Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aspekty prawne w pracy fizjoterapeuty

29 maja 2019

NR 105 (Maj 2019)

Pomieszczenia zakładu rehabilitacji leczniczej – nowe przepisy

0 2034

Celem artykułu jest przybliżenie najważniejszych wymogów prawnych dla pomieszczeń zakładu rehabilitacji leczniczej będącego zakładem leczniczym zawartych w nowym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 595).

Każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą (czyli podmiot leczniczy oraz praktyka zawodowa), w tym także zakład rehabilitacji leczniczej (w skrócie zwany zakładem rehabilitacji), żeby mógł założyć i prowadzić działalność leczniczą, musi spełniać formalne wymogi określone prawem. W szczególności ma on obowiązek posiadać pomieszczenia odpowiadające aktualnym wymaganiom prawnym. Ogólny wymóg posiadania przez podmiot leczniczy oraz praktykę zawodową odpowiednich pomieszczeń wynika bezpośrednio z przepisów zawartych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190). Szczegółowe wymogi są zawarte w rozporządzeniu wykonawczym wydanym na podstawie tej ustawy. 

Do końca marca 2019 r. w przedmiotowym zakresie obowiązywało Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739). Natomiast od 1 kwietnia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie, tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 595), zwane w skrócie rozporządzeniem z 2019 r. Treść powyższego rozporządzenia określa bezpośrednio ogólne wymogi dla pomieszczeń i urządzeń każdego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, natomiast załączniki do niego określają szczegółowe wymogi dla pomieszczeń i urządzeń konkretnych rodzajów podmiotów leczniczych (m.in. szpitala, ambulatorium, zakładu rehabilitacji). 

POLECAMY

Wymagania ogólne dla podmiotów leczniczych

Pomieszczenia i urządzenia zakładu rehabilitacji powinny odpowiadać wymaganiom ogólnobudowlanym oraz dodatkowo wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Generalnie pomieszczenia podmiotu leczniczego muszą spełniać ogólne wymogi prawne, takie jak dla wszystkich obiektów budowlanych, czyli przede wszystkim zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a ponadto specyficzne wymogi dla pomieszczeń, w których jest wykonywana działalność lecznicza. W rezultacie pomieszczenia zakładu rehabilitacji leczniczej powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Wymagania powyższe dotyczą w szczególności warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych.

Pomieszczenia zakładu rehabilitacji lokalizuje się generalnie w samodzielnym budynku albo w zespole budynków. Kształt i powierzchnia pomieszczeń zakładu rehabilitacji mają umożliwiać prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie.

Zgodnie z treścią rozporządzenia z 2019 r. podłogi zakładu rehabilitacji powinny być wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję. Połączenie ścian z podłogami ma być wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. Powyższych zasad nie stosuje się do pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, poradni i gabinetów podmiotów wykonujących świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz sal kinezyterapii.

Pomieszczenia i urządzenia wymagające utrzymania aseptyki i wyposażenie tych pomieszczeń powinny umożliwiać ich mycie i dezynfekcję.

Zgodnie z treścią rozporządzenia z 2019 r. pomieszczenia podmiotu leczniczego, w których są wykonywane badania lub zabiegi (z wyjątkiem pomieszczeń, w których odbywa się badanie za pomocą rezonansu magnetycznego), wyposaża się w:

  • co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą,
  • dozownik z mydłem w płynie,
  • dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym,
  • pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki.

Pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, niezależnie od umywalek, wyposaża się w zlew z baterią. Powyższego przepisu nie stosuje się, gdy stanowiska mycia rąk dla personelu oraz mycia narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia są zorganizowane w oddzielnym pomieszczeniu, do którego narzędzia i sprzęt są przenoszone w szczelnych pojemnikach, oraz w przypadku gdy mycie i sterylizacja są przeprowadzane w innym podmiocie.

Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Dokonanie powyższych czynności wymaga udokumentowania.

Wymagania szczegółowe dla zakładów rehabilitacji 

Zgodnie z treścią rozporządzenia z 2019 r. meble w pomieszczeniach zakładu rehabilitacji mają umożliwiać ich mycie oraz dezynfekcję. Powyższego przepisu nie stosuje się do mebli w pomieszczeniach administracyjnych i socjalnych, do mebli w poradniach i gabinetach podmiotów wykonujących świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

W pomieszczeniach podmiotów leczniczych należy wydzielić co najmniej:

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy