Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki gabinetu

16 kwietnia 2019

NR 104 (Kwiecień 2019)

Jak można utracić prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty?

0 2859

Podstawowym wymogiem prawnym niezbędnym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty jest posiadanie prawa wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę. To prawo może wygasnąć, ale fizjoterapeuta może je również utracić w wyniku postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej bądź postępowania karnego. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie kwestii związanych z możliwością utraty PWZF.

Podstawowym wymogiem prawnym niezbędnym obecnie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty jest posiadanie prawa wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę (w skrócie PWZF). PWZF może uzyskać tylko osoba spełniająca wszelkie wymogi określone w ustawie z dnia 15 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 505), w skrócie zwanej u.z.f.

Zgodnie z art. 13 u.z.f. prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych (czyli generalnie ma ukończone 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo orzeczeniem sądu);
 • jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty (co potwierdza się orzeczeniem lekarskim albo innym wymaganym dokumentem potwierdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu fizjoterapeuty);
 • wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty (za wystarczające w zakresie spełnienia tego wymogu uznaje się przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim lub publicznej szkoły policealnej, lub niepublicznej szkoły policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcącej w języku polskim, ewentualnie w przypadku osób spoza UE/ EFTA wymagane jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu z języka polskiego organizowanego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów);
 • swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w szczególności nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz za czyny określone w art. 207 i art. 211 Kodeksu karnego;
 • posiada odpowiedni dyplom lub inny dokument.

Organem Krajowej Izby Fizjoterapeutów uprawnionym do stwierdzania PWZF jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów. Na podstawie uchwał o stwierdzeniu lub przyznaniu prawa wykonywania zawodu Krajowa Rada Fizjoterapeutów dokonuje wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów i wydaje dokument Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty. 

POLECAMY

Z mocy u.z.f. prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty wygasa w przypadku:

 • śmierci,
 • zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu,
 • prawomocnego orzeczenia przez sąd dyscyplinarny zakazu wykonywania zawodu (kara w postępowaniu prowadzonym przez samorząd zawodowy w sprawie odpowiedzialności zawodowej),
 • utraty pełnej zdolności do czynności prawnych (wydanie orzeczenia przez sąd o ubezwłasnowolnieniu fizjoterapeuty).

Krajowa Izba Fizjoterapeutów jest uprawniona w określonych ustawowo sytuacjach do ingerencji w prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie PWZF). Ingerować w PWZF może także prokurator i sąd w postępowaniu karnym (środek zapobiegawczy, środek karny). 

Zawieszenie oraz pozbawienie PWZF przez samorząd zawodowy

Samorząd zawodowy fizjoterapeutów reprezentuje osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Jednostką organizacyjną samorządu jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów (w skrócie KIF) z siedzibą w Warszawie. Przynależność fizjoterapeutów do samorządu jest obowiązkowa. KIF tworzą fizjoterapeuci wpisani do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. 

Jednym z podstawowych ustawowych zadań samorządu zawodowego fizjoterapeutów jest prowadzenie postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej swoich członków. Odpowiedzialność zawodowa to odpowiedzialność za działania i postawy związane z wykonywanym zawodem. Zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty (art. 85) członkowie samorządu zawodowego podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu, zwane przewinieniem zawodowym. Przedmiotem przewinienia zawodowego może być naruszenie etyki lub prawa.
Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej obejmuje:

 • czynności sprawdzające,
 • postępowanie wyjaśniające,
 • postępowanie przed sądem dyscyplinarnym,
 • postępowanie wykonawcze.

Sąd dyscyplinarny rozpatruje sprawy dyscyplinarne fizjoterapeutów wniesione przez rzecznika.

W przypadku gdy zebrane w postępowaniu wyjaśniającym lub przeprowadzone przed sądem dyscyplinarnym dowody wskazują z dużym prawdopodobieństwem, że osoba obwiniona popełniła przewinienie zawodowe, a rodzaj tego przewinienia wskazuje, że wykonywanie przez osobę obwinioną zawodu zagraża bezpieczeństwu pacjentów lub grozi popełnieniem kolejnego przewinienia zawodowego, sąd dyscyplinarny może wydać postanowienie o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu przez osobę obwinioną na okres nieprzekraczający 12 miesięcy. Postanowienie o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu sąd dyscyplinarny może wydać z urzędu lub na wniosek rzecznika. Jest ono natychmiast wykonalne.

Na postanowienie powyższe osobie obwinionej przysługuje zażalenie w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Zażalenie wnosi się do wyższego sądu dyscyplinarnego za pośrednictwem sądu dyscyplinarnego. 

Po zakończonym postępowaniu w sprawie odpowiedzialności zawodowej sąd dyscyplinarny może orzec wobec obwinionego fizjoterapeuty karę m.in.:

 • ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat,
 • zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat,
 • pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

Orzekając karę ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu, sąd dyscyplinarny określa szczegółowo czynności, których fizjoterapeuta nie może wykonywać (np. zlecać zabiegów). 

Zawieszenie prawa wykonywania zawodu orzeka się w miesiącach i latach. Bieg kary rozpoczyna się z dniem uprawomocnienia się orzeczenia. Na poczet kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu zalicza się okres tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu. Kara powyższa oznacza, że fizjoterapeuta przez określony czas nie może wykonywać swego zawodu w żadnej formie zarówno w publicznym, jak i w prywatnym podmiocie leczniczym oraz praktyce zawodowej. 

Sąd dyscyplinarny, orzekając karę ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu, może dodatkowo orzec karę zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych. 

Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu pociąga za sobą skreślenie z Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. Jednakże fizjoterapeuta, wobec którego została orzeczona kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu, może ubiegać się ponownie o uzyskanie tego prawa po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, w którym wymierzona została kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. 

Prawomocne ukaranie karami zawieszenia i pozbawienia prawa wykonywania zawodu stanowi podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika albo umowy cywilnoprawnej, na podstawie której fizjoterapeuta wykonuje zawód. 

Od orzeczenia sądu dyscyplinarnego stronom przysługuje odwołanie do wyższego sądu dyscyplinarnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

Zawieszenie oraz zakaz wykonywania zawodu fizjoterapeuty orzeczone w postępowaniu karnym

Celem postępowania karnego jest rozstrzygnięcie kwestii odpowiedzialności karnej osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa. W procesie karnym chodzi o to, aby sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba, której nie udowodniono winy, nie poniosła tej odpowiedzialności. Odpowiedzialność karna oznacza powinność danego podmiotu ponoszenia ujemnych konsekwencji (w postaci sankcji karnej) za przypisany mu czyn. Podstawowy katalog przestępstw i zasad odpowiedzialności za nie zawiera ustawa...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy