Dołącz do czytelników
Brak wyników

Liga artykułów studenckich

19 marca 2021

NR 124 (Marzec 2021)

Ocena sprawności fizycznej osób starszych uczestniczących w projekcie „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – I etap”

0 3049

Proces starzenia się społeczeństwa jest zjawiskiem globalnym. Z populacją osób starszych wiąże się zjawisko wielochorobowości oraz wielolekowości. Częste występowanie chorób przewlekłych przyczynia się do ograniczenia sprawności fizycznej, a co za tym idzie – samodzielności w życiu codziennym. Przedmiotem badań była sprawność fizyczna osób po 60. roku życia uczestniczących w projekcie „Wzmocnienie systemu wparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – I etap” w Katowicach, a ich głównym celem – ocena poziomu sprawności fizycznej uczestników projektu.

Temat starzenia się społeczeństwa stał się ostatnio bardzo popularny. Jak można zauważyć, coraz częściej w środkach masowego przekazu mówi się o tym, że społeczeństwo na całym świecie się starzeje. Rozwój medycyny pozwala na wydłużanie życia pacjentów. Dotychczas osoby starsze były pozostawione same sobie. Jednak coraz częściej można zauważyć liczne projekty, zajęcia oraz różnego rodzaju pomoc kierowaną do grupy osób po 65. roku życia. 
Jednym z takich projektów jest Program Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego – Dzielnica Śródmieście. W Katowicach w ramach tego programu jest realizowany projekt „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – I etap”. Do projektu mogły się zgłaszać osoby, które ukończyły 60 lat i zamieszkują w dzielnicy Śródmieście w Katowicach. W ramach projektu są prowadzone zajęcia indywidualne oraz grupowe. Jego uczestnicy mogą brać udział w warsztatach ruchowych i rehabilitacyjnych. Oferowane są również zajęcia komputerowe oraz zajęcia z języka angielskiego. Osoby, które tego potrzebują, mogą się zgłosić do psychologa. W ramach projektu seniorzy mogą uczestniczyć w różnych wyjściach, w tym do kina, teatru, opery czy na wernisaże. 
Historia każdego uczestnika jest inna. Często zmagają się oni z wieloma problemami zdrowotnymi, społecznymi oraz finansowymi. Niejednokrotnie na tym etapie życia pozostają sami. Jak to w życiu bywa, najbliższa rodzina mieszka daleko albo w ogóle jej nie ma. Czas trwania projektu spowodował, że między uczestnikami zawiązało się wiele przyjaźni. 
Spotykają się „poza projektem”, pomagają sobie wzajemnie, czasami nawet w czynnościach życia codziennego. 
Nie ulega wątpliwości, że podobne projekty mogą pomóc seniorom w zmaganiach w codziennym życiu, bo oni sami często nie proszą o pomoc, nie chcąc być dla nikogo ciężarem. Warto zaoferować im pomoc, ponieważ każdy z nas, będąc wcześniej czy później na tym etapie życia, chciałby się cieszyć jego wysoką jakością. 

POLECAMY

Cel pracy

Przedmiotem badań była sprawność fizyczna osób po 60. roku życia uczestniczących w projekcie „Wzmocnienie systemu wparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – I etap” w Katowicach. Głównym celem była ocena poziomu sprawności fizycznej uczestników projektu „Wzmocnienie systemu wparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – I etap” w Katowicach. 

Cele uszczegółowiono w postaci następujących pytań:

 • Czy występowanie dolegliwości bólowych narządu ruchu wpływa na poziom sprawności fizycznej w badanej grupie?
 • Czy BMI wpływa na poziom sprawności fizycznej w badanej grupie?
 • Czy istnieje zależność między sprawnością fizyczną a wiekiem w badanej grupie? 

Materiał i metody

Badanie przeprowadzono w Śląskim Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria” w Katowicach od sierpnia do września 2019 r. W badaniu wzięło udział 35 osób, w tym 29 kobiet i sześciu mężczyzn. Wszystkie osoby biorące udział w badaniach zostały zakwalifikowane do projektu „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – I etap” w Katowicach. Uczestnikami projektu byli mieszkańcy dzielnicy Śródmieście w Katowicach, którzy i ukończyli 60 lat. Średnia wieku kobiet uczestniczących w badaniu wynosiła 73,79 ±6,30, natomiast mężczyzn – 74,17 ±10,59 (tabela 1). 
Wśród badanych kobiet 41,38% miało wskaźnik BMI w normie. Co trzecia ankietowana kobieta miała nadwagę, co szósta zaś otyłość I stopnia. Otyłość II i III stopnia miało po 3,45% badanych kobiet. U mężczyzn połowa ankietowanych miała nadwagę, a połowa otyłość I stopnia (wykres 1). Średnia wartość wskaźnika BMI dla kobiet wyniosła 26,74 ±5,28, dla mężczyzn – 29,98 ±2,84 (tabela 1).
 

Wykres 1. Rozkład procentowy wskaźnika BMI w grupie badanych

 

Tabela 1. Charakterystyka, normalność rozkładu badanej grupy z uwzględnieniem płci
Wiek n Średnia Mediana Odchylenie
standardowe
Wartość minimalna Wartość maksymalna p
Całość 35 73,86 71 7,01 64 94 p < 0,01
Kobiety 29 73,79 71 6,30 64 88 p < 0,01
Mężczyźni 6 74,17 69,5 10,59 66 94 p < 0,15
BMI n Średnia Mediana Odchylenie
standardowe
Wartość minimalna Wartość maksymalna p
Całość 35 27,3 26,6 5,06 18,67 41,38 p < 0,01
Kobiety 29 26,74 25,40 5,28 18,67 41,38 p > 0,2
Mężczyźni 6 29,98 29,74 2,84 26,47 34,52 p > 0,2


Wśród kobiet najwięcej uczestniczek posiadało wykształcenie wyższe. Co trzecia badana miała wykształcenie średnie. Najmniejszą grupę wśród badanych kobiet zajmowały respondentki z wykształceniem zawodowym. Wśród mężczyzn było po 33,3% badanych z wykształceniem wyższym i z wykształceniem średnim. Taka sama liczba badanych mężczyzn miała wykształcenie podstawowe i wykształcenie zawodowe – po 16,7% badanych. Wśród kobiet ponad połowa respondentek to wdowy. 27,59% badanych było mężatkami. Co dziesiąta ankietowana była rozwódką. Najmniejszą grupę stanowiły panny – 6,9% badanych. Połowę badanych stanowili żonaci mężczyźni. W grupie badanych 33,3% stanowili wdowcy. Tutaj również najmniej liczną grupą byli rozwodnicy – 16,7% badanych.Badania przeprowadzono na podstawie autorskiego kwestionariusza ankiety. Ankieta składała się z 15 pytań, w tym metryczki oraz pytań dotyczących subiektywnej oceny stanu zdrowia, samodzielności w życiu codziennym oraz stopnia sprawności fizycznej. Respondenci odpowiadali na pytania dotyczące występowania chorób przewlekłych, lokalizacji oraz nasilenia dolegliwości bólowych. 
W drugiej części badania uczestnicy zostali poddani ocenie sprawności fizycznej za pomocą testu The Fullerton (Functional Fitness Test). Test jest łatwy i szybki w wykonaniu, ponieważ do jego przeprowadzenia nie potrzeba żadnego specjalistycznego sprzętu oraz dużej przestrzeni. Dodatkowo jest bezpieczny w wykonaniu i pozwala na ocenę wydolności układu sercowo-naczyniowego oraz ogólnej sprawności fizycznej. 
Test Fullerton składa się z sześciu zadań ruchowych:

 • Wstawanie z krzesła – ocena wytrzymałości dolnej części ciała
  Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji siedzącej na krześle z rękami skrzyżowanymi na klatce piersiowej. Na sygnał „start” należy z pozycji siedzącej przejść do pozycji wyprostowanej (wstać), a następnie wrócić do pozycji siedzącej. Zadaniem osoby badanej jest wykonanie jak największej liczby powtórzeń w czasie 30 s [1].
 • Zginanie przedramienia – ocena siły mięśniowej kończyn górnych
  Do wykonania ćwiczenia potrzebny jest ciężarek o wadze 2 kg dla kobiet oraz 3 kg dla mężczyzn. Ćwiczenie wykonywane jest w pozycji siedzącej na krześle z badaną kończyną górną opuszczoną wzdłuż tułowia. Na sygnał „start” osoba badana musi wykonać jak najwięcej zgięć przedramienia z ciężarkiem w czasie 30 s. Ćwiczenie wykonuje się prawą oraz lewą kończyną górną [1].
 • Marsz w miejscu – ocena wytrzymałości aerobowej
  W trakcie ćwiczenia oblicza się liczbę pełnych kroków (uniesienie prawej i lewej kończyny górnej na odpowiednią wysokość = jeden krok) zrobionych w czasie 2 min. Aby powtórzenie zostało zaliczone, osoba badana musi unieść kolano na wyznaczoną wysokość. Wysokość tę należy zaznaczyć na ścianie. Aby ją wyznaczyć, należy zmierzyć odległość od czubka grzebienia biodrowego do podstawy rzepki i podzielić ją na pół. Następnie od czubka grzebienia biodrowego odmierza się obliczony wynik i rzutuje go na ścianę [1].
 • Usiądź i dosięgnij – ocena elastyczności dolnej połowy ciała
  Osoba badana siada na brzegu krzesła z jedną kończyną dolną wyprostowaną w stawie kolanowym i stopą w zgięciu grzbietowym, drugą kończynę zgina w stawie kolanowym do 90° i opiera stopę o podłoże. Kończyny górne prostuje, kładzie jedną dłoń na drugiej i opiera na udzie wyprostowanej kończyny dolnej. Osoba badana wykonuje skłon w przód i próbuje dosięgnąć palców stopy wyprostowanej kończyny dolnej. Następnie mierzy się odległość pomiędzy palcem środkowym dłoni a dużym palcem u stopy. Ćwiczenie wykonuje się dla obu kończyn dolnych [1].
 • Drapanie po plecach – ocena elastyczności górnej części ciała
  Osoba badana znajduje się w pozycji stojącej z kończynami dolnymi rozstawionymi na szerokość bioder oraz rękami opuszczonymi wzdłuż tułowia. Badany lewą kończynę górną maksymalnie zgina w stawie barkowym, a następnie zgina staw łokciowy i sięga jak najdalej dłonią za plecy. Prawą kończynę górną maksymalnie prostuje w stawie barkowym, zgina staw łokciowy i również sięga dłonią jak najdalej za plecy. Badany ma wyprostowane palce w obu dłoniach i próbuje dosięgnąć jedną dłonią do drugiej. Ocenia się odległość pomiędzy palcami środkowymi obu dłoni. Ćwiczenie wykonuje się drugi raz i zamienia ułożenie kończyn górnych [1].
 • Wstań i idź – ocena zwinności oraz równowagi
  Badany znajduje się w pozycji siedzącej na krześle. W odległości 2,44 m od krzesła znajduje się pachołek. Zadaniem badanego jest na sygnał „start” jak najszybciej wstać, przejść wyznaczony dystans, okrążyć pachołek, wrócić i usiąść na krześle. Badający mierzy czas wykonania tego ćwiczenia [1].

W pierwotnych założeniach pracy dotyczących wykorzystania narzędzi badawczych zakładano dwukrotne wykonanie testu Fullerton, tzn. w sierpniu/wrześniu 2019 r. i sześć miesięcy później. Zaistniała sytuacja epidemiczna w Polsce i na świecie (COVID-19) nie pozwoliła jednak na jego realizację. Zatem w końcowej analizie uwzględniono wyniki uzyskane tylko w pierwszej próbie. 
Otrzymane dane i wyniki zebrano w bazie, korzystając z arkusza kalkulacyjnego Excel. Do analizy statystycznej wykorzystano program STATISTICA 13.3. Większość wyników została wyrażona z wykorzystaniem metod statystyki opisowej, podając średnią arytmetyczną, odchylenie standardowe, wartość minimalną i maksymalną oraz wartości procentowe. Dla określenia zależności pomiędzy zmiennymi wykorzystano metody statystyki jakościowej, w tym test r Spearmana. Dla porównania wyników między grupami kobiet i mężczyzn zastosowano test U Manna–Whitneya. W przeprowadzonych testach przyjęto poziom istotności p < 0,05.

Wyniki

Większość badanych w subiektywnej ocenie zdrowia uważała swój stan za dobry lub dostateczny. Wśród kobiet ponad połowa badanych oceniła swój stan zdrowia jako dobry. Co trzecia respondentka oceniła swój stan zdrowia jako dostateczny. 6,9% badanych kobiet oceniło swój stan zdrowia jako bardzo dobry, najmniej natomiast oceniło go jako zły. 
Wśród mężczyzn 66,7% ankietowanych oceniło swój stan zdrowia jako dostateczny. Co trzeci badany ocenił go jako dobry. 
Ponad połowa badanych kobiet oceniła swoją sprawność fizyczną jako dobrą. Co trzecia badana oceniła ją jako dostateczną. 10,3% badanych kobiet oceniło swoją sprawność fizyczną jako bardzo dobrą. Najmniej, bo jedynie 3,5%, oceniło stopień swojej sprawności fizycznej jako zły. 
Wśród mężczyzn połowa badanych oceniła swój poziom sprawności fizycznej jako dobry. 33,3% respondentów oceniło go jako dostateczny. Najmniej badanych mężczyzn oceniło go jako zły. 51,7% ankietowanych kobiet oceniło swój poziom samodzielności w życiu codziennym jako dobry. 37,9% uważa, że ich poziom samodzielności w życiu codziennym jest na bardzo dobrym poziomie. Najmniej ankietowanych odpowiedziało, że ich samodzielność jest dostateczna. 
Wśród mężczyzn połowa oceniła swój poziom samodzielność w życiu jako dobry, połowa – jako dostateczny. Znaczna część kobiet (75, 86%) i mężczyzn (66,67%) stwierdziła, że doświadczała dolegliwości bólowych narządu ruchu w subiektywnej ocenie bólu w grupie badanych.
Średnia wartość nasilenia dolegliwości bólowych w skali VAS wśród kobiet wynosiła 4,7 ±1,20, wśród mężczyzn 4 ±1,41
(tabela 2). Najwięcej kobiet zgłaszało dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa (81,82%) oraz odcinka szyjnego kręgosłupa (68,18%). Połowa ankietowanych kobiet odczuwała dolegliwości bólowe stawów biodrowych oraz kolanowych. Co druga badana doświadczała dolegliwości bólowych stawów barkowych (wykres 2).
 

Wykres 2. Rozkład procentowy lokalizacji dolegliwości bólowych w grupie badanych kobiet

 

Tabela 2. Średnie nasilenie dolegliwość bólowych (skala VAS)
  Średnia
wartość
Mediana Odchylenie
standardowe
Najniższy
wynik
Najwyższy
wynik
Kobiety 4,7 5 1,20 2 7
Mężczyźni 4 4,5 1,41 2 5

 

Wśród mężczyzn 75% zgłaszało dolegliwości bólowe stawów barkowych oraz stawów skokowych. Połowa badanych odczuwała dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa, stawów kolanowych oraz stóp. Co czwarty badany odczuwał dolegliwości bólowe stawów biodrowych i kończyn górnych w obrębie rąk (wykres 3).
 

Wykres 3. Rozkład procentowy lokalizacji dolegliwości bólowych w grupie badanych mężczyzn


Najczęściej występującą chorobą przewlekłą w grupie badanych kobiet była choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa – 75,86% ankietowanych. Nadciśnienie tętnicze występowało u 68,97% badanych kobiet, choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych – u 65,52%. Co druga badana chorowała na dyskopatię. Co czwarta ankietowana chorowała na osteoporozę oraz miażdżycę (wykres 4).
 

Wykres 4. Rozkład procentowy występowania chorób przewlekłych w grupie badanych kobiet


W grupie badanych mężczyzn najwięcej ankietowanych chorowało na nadciśnienie tętnicze – 83,33%. 66,67% respondentów chorowało na chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa. Połowa badanych chorowała na dyskopatię oraz chorobę wieńcową. Co trzeci badany chorował na miażdżycę oraz chorobę zwyrodnieniową stawów obwodowych (wykres 5).
 

Wykres 5. Rozkład procentowy występowania chorób przewlekłych w grupie badanych mężczyzn


Wśród innych chorób wymienianych przez uczestników projektu pojawiły się: niedoczynność tarczycy, którą zgłaszało 20% badanych, niedosłuch – 14,29% oraz dna moczanowa – 8,57% (wykres 6).
 

Wykres 6. Rozkład procentowy występowania innych chorób przewlekłych w grupie badanych


W badanej grupie zawał mięśnia sercowego oraz udar mózgu przeszło 5,71% badanych (wykres 7).
 

Wykres 7. Rozkład procentowy występowania zawału mięśnia sercowego i udaru mózgu

 

Tabela 3. Wyniki The Fullerton Functional Fitness Test kobiet w przedziale wiekowym 60–64 lata (jedna osoba)
Składowe testu Uzyskane
wyniki
Wstawanie z krzesła (powtórzenia/30 s) 13
Zginanie przedramienia – prawa kończyna górna (powtórzenia/30 s) 14
Zginanie przedramienia – lewa kończyna górna (powtórzenia/30 s) 13
Marsz w miejscu (powtórzenia/2 min) 56
Usiądź i dosięgnij – do prawej kończyny dolnej (cm) 2,0
Usiądź i dosięgnij – do lewej kończyny dolnej (cm) 2,0
Drapanie po plecach – prawa kończyna górna od góry (cm) 5,0
Drapanie po plecach – lewa kończyna górna od góry (cm) -5,0
Wstań i idź (s) 5,09


Test Fullerton

Wyniki uzyskane przez badanych w poszczególnych próbach testu Fullerton analizowano zgodnie z tabelą norm w odpowiednich przedziałach wiekowych z uwzględnieniem płci. Wśród uczestników projektu z pierwszego przedziału wiekowego (60–64 lata) znalazła się jedna badana, która prawie we wszystkich próbach testu Fullerton uzyskała wyniki mieszczące się w normie dla swojego wieku. Wyjątek stanowił dwuminutowy marsz w miejscu oraz drapanie po plecach, sięgając lewą kończyną górną od góry, gdzie uzyskany wynik kwalifikował się poniżej normy (tabela 3).
W przedziale wiekowym 65–69 lat znalazło się siedem kobiet. Średnia wyników wszystkich pań dla prób: wstawanie z krzesła, zginanie przedramienia oraz wstań i idź mieściła się w normie. Natomiast wyniki uzyskane przez tę grupę badanych kobiet w próbach: marsz w miejscu, usiądź i dosięgnij oraz drapanie po plecach były poniżej normy (tabela 4).
 

Tabela 4. Wyniki The Fullerton Functional Fitness Test kobiet w przedziale wiekowym 65–69 lat
Składowe testu Średnia
wartość
Mediana Odchylenie
standardowe
Najniższy
wynik
Najwyższy
wynik
Wstawanie z krzesła (powtórzenia/30 s) 12 11 2,6 10 17
Zginanie przedramienia – prawa kończyna górna (powtórzenia/30 s) 15 14 3,9 10 21
Zginanie przedramienia – lewa kończyna górna (powtórzenia/30 s) 15 15 2,8 12 20
Marsz w miejscu (powtórzenia/2 min) 71 66 28,3 35 125
Usiądź i dosięgnij – do prawej kończyny dolnej (cm) -0,64 1,5 10,9 -16,0 15,0
Usiądź i dosięgnij – do lewej kończyny dolnej (cm) -1,57 1 11,2 -21,0 11,0
Drapanie po plecach – prawa kończyna górna od góry (cm) -4,36 -3 10,7 -19,0 9,0
Drapanie po plecach – lewa kończyna górna od góry (cm) -4,50 -2 8,7 -15,0 6,0
Wstań i idź (s) 5,01 4,8 0,6 6,03 4,36


W przedziale wiekowym 65–69 lat znalazło się trzech mężczyzn, których wyniki w próbach: wstawanie z krzesła, zginanie przedramienia oraz usiądź i dosięgnij były w normie. Natomiast wyniki uzyskane w próbach: marsz w miejscu, drapanie po plecach oraz wstań i idź były poniżej normy (tabela 5).
 

Tabela 5. Wyniki The Fullerton Functional Fitness Test mężczyzn w przedziale wiekowym 65–69 lat
Składowe testu Średnia
wartość
Mediana Odchylenie
standardowe
Najniższy
wynik
Najwyższy
wynik
Wstawanie z krzesła (powtórzenia / 30 s) 13 13 1,5 12 15
Zginanie przedramienia – prawa kończyna górna (powtórzenia /30 s) 17 15 4,4 14 22
Zginanie przedramienia – lewa kończyna górna (powtórzenia /30 s) 16 13 5,8 13 23
Marsz w miejscu (powtórzenia / 2 min) 57 55 7,6 50 65
Usiądź i dosięgnij – do prawej kończyny dolnej (cm) -2,17 -1 6,3 -9,0 3,5
Usiądź i dosięgnij – do lewej kończyny dolnej (cm) -1,83 -0,5 5,6 -8,0 3,0
Drapanie po plecach – prawa kończyna górna od góry (cm) -12,83 -11,5 8,6 -22,0 -5,0
Drapanie po plecach – lewa kończyna górna od góry (cm) -19,50 -14 16,5 -38,0 -6,5
Wstań i idź (s) 6,33 6,7 1,3 6,71 4,90


W przedziale wiekowym 70–74 lata znalazło się 11 kobiet. Średnia wyników wszystkich pań dla prób: wstawanie z krzesła, zginanie przedramienia, wstań i idź była w normie. Natomiast wyniki uzyskane przez tę grupę badanych kobiet w próbach: marsz w miejscu, drapanie po plecach, usiądź i dosięgnij były poniżej normy (tabela 6).
 

Tabela 6. Wyniki The Fullerton Functional Fitness Test kobiet w przedziale wiekowym 70–74 lata
Składowe testu Średnia
wartość
Mediana Odchylenie
standardowe
Najniższy
wynik
Najwyższy
wynik
Wstawanie z krzesła (powtórzenia/30 s) 11 11 2,9 6 17
Zginanie przedramienia – prawa kończyna górna (powtórzenia/30 s) 14 15 3,5 5 17
Zginanie przedramienia – lewa kończyna (powtórzenia/30 s) 15 15 2,9 8 20
Marsz w miejscu (powtórzenia/2 min) 62 65 20,8 31 89
Usiądź i dosięgnij – do prawej kończyny dolnej (cm) -6 -3 9,4 -18,0 7,0
Usiądź i dosięgnij – do lewej kończyny dolnej (cm) -5,5 -3 10,6 -20,0 7,0
Drapanie po plecach – prawa kończyna górna od góry (cm) -9 -10,5 10,3 -33,0 2,0
Drapanie po plecach – lewa kończyna górna od góry (cm) -20,6 -20 15,4 -59,0 -3,5
Wstań i idź (s) 6,4 6,3 1,5 9,55 3,98


W przedziale wiekowym 70–74 lata znalazł się jeden mężczyzna. Badany tylko w próbie wstań i idź oraz usiądź i dosięgnij do prawej kończyny dolnej uzyskał wynik mieszczący się w normie. W próbach: marsz w miejscu, zgnanie przedramienia, wstawanie z krzesła, drapanie po plecach oraz usiądź i dosięgnij do lewej kończyny dolnej uzyskał wynik poniżej normy (tabela 7).
 

Tabela 7. Wyniki The Fullerton Functional Fitness Test mężczyzn w przedziale wiekowym 70–74 lata (jedna osoba)
Składowe testu Uzyskane
wyniki
Wstawanie z krzesła (powtórzenia/30 s) 9
Zginanie przedramienia – prawa kończyna górna (powtórzenia/30 s) 13
Zginanie przedramienia – lewa kończyna górna (powtórzenia/30 s) 13
Marsz w miejscu (powtórzenia/2 min) 55
Usiądź i dosięgnij – do prawej kończyny dolnej (cm) 0,0
Usiądź i dosięgnij – do lewej kończyny dolnej (cm) -7,0
Drapanie po plecach – prawa kończyna górna od góry (cm) -17,0
Drapanie po plecach – lewa kończyna górna od góry (cm) -19,0
Wstań i idź (s) 5,48


W przedziale wiekowym 75–79 lat znalazły się trzy kobiety. Średnia wyników uzyskanych przez panie w próbie drapanie po plecach była wyższa od normy przewidywanej dla wieku. W próbach: wstawanie z krzesła, zginanie przedramienia, marsz w miejscu, usiądź i dosięgnij oraz wstań i idź średnia wyników znajdowała się w normie (tabela 8).
 

Tabela 8. Wyniki The Fullerton Functional Fitness Test kobiet w przedziale wiekowym 75–79 lat
Składowe testu Średnia
wartość
Mediana Odchylenie
standardowe
Najniższy
wynik
Najwyższy
wynik
Wstawanie z krzesła (powtórzenia/30 s) 11 12 1,2 10 12
Zginanie przedramienia – prawa kończyna górna (powtórzenia/30 s) 15 16 1,2 14 16
Zginanie przedramienia – lewa kończyna górna (powtórzenia/30 s) 15 16 2,3 12 16
Marsz w miejscu (powtórzenia/2 min) 70 69 19 52 90
Usiądź i dosięgnij – do prawej kończyny dolnej (cm) -0,8 7,5 16,6 -20,0 10,0
Usiądź i dosięgnij – do lewej kończyny dolnej (cm) 1,5 7,5 14,5 -15,0 12,0
Drapanie po plecach – prawa kończyna górna od góry (cm) 0,7↑ 5 10,2 -11,0 8,0
Drapanie po plecach – lewa kończyna górna od góry (cm) 0,8↑ 6,5 13 -14,0 10,0
Wstań i idź (s) 5,64 5,5 1,3 1,05 4,38


W przedziale wiekowym 75–79 lat znalazł się jeden mężczyzna. Badany w próbach: wstawanie z krzesła, zginanie przedramienia oraz wstań i idź uzyskał wyniki mieszczące się w normie. Natomiast w próbach: marsz w miejscu, drapanie po plecach oraz usiądź i dosięgnij uzyskał wyniki poniżej normy (tabela 9).
 

Tabela 9. Wyniki The Fullerton Functional Fitness Test mężczyzn w przedziale wiekowym 75–79 lat (jedna osoba)
Składowe testu Uzyskane
wyniki
Wstawanie z krzesła (powtórzenia/30 s) 15
Zginanie przedramienia – prawa kończyna górna (powtórzenia/30 s) 16
Zginanie przedramienia – lewa kończyna górna (powtórzenia/30 s) 13
Marsz w miejscu (powtórzenia/2 min) 50
Usiądź i dosięgnij – do prawej kończyny dolnej (cm) -18,0
Usiądź i dosięgnij – do lewej kończyny dolnej (cm) -16,0
Drapanie po plecach – prawa kończyna górna od góry (cm) -22,0
Drapanie po plecach – lewa kończyna górna od góry (cm) -16,0
Wstań i idź (s) 6,59


W przedziale wiekowym 80–84 lata znalazło się pięć kobiet. Średnia wyników uzyskanych przez panie w próbach: wstawanie z krzesła, zginanie przedramienia, usiądź i dosięgnij oraz wstań i idź znalazła się w normie przewidywanej dla wieku. W ćwiczeniach marsz w miejscu oraz drapanie po plecach średnia wyników była poniżej normy (tabela 10).
 

Tabela 10. Wyniki The Fullerton Functional Fitness Test kobiet w przedziale wiekowym 80–84 lata
Składowe testu Średnia
wartość
Mediana Odchylenie
standardowe
Najniższy
wynik
Najwyższy
wynik
Wstawanie z krzesła (powtórzenia/30 s) 10 8 3,1 7 13
Zginanie przedramienia – prawa kończyna górna (powtórzenia/30 s) 13 12 3 10 17
Zginanie przedramienia – lewa kończyna górna (powtórzenia/30 s) 13 13 2,5 9 16
Marsz w miejscu (powtórzenia/2 min) 46 52 16,1 20 60
Usiądź i dosięgnij – do prawej kończyny dolnej (cm) -0,2 3 8,3 -15,0 5,0
Usiądź i dosięgnij – do lewej kończyny dolnej (cm) 2,7 5 7,6 -10,0 9,5
Drapanie po plecach – prawa kończyna górna od góry (cm) -8,8 -4 15,4 -33,0 5,0
Drapanie po plecach – lewa kończyna górna od góry (cm) -15,1 -10 16,1 -38,0 3,0
Wstań i idź (s) 8,3 7,8 2,6 12,57 6,07


W przedziale wiekowym 85–89 lat znalazły się dwie kobiety. Średnia wyników uzyskanych przez panie w ćwiczeniach: wstawanie z krzesła, zginanie przedramienia oraz wstań i idź znalazła się w normie przewidywanej dla wieku. W ćwiczeniach: marsz w miejscu, drapanie po plecach, usiądź i dosięgnij średnia wyników była poniżej normy (tabela 11).
 

Tabela 11. Wyniki The Fullerton Functional Fitness Test kobiet w przedziale wiekowym 85–89 lat
Składowe testu Średnia
wartość
Mediana Odchylenie
standardowe
Najniższy
wynik
Najwyższy
wynik
Wstawanie z krzesła (powtórzenia/30 s) 8 8 2,8 6 10
Zginanie przedramienia – prawa kończyna górna (powtórzenia/30 s) 10 10 5,7 6 14
Zginanie przedramienia – lewa kończyna górna (powtórzenia/30 s) 10 10 5,7 6 14
Marsz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy