Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki gabinetu

16 kwietnia 2019

NR 104 (Kwiecień 2019)

Jak można utracić prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty?

0 90

Podstawowym wymogiem prawnym niezbędnym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty jest posiadanie prawa wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę. To prawo może wygasnąć, ale fizjoterapeuta może je również utracić w wyniku postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej bądź postępowania karnego. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie kwestii związanych z możliwością utraty PWZF.

Podstawowym wymogiem prawnym niezbędnym obecnie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty jest posiadanie prawa wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę (w skrócie PWZF). PWZF może uzyskać tylko osoba spełniająca wszelkie wymogi określone w ustawie z dnia 15 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 505), w skrócie zwanej u.z.f.

Zgodnie z art. 13 u.z.f. prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych (czyli generalnie ma ukończone 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo orzeczeniem sądu);
 • jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty (co potwierdza się orzeczeniem lekarskim albo innym wymaganym dokumentem potwierdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu fizjoterapeuty);
 • wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty (za wystarczające w zakresie spełnienia tego wymogu uznaje się przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim lub publicznej szkoły policealnej, lub niepublicznej szkoły policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcącej w języku polskim, ewentualnie w przypadku osób spoza UE/ EFTA wymagane jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu z języka polskiego organizowanego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów);
 • swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w szczególności nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz za czyny określone w art. 207 i art. 211 Kodeksu karnego;
 • posiada odpowiedni dyplom lub inny dokument.

Organem Krajowej Izby Fizjoterapeutów uprawnionym do stwierdzania PWZF jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów. Na podstawie uchwał o stwierdzeniu lub przyznaniu prawa wykonywania zawodu Krajowa Rada Fizjoterapeutów dokonuje wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów i wydaje dokument Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty. 

Z mocy u.z.f. prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty wygasa w przypadku:

 • śmierci,
 • zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu,
 • prawomocnego orzeczenia przez sąd dyscyplinarny zakazu wykonywania zawodu (kara w postępowaniu prowadzonym przez samorząd zawodowy w sprawie odpowiedzialności zawodowej),
 • utraty pełnej zdolności do czynności prawnych (wydanie orzeczenia przez sąd o ubezwłasnowolnieniu fizjoterapeuty).

Krajowa Izba Fizjoterapeutów jest uprawniona w określonych ustawowo sytuacjach do ingerencji w prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie PWZF). Ingerować w PWZF może także prokurator i sąd w postępowaniu karnym (środek zapobiegawczy, środek karny). 

Zawieszenie oraz pozbawienie PWZF przez samorząd zawodowy

Samorząd zawodowy fizjoterapeutów reprezentuje osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Jednostką organizacyjną samorządu jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów (w skrócie KIF) z siedzibą w Warszawie. Przynależność fizjoterapeutów do samorządu jest obowiązkowa. KIF tworzą fizjoterapeuci wpisani do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. 

Jednym z podstawowych ustawowych zadań samorządu zawodowego fizjoterapeutów jest prowadzenie postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej swoich członków. Odpowiedzialność zawodowa to odpowiedzialność za działania i postawy związane z wykonywanym zawodem. Zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty (art. 85) członkowie samorządu zawodowego podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu, zwane przewinieniem zawodowym. Przedmiotem przewinienia zawodowego może być naruszenie etyki lub prawa.
Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej obejmuje:

 • czynności sprawdzające,
 • postępowanie wyjaśniające,
 • postępowanie przed sądem dyscyplinarnym,
 • postępowanie wykonawcze.

Sąd dyscypli...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 11 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy