenie imprezy turystycznej i terminu jej wniesienia oraz terminu zapłaty całej ceny, a także sposobu dokonania zapłaty;
 • ceny imprezy turystycznej łącznie z podatkami oraz w razie potrzeby z wszelkimi dodatkowymi opłatami i innymi kosztami;
 • minimalnej liczby osób wymaganych, aby impreza turystyczna się odbyła;
 • terminu powiadomienia podróżnego na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeśli jej realizacja jest uzależniona od liczby zgłoszeń;
 • informacji o prawie do rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej za stosowną opłatą oraz jej wysokości;
 • ogólnych informacji o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej;
 • nazwy handlowej i adresu organizatora turystyki lub agenta turystycznego, a także ich numerów telefonów lub adresów poczty elektronicznej;
 • informacji o ubezpieczeniach obowiązkowych lub dobrowolnym ubezpieczeniu na pokrycie kosztów rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej lub kosztów świadczenia pomocy, w tym kosztów powrotu do kraju w razie wypadku, choroby lub śmierci.

Powyższe informacje powinny być przekazane w sposób jasny, zrozumiały i widoczny i nie mogą wprowadzać podróżnego w błąd.

Zmiana ceny lub warunków imprezy turystycznej

Po zawarciu umowy o udział w imprezie turystycznej podwyższenie ceny jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy w umowie wyraźnie zastrzeżono taką możl...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy