Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki gabinetu

16 kwietnia 2019

NR 104 (Kwiecień 2019)

Jak można utracić prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty?

0 3758

Podstawowym wymogiem prawnym niezbędnym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty jest posiadanie prawa wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę. To prawo może wygasnąć, ale fizjoterapeuta może je również utracić w wyniku postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej bądź postępowania karnego. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie kwestii związanych z możliwością utraty PWZF.

Podstawowym wymogiem prawnym niezbędnym obecnie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty jest posiadanie prawa wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę (w skrócie PWZF). PWZF może uzyskać tylko osoba spełniająca wszelkie wymogi określone w ustawie z dnia 15 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 505), w skrócie zwanej u.z.f.

Zgodnie z art. 13 u.z.f. prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

POLECAMY

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych (czyli generalnie ma ukończone 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo orzeczeniem sądu);
  • jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty (co potwierdza się orzeczeniem lekarskim albo innym wymaganym dokumentem potwierdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu fizjoterapeuty);
  • wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty (za wystarczające w zakresie spełnienia tego wymogu uznaje się przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim lub publicznej szkoły policealnej, lub niepublicznej szkoły policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcącej w języku polskim, ewentualnie w przypadku osób spoza UE/ EFTA wymagane jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu z języka polskiego organizowanego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów);
  • swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu fizjoterapeuty,...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy