Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wybory do samorządu zawodowego fizjoterapeutów – co warto wiedzieć?

Artykuły z czasopisma | 15 grudnia 2020 | NR 122
0 591

W roku 2020 powinny się odbyć nowe, drugie w historii wybory fizjoterapeutów do organów samorządu zawodowego. W tym roku upływa bowiem czteroletnia kadencja organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów wybranych w pierwszych po utworzeniu samorządu wyborach w 2016 r. Jednakże obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce wpływa także na funkcjonowanie samorządu zawodowego fizjoterapeutów. W szczególności w związku z powyższą sytuacją wybory do samorządu zawodowego planowane na listopad bieżącego roku zostały przesunięte. Celem artykułu jest przybliżenie fizjoterapeutom podstawowej wiedzy na temat organów samorządu zawodowego – Krajowej Izby Fizjoterapeutów, w tym zasad wyboru ich członków.

Krajowa Rada Fizjoterapeutów (KRF), przyjmując w dniu 30 października uchwałę nr 531/I KRF/2020, zadecydowała o przełożeniu terminu wyborów. Nowy termin wyborów będzie znany najpóźniej do 31 marca
2021 r. KRF nie później niż do dnia 31 marca 2021 r. określi nowy harmonogram działań w związku z wyborami delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Jak twierdzi KIF na swej stronie internetowej, wybory odbędą się w pierwszym możliwie bezpiecznym terminie i jeśli będzie to możliwe, nawet przed 31 marca. Informacja o nowym terminie wyborów zostanie podana do wiadomości nie później niż następnego dnia po podjęciu uchwały poprzez udostępnienie jej w Portalu Fizjoterapeuty oraz przekazanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez fizjoterapeutę w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów.
Co istotne, prawidłowo zgłoszone dotychczas kandydatury na delegatów II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów pozostają ważne do wyborów przeprowadzanych w nowym terminie. Członkowie Krajowej Komisji Wyborczej II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów oraz członkowie komisji rejonowych zachowują członkostwo w tych komisjach.
Funkcjonowanie samorządu zawodowego fizjoterapeutów reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 952), a także uchwały organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Zgodnie z art. 74 a powyższej ustawy, jeżeli w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii nie przeprowadzono wyborów na kolejną kadencję organów samorządu, dotychczasowe organy samorządu i osoby pełniące funkcje w tych organach działają do czasu wyboru oraz ukonstytuowania się nowych organów samorządu lub do czasu wyboru osób do pełnienia funkcji w tych organach, nie dłużej jednak niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Samorząd Zawodowy Fizjoterapeutów

Artykuł 17 Konstytucji RP stanowi, iż w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej. Samorząd zawodowy z reguły ustawodawstwo przyznaje tylko niektórym grupom zawodowym. Są to zawody określone jako wolne albo też jako zawody zaufania publicznego. W świetle obowiązującego ustawodawstwa samorząd zawodowy w Polsce posiadało do niedawna sześć następujących zawodów medycznych: lekarze i lekarze dentyści, pielęgniarki i położne, farmaceuci i diagności laboratoryjni. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty po raz pierwszy w polskiej historii powołała do życia samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Reprezentuje on osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Jednostką organizacyjną samorządu, posiadającą osobowość prawną, jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów (KIF) z siedzibą w Warszawie. 
Przynależność fizjoterapeutów do samorządu jest obowiązkowa. KIF tworzą fizjoterapeuci wpisani do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. Samorząd zawodowy fizjoterapeutów liczy obecnie ponad 68 000 członków. Członkowstwo w samorządzie związane jest z określonymi ustawą prawami i obowiązkami. Członkowie samorządu mają prawo:

 • wybierać i być wybierani do organów KIF, 
 • korzystać z pomocy KIF w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu,
 • korzystać z ochrony i pomocy prawnej KIF,
 • korzystać z innych świadczeń KIF i działalności samopomocowej.

Natomiast zobowiązani są: 

 • postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu, oraz kodeksem deontologii zawodowej, 
 • sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe, 
 • przestrzegać uchwał organów KIF, 
 • regularnie opłacać składkę członkowską, 
 • aktualizować dane w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów.

Do zadań samorządu zawodowego fizjoterapeutów należy w szczególności:

 • sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty,
 • reprezentowanie fizjoterapeutów,
 • działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez fizjoterapeutów,
 • ustalanie oraz aktualizacja standardów lub wytycznych w fizjoterapii,
 • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia,
 • ustanawianie zasad etyki zawodowej i dbanie o jej przestrzeganie,
 • obrona godności zawodowej.

Samorząd wykonuje swoje zadania w szczególności przez: 

 • stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu,
 • prowadzenie rejestrów na podstawie przepisów ustawy, 
 • opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego, 
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej,
 • orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej, 
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej, 
 • organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla fizjoterapeutów, 
 • uznawanie kwalifikacji fizjoterapeutów zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Samorząd zawodowy służy profesjonalizacji zawodu fizjoterapeuty i podnosi jego rangę, a członkostwo w nim jest związane nie tylko z prawami, ale także z obowiązkami. Jest to najmłodszy samorząd zawodów medycznych w Polsce.
Każdy samorząd zawodowy działa poprzez swoje organy. Zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty organami KIF są:

 • Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów,
 • Krajowa Rada Fizjoterapeutów,
 • Komisja Rewizyjna,
 • Wyższy Sąd Dyscyplinarny,
 • Sąd Dyscyplinarny,
 • Rzecznik.

Członkami organów samorządu mogą być tylko fizjoterapeuci wpisani do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. Kadencja organów samorządu trwa cztery lata, jednakże organy są zobowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów. To oznacza, że obecnie organy w dotychczasowym składzie osobowym będą nadal działać mimo upływu czteroletniej kadencji. 
Tę samą funkcję w organach samorządu można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje. Pełnienie danej funkcji dłużej niż przez 24 miesiące w danej kadencji przyjmuje się za pełnienie jej przez pełną kadencję. Organy kolegialne KIF podejmują uchwały. 

Prawa wyborcze

Wybory do organów KIF odbywają się w głosowaniu tajnym. W wyborach przeprowadzanych w trakcie Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów uczestniczą wyłącznie delegaci na dany zjazd.
Czynne prawo wyborcze (do głosowania i wybierania) przysługuje wszystkim członkom KIF, z wyjątkiem członków:

 • wobec których orzeczono w postępowaniu dyscyplinarnym przed sądem samorządu zawodowego zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu lub zawieszonych w prawie wykonywania zawodu, lub
 • wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny albo środek zabezpieczający polegający na zakazie wykonywania zawodu, albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu.

Bierne prawo wyborcze (do kandydowania/ bycia wybranym) przysługuje wszystkim członkom KIF, z wyjątkiem członków:

 • zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie uchwały KRF o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu, albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu, lub
 • wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny albo środek zabezpieczający polegający na zakazie wykonywania zawodu, albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu, lub
 • skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub
 • ukaranych określoną karą w postępowaniu dyscyplinarnym (tj. naganą, karą pieniężną, zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych, zakazem pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu, ograniczeniem zakresu czynności w wykonywaniu zawodu, zawieszeniem prawa wykonywania zawodu, pozbawieniem prawa wykonywania zawodu)
  – do czasu upływu terminu zatarcia kary lub upływu terminu, na który został orzeczony środek zabezpieczający.

Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkom KIF, którzy za okres co najmniej roku w okresie ostatnich pięciu lat przed wyborami nie wykonali obowiązku opłacenia składki członkowskiej, do dnia opłacenia tej składki.
Mandat w organie KIF przed upływem kadencji wygasa wskutek:

 • wykreślenia z Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów,
 • odwołania przez organ, który dokonał wyboru,
 • ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą: nagany, karą pieniężną, zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych, zakazem pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu, ograniczeniem zakresu czynności w wykonywaniu zawodu, zawieszeniem prawa wykonywania zawodu, pozbawieniem prawa wykonywania zawodu,
 • zawieszenia w prawie wykonywania...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy