Dołącz do czytelników
Brak wyników

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładów i gabinetów rehabilitacji – nowe przepisy

Artykuły z czasopisma | 10 lipca 2019 | NR 107
11

Każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą (czyli podmiot leczniczy oraz praktyka zawodowa), w tym także zakład rehabilitacji leczniczej (zwany w skrócie zakładem rehabilitacji) oraz praktyka fizjoterapeutyczna, aby prowadzić działalność leczniczą, musi spełniać wymogi formalne określone prawem, a w szczególności art. 17 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190). Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4a tej ustawy każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Wrezultacie warunkiem niezbędnym do założenia i funkcjonowania każdego zakładu rehabilitacji (w formie podmiotu leczniczego) oraz praktyki zawodowej fizjoterapeutycznej (gabinetu) jest posiadanie aktualnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą określa ogólnie ustawa o działalności leczniczej, a szczegółowo – rozporządzenie wykonawcze wydane na jej podstawie. W związku ze zmianami prawa, szczególnie dotyczącymi praktyk zawodowych fizjoterapeutycznych, konieczne stało się wydanie nowego rozporządzenia dotyczącego ubezpieczenia OC. Od 1 kwietnia 2019 r. wprowadzono bowiem możliwość wykonywania zawodu fizjoterapeuty w formie indywidualnych oraz grupowych praktyk fizjoterapeutycznych. Do końca maja 2019 r. zarówno zakłady rehabilitacji, jak i inne podmioty lecznicze obowiązywało w powyższym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz U. Nr 293, poz. 1729). Natomiast od 1 czerwca 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w przedmiotowym zakresie, tj. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 866), zwane w skrócie rozporządzeniem z 2019 r. To rozporządzenie, tak samo jak wcześniej obowiązujące z 2011 r., dotyczy zarówno podmiotów leczniczych (przychodni, szpitali, sanatoriów, zakładów opieki długoterminowej itd.), jak i praktyk zawodowych (indywidualnych oraz grupowych) prowadzonych przez lekarzy i pielęgniarki, a także – co stanowi nowość – praktyk zawodowych prowadzonych przez fizjoterapeutów.

Odpowiedzialność cywilna 

Odpowiedzialność cywilna to obowiązek przewidziany przez przepisy prawne ponoszenia konsekwencji za swoje czyny i naprawienia wyrządzonej szkody. Odpowiedzialność cywilna ma charakter majątkowy i jest uregulowana w Kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność cywilna wynika ze stosunku cywilnoprawnego między podmiotami prawa (osobami fizycznymi i prawnymi), w którym podmioty te posiadają wynikające z norm prawa cywilnego uprawnienia i obowiązki. Osoba zobowiązana do świadczenia jest dłużnikiem (np. fizjoterapeuta), natomiast osoba uprawniona jest wierzycielem (np. pacjent). 

Odpowiedzialność cywilna jest w zasadzie odpowiedzialnością nieograniczoną, co oznacza, że dłużnik odpowiada za dług względem wierzyciela całym swoim majątkiem zarówno obecnym, jak i przyszłym. W sytuacji braku dobrowolnego świadczenia dłużnika wierzyciel może dochodzić swoich uprawnień przed sądem, a następnie na podstawie orzeczenia sądowego może prowadzić postępowanie egzekucyjne.

Do powstania odpowiedzialności cywilnej każdej osoby fizycznej, w tym fizjoterapeuty, a także podmiotu leczniczego (np. zakładu rehabilitacji) niezbędne jest zaistnienie łącznie trzech ustawowych przesłanek, do których należą:

  • zdarzenie wyrządzające szkodę, mające postać działania lub zaniechania, za które dłużnik z mocy prawa jest odpowiedzialny (niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania lub czyn niedozwolony);
  • szkoda mająca charakter majątkowy lub niemajątkowy (np. uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta, straty wynikłe ze zwiększenia się potrzeb poszkodowanego);
  • związek przyczynowy między powyższym zdarzeniem a szkodą.

Odpowiedzialność cywilna jest odpowiedzialnością majątkową i nieograniczoną. Oznacza to, że dłużnik (np. praktyka fizjoterapeutyczna) odpowiada za dług wobec wierzyciela (np. pacjenta) całym swoim majątkiem obecnym i przyszłym. To znaczy, że dopóki wierzyciel nie otrzyma należnego mu odszkodowania, dopóty cały majątek dłużnika jest otwarty na realizację obowiązku naprawienia szkody. Prawo wyodrębnia dwa sposoby naprawienia szkody:

  • restytucję (przywrócenie stanu pierwotnego),
  • rekompensatę pieniężną.

W praktyce działalności leczniczej podstawowe znaczenie ma zapłata odszkodowania pacjentowi, czyli rekompensata pieniężna.

W przypadku odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących dział...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy