Realizacja praw pacjenta małoletniego przez fizjoterapeutów

Aspekty prawne w pracy fizjoterapeuty

Realizacja praw pacjenta należy do podstawowych obowiązków prawnych każdego podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Ten obowiązek dotyczy także zakładów i gabinetów rehabilitacji leczniczej. Ponadto do fundamentalnych standardów prawnych wykonywania zawodów medycznych, w tym także zawodu fizjoterapeuty, należy przestrzeganie praw pacjenta. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych praw pacjenta małoletniego (dziecka) w zakładzie i gabinecie rehabilitacji leczniczej oraz sposobów ich realizacji przez fizjoterapeutę.

Wpolskim prawie nie ma definicji praw pacjenta. Zdefiniowane jest jedynie pojęcie pacjenta. Za pacjenta zgodnie z definicją ustawową (ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 2008 r.) należy uważać osobę zwracającą się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny. 
Według autorskiej definicji prawa pacjenta to zespół uprawnień przysługujących człowiekowi (pacjentowi) z tytułu korzystania ze świadczeń zdrowotnych lub ubiegania się o nie. Prawa pacjenta są bezpośrednio związane z korzystaniem ze świadczeń zdrowotnych. Pacjentem jest każda osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych zarówno odpłatnie, za częściową odpłatnością, jak i nieodpłatnie (tj. pacjenci ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia i komercyjni). 
Podstawowym aktem prawnym regulującym prawa polskiego pacjenta jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1127), zwana w skrócie u.p.p. Do najważniejszych powszechnych (tj. przysługujących każdemu pacjentowi w każdym podmiocie leczniczym i praktyce zawodowej) praw pacjenta uregulowanych w ustawie o prawach pacjenta należą:

POLECAMY

  • prawo do pomocy medycznej w sytuacjach nagłych (tj. zagrożenia życia i zdrowia),
  • prawo do informacji,
  • prawo do wyrażania zgody na świadczenia zdrowotne,
  • prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta,
  • prawo dostępu do dokumentacji medycznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 952) do podstawowych ustawowych obowiązków fizjoterapeuty stanowiących korelat praw pacje...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy