Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aspekty prawne w pracy fizjoterapeuty

19 marca 2021

NR 124 (Marzec 2021)

Kontrola wykonywania zawodu fizjoterapeuty przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów

0 987

Zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty określa przede wszystkim ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 952), zwana w skrócie u.z.f. Określa ona również organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów, w tym zasady kontroli fizjoterapeutów przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Celem artykułu jest przedstawienie zasad i procedury kontroli fizjoterapeutów przez samorząd zawodowy, realizowanej przez Krajowy Zespół Kontrolerów.

Fizjoterapeuci w Polsce od 2016 r. mają swój własny samorząd zawodowy. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 952) po raz pierwszy w polskiej historii powołała do życia samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Samorząd zawodowy fizjoterapeutów reprezentuje osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Jednostką organizacyjną samorządu, posiadającą osobowość prawną, jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów (KIF) z siedzibą w Warszawie. Przynależność fizjoterapeutów do samorządu jest obowiązkowa. KIF tworzą fizjoterapeuci wpisani do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów.
Samorząd zawodowy służy profesjonalizacji zawodu fizjoterapeuty i podnosi jego rangę. Do podstawowych zadań samorządu zawodowego fizjoterapeutów należy sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty. Krajowa Izba Fizjoterapeutów w ramach realizacji powyższego zadania uprawniona jest do kontroli wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę. Poza prowadzeniem postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów samorząd zawodowy może prowadzić kontrole w celu oceny wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę, a także w szczególnych sytuacjach powołać komisję lekarską wydającą orzeczenie w przedmiocie niezdolności fizjoterapeuty do wykonywania zawodu. Krajowa Rada Fizjoterapeutów powołała Krajowy Zespół Kontrolerów (składający się z przeszkolonych fizjoterapeutów) do realizacji zadania w zakresie oceny przez samorząd zawodowy wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę. 
W świetle doktryny prawa istotą kontroli jest obserwowanie określonych zjawisk, analizowanie ich charakteru i przedstawienie wniosków1. Prawo reguluje zakres i przebieg kontroli. Jak wynika z literatury przedmiotu, kontrola jest funkcją, której istota tkwi w sprawdzaniu i ocenianiu określonej działalności. W praktyce należy wyróżnić kontrole planowane (czyli podejmowane według wcześniej opracowanego planu kontroli) i kontrole doraźne (ad hoc). 

Ocena wykonywania zawodu fizjoterapeuty jako zadanie KIF

Zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty określa przede wszystkim ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 952), zwana w skrócie u.z.f. Określa ona również organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów, w tym zasady kontroli fizjoterapeutów przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Zgodnie z regułą generalną wynikającą z art. 4 u.z.f. fizjoterapeuta powinien wykonywać swój zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo i wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej. Wykonując swój zawód, fizjoterapeuta ma bezwzględny obowiązek przestrzegania zakresu czynności, do których wykonywania jest uprawniony na podstawie art. 4 u.z.f. i wydanego na podstawie przedmiotowej ustawy rozporządzenia Ministra Zdrowia (obecnie obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty).
Poszanowanie praw pacjenta należy do podstawowych standardów wykonywania zawodów medycznych, w tym zawodu fizjoterapeuty. Zgodnie z art. 9 u.z.f. fizjoterapeuta jest zobowiązany:

 • informować pacjenta o jego prawach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • udzielać informacji pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, albo osobie bliskiej, lub opiekunowi faktycznemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie niezbędnym do udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych;
 • zachowywać w tajemnicy informacje związane z pacjentem, uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • prowadzić i udostępniać dokumentację medyczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie z art. 10 u.z.f. KIF jest uprawniona do kontroli fizjoterapeutów w celu oceny wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę. Kontrola jest przeprowadzana przez fizjoterapeutów upoważnionych przez Krajową Radę Fizjoterapeutów. 
Ocena w praktyce może dotyczyć m.in. zakresu wykonywanych czynności (czy konkretny fizjoterapeuta jest do nich uprawniony) oraz zasad prowadzenia dokumentacji medycznej. Jeżeli w wystąpieniu pokontrolnym stwierdzono postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej lub zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu fizjoterapeuty, Krajowa Rada Fizjoterapeutów powiadamia Rzecznika.

Krajowy Zespół Kontrolerów

Krajowa Rada Fizjoterapeutów powołała Krajowy Zespół Kontrolerów (KZK). Uchwała nr 387/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie kontroli fizjoterapeutów określa sposób wyboru osób wykonujących czynności kontrolne, zwanych kontrolerami, oraz sposób prowadzenia kontroli fizjoterapeutów. Członków Krajowego Zespołu Kontrolerów powołuje i odwołuje Krajowa Rada Fizjoterapeutów. Członkiem KZK zgodnie z uchwałą nr 387/I KRF może być fizjoterapeuta posiadający tytuł magistra fizjoterapii i co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie fizjoterapeuty lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii, który:

 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie był skazany przez sąd dyscyplinarny w ramach odpowiedzialności zawodowej, 
 • nie jest członkiem organów KIF,
 • regularnie opłaca składkę członkowską,
 • posiada wiedzę i doświadczenie, które dają rękojmię właściwego prowadzenia kontroli. Każdego kandydata obowiązuje przeszkolenie merytoryczne zakończone egzaminem.

Zgodnie z uchwałą nr 387/I KRF kontrolę przeprowadza się w szczególności:

 • w przypadku uzyskania informacji o wykonywaniu zawodu przez fizjoterapeutę w sposób sprzeczny z zasadami etyki zawodowej lub naruszający przepisy dotyczące wykonywania zawodu fizjoterapeuty;
 • na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • na wniosek Sądu Dyscyplinarnego lub Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w związku z prowadzonym postępowaniem; 
 • na uzasadniony wniosek Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów; 
 • na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia.

Decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli podejmuje Przewodniczący Krajowego Zespołu Kontrolerów. Krajowa Rada Fizjoterapeutów powołała z dniem 13 października 2020 r. przewodniczącą Krajowego Zespołu Kontrolerów (uchwała nr 529/I KRF). Zgodnie z uchwałą nr 387/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie kontroli fizjoterapeutów przewodniczący powoływany jest spośród członków Krajowego Zespołu Kontrolerów. Do zadań przewodniczącego należy organizowanie prac zespołu, który został powołany do kontroli fizjoterapeutów w celu oceny wykonywania zawodu oraz do kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą (indywidualnych i grupowych pra...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy