Ubezpieczenia majątkowe praktyki zawodowej fizjoterapeuty

Aspekty prawne w pracy fizjoterapeuty

Dla prowadzenia działalności leczniczej, a także innej działalności gospodarczej istotne są ubezpieczenia będące jedną z form zarządzania ryzykiem. Działalność praktyki fizjoterapeutycznej jest związana z ryzykiem wystąpienia szkód na osobie pacjenta, a także w mieniu. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie podstaw prawnych i zasad ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia indywidualnej oraz grupowej praktyki zawodowej fizjoterapeuty.

Ubezpieczenie to umowny obowiązek dokonania świadczenia przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonego na wypadek powstania zdarzeń określonych w umowie. Ubezpieczenia mogą mieć charakter obowiązkowy (np. OC praktyki zawodowej) lub dobrowolny. O tym, jaki ubezpieczenie ma charakter, decydują przepisy ustawowe, które nakładają obowiązek jego zawarcia. 
Ubezpieczenia dzielą się generalnie na majątkowe (np. odpowiedzialności cywilnej) i osobowe (np. od następstw nieszczęśliwych wypadków). Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu. Celem ubezpieczenia majątkowego jest wyrównanie uszczerbku w majątku ubezpieczającego spowodowanego wypadkami ubezpieczeniowymi przewidzianymi w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczenia osobowe różnią się od ubezpieczeń majątkowych przede wszystkim przedmiotem ochrony, jakim jest życie i zdrowie ubezpieczonych. 

REKLAMA

Umowa ubezpieczenia i OWU

Podstawą do objęcia ochroną ubezpieczeniową jest zawarcie umowy ubezpieczenia przez fizjoterapeutę (praktykę) z ubezpieczycielem. Umowa ubezpieczenia uregulowana jest w art. 805–834 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Jest to umowa, na podstawie której ubezpieczyciel w zakresie działania swojego przedsiębiorstwa zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. 
W...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO