Rozwiązanie umowy o pracę. Jakie prawa ma fizjoterapeuta (pracownik)?

Aspekty prawne w pracy fizjoterapeuty

W każdym podmiocie leczniczym, w tym w zakładzie rehabilitacji leczniczej, może występować zatrudnienie typu pracowniczego i niepracowniczego. Rodzaj zatrudnienia zależy od jego podstawy prawnej. W praktyce fizjoterapeuta może wykonywać swój zawód na podstawie stosunku pracy (jego źródłem jest Kodeks pracy z 1974 r.) lub stosunku cywilnoprawnego (jego źródłem jest Kodeks cywilny z 1964 r.).

Jeżeli fizjoterapeuta zobowiąże się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem, oznacza to stosunek pracy. Zatrudnienie na powyższych warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej umowy. Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy to zatrudnienie typu pracowniczego i nadaje osobie zatrudnionej w ten sposób status pracownika. Fizjoterapeuci w przychodniach, szpitalach oraz sanatoriach wykonują swój zawód w większości na podstawie stosunku pracy (mają umowę o pracę, a tym samym status pracownika).

REKLAMA

Umowa o pracę

Podstawowym źródłem zatrudnienia w ramach stosunku pracy jest umowa o pracę. Jest ona zawierana na podstawie i na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Umowa taka tworzy stosunek pracy, który łączy pracodawcę (np. sanatorium „S” w Iwoniczu-Zdroju) i pracownika (np. A.B., kierownika działu rehabilitacji).
Umowa o pracę powinna określać strony umowy (dane identyfikacyjne pracodawcy i pracownika), rodzaj umowy (np. na czas określony), datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: 

  • rodzaj pracy, 
  • miejsce wykonywania pracy, 
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia (zasadnicze, dodatki itd.), 
  • wymiar czasu pracy (np. pół etatu),
  • termin rozpoczęcia pracy. 

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli nie została ona zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO