Rehabilitacja ambulatoryjna i domowa ozdrowieńców po przebytym COVID-19 finansowana przez NFZ

COVID-19 - terapia i najnowsze zalecenia

Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 78/2021/DSOZ z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzono nowe świadczenie, tj. rehabilitację ambulatoryjną dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19. Zarządzenie to wprowadza nowe produkty rozliczeniowe w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19.

Głównym celem utworzonego przez Ministerstwo Zdrowia programu fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19 jest wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności (w tym zawodowej) osób po przebyciu COVID-19. Cele szczegółowe programu obejmują: poprawę tolerancji wysiłku fizycznego, zmniejszenie natężenia objawów związanych z przebyciem COVID-19 oraz edukację ozdrowieńców w zakresie samodzielnego radzenia sobie z objawami związanymi z przebyciem COVID-19. 

POLECAMY

Rehabilitacja ambulatoryjna

Podmiotami mogącymi udzielać świadczeń w ramach przedmiotowego programu są podmioty wykonujące działalność leczniczą odpowiadającą realizacji fizjoterapii ambulatoryjnej, wpisane do rejestrów podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Program realizowany jest przez podmioty spełniające wymagania określone w programie, posiadające podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na rea­lizację świadczeń w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przedmiotowym zakresie jest realizowane na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (zarówno lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, jak i specjalisty).
Świadczeniem programu rehabilitacji ambulatoryjnej obejmuje się pacjentów, którzy przebyli COVID-19. Rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie do sześciu miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19. Termin wizyty fizjoterapeutycznej pierwszorazowej wyznacza się nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem jest występowanie duszności, która negatywnie wpływa na aktywność pacjentów – w skali mMRC (modified Medical Research Council) wynik ≥ 1 (0–4). Reali...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy