Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aspekty prawne w pracy fizjoterapeuty

21 czerwca 2019

NR 106 (Czerwiec 2019)

Nowe zasady kontroli zakładu rehabilitacji leczniczej przez Narodowy Fundusz Zdrowia

0 1004

Kontrola nad działalnością zakładów rehabilitacji leczniczej służy zagwarantowaniu prawidłowości i odpowiedniej jakości opieki medycznej oraz zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentów. Istotą kontroli jest obserwowanie określonych zjawisk, analizowanie ich charakteru i przedstawienie wniosków.

Jak wynika z literatury przedmiotu, kontrola jest funkcją, której istota tkwi w sprawdzaniu i ocenianiu określonej działalności. W praktyce należy wyróżnić kontrole planowane (czyli podejmowane według wcześniej opracowanego planu kontroli) i kontrole doraźne (ad hoc). Prawo reguluje zakres i przebieg kontroli. 

Jednym z państwowych organów kontroli mającym znaczenie dla podmiotów leczniczych jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą, w tym także zakład (gabinet) rehabilitacji leczniczej (w skrócie zwany zakładem rehabilitacji), jeżeli ma umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia, podlega obowiązkowo kontroli NFZ.

Zasady kontroli świadczeniodawcy, w tym zakładów rehabilitacji, przez NFZ reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510), w skrócie zwana u.ś.o.z. W związku z wejściem w życie nowelizacji powyższej ustawy z dniem 1 czerwca 2019 r. uchylony został art. 64 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczący dotychczas kontroli świadczeniodawców oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie wykonawcze. Od 1 czerwca 2019 r. do kontroli świadczeniodawców mają zastosowanie nowe przepisy zawarte w art. 61a–61zb ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (po art. 61 dodano nowy dział IIIa). Celem artykułu jest przybliżenie nowych regulacji prawnych dotyczących kontroli przeprowadzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


Podstawa i zakres kontroli


Generalnie zgodnie z nowym art. 61 a u.ś.o.z. Prezes Funduszu może przeprowadzić kontrolę realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

1) organizacji, sposobu i jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich dostępności,
2) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, a także z wymaganiami określonymi w tej umowie,
3) zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, stosowanych w profilaktyce, leczeniu, rehabilitacji i badaniach diagnostycznych,
4) przestrzegania zasad wystawiania recept,
5) posiadania uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby wykonujące zawody medyczne,
6) wykonywania obowiązków nałożonych na świadczeniodawcę związanych z realizacją tej umowy w zakresie innym niż określony w pkt 1–5.
 

Przeprowadzenie kontroli ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym kontrolą, rzetelne jego udokumentowanie oraz dokonanie oceny. W Funduszu tworzy się korpus kontrolerski. W jego skład wchodzą pracownicy Funduszu będący kontrolerami.


Zawiadomienie o kontroli i jej czas


Dotychczas NFZ mógł rozpocząć kontrolę bez uprzedzenia. W nowych przepisach wyraźnie wskazano (art. 61g), co jest bardzo istotne w praktyce i zgodne z ustawowymi zasadami kontroli przedsiębiorców, że Prezes Funduszu zawiadamia podmiot kontrolowany o kontroli najpóźniej w terminie siedmiu dni przed rozpoczęciem czynności kontrolnych (z wyłączeniem niektórych określonych ustawowo kontroli). Jednakże Prezes Funduszu jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku, gdy jest to uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia albo niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia bądź zabezpieczenia dowodów ich popełnienia.
Zawiadomienie o kontroli powinno zawierać:

 • oznaczenie zawiadamiającego,
 • datę i miejsce wystawienia zawiadomienia,
 • podstawę prawną kontroli,
 • oznaczenie kontroli (numer i temat kontroli),
 • zakres przedmiotowy, w tym numer umowy z Funduszem, jeżeli dotyczy, i okres objęty kontrolą,
 • wskazanie daty rozpoczęcia kontroli oraz przewidywanego terminu jej zakończenia,
 • nazwę (firmę) i adres podmiotu kontrolowanego,
 • numer zezwolenia na prowadzenie apteki, jeżeli dotyczy,
 • wskazanie dokumentów, zestawień i obliczeń, o których mowa w art. 61j ust. 7, jeżeli są wymagane w dniu rozpoczęcia kontroli, z wyjątkiem kontroli, w przypadku której zawiadomienie następuje najpóźniej w chwili jej rozpoczęcia,
 • imię i nazwisko kontrolera,
 • podpis zawiadamiającego z podaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska lub funkcji,
 • pouczenie o prawach i obowiązkach podmiotu kontrolowanego.

Nowością jest także określenie maksymalnego czasu kontroli. Określenie to jest dość specyficzne, ponieważ czas trwania wszystkich kontroli Funduszu w roku kalendarzowym, z wyłączeniem kontroli realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego oraz kontroli, o której mowa w art. 61v (gdy występuje m.in. bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia), nie może przekraczać w odniesieniu do łącznej kwoty wypłaconej podmiotowi kontrolowanemu przez Fundusz za rok poprzedni według stanu na dzień 31 stycznia roku następnego w wysokości:

 • do 2 000 000 zł – 12 dni roboczych,
 • do 10 000 000 zł – 18 dni roboczych,
 • do 50 000 000 zł – 24 dni roboczych,
 • powyżej 50 000 000 zł – 48 dni roboczych.

Nie można także zasadniczo równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności podmiotu kontrolowanego.


Przebieg kontroli


Generalnie rozpoczęcie kontroli nie może nastąpić później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o kontroli. Kontroler, rozpoczynając kontrolę albo poszczególne czynności kontrolne, okazuje upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wraz z legitymacją służbową albo dokumentem stwierdzającym tożsamość kierownikowi podmiotu kontrolowanego albo osobie przez niego upoważnionej. Kontrola lub poszczególne jej czynności są prowadzone w:

 • siedzibie podmiotu kontrolowanego,
 • miejscu prowadzenia działalności przez podmiot kontrolowany,
 • miejscu udzielania świadczeń,
 • miejscu prowadzenia działalności przez podwykonawcę w zakresie, w jakim realizuje on umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • miejscu udzielania świadczeń lub prowadzenia działalności przez osobę trzecią wykonującą zawód medyczny w związku z powierzeniem tej osobie niektórych czynności na podstawie umów lub porozumień zawartych z podmiotem kontrolowanym.


Kontrola lub poszczególne jej czynności są zasadniczo prowadzone w godzinach pracy obowiązujących w powyższych miejscach lub w godzinach pracy określonych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Kontrolę lub poszczególne jej czynności można przeprowadzać również w jednostkach organizacyjnych Funduszu. 

W trakcie przeprowadzania kontroli lub poszczególnych jej czynności kontroler ma prawo:

 • badać i oceniać wszelkie informacje związane z zakresem kontroli zawarte w dokumentach, w tym w dokumentacji medycznej i finansowo-księgowej, oraz na innych nośnikach informacji,
 • pobierać i zabezpieczać powyższe dokumenty i nośniki, 
 • dokonywać oględzin w celu ustalenia stanu faktycznego obiektów...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy