Prawo pacjenta do informacji oraz wyrażenia zgody w zawodzie fizjoterapeuty

Aspekty prawne w pracy fizjoterapeuty

W artykule omówiono as- pekty prawne związane z obowiązkiem respektowania przez fizjoterapeutę prawa pacjenta do informacji oraz wyrażenia zgody. Wskazano na zakres obowiązków z tym związanych, omówiono sytuacje umożliwiające ograniczenie tych praw oraz skutki prawne ich naruszenia.

Podobnie jak w przypadku pozostałych praw informacja oraz zgoda podnoszą po stronie pacjenta komfort świadczeń zdrowotnych, ale – co znacznie istotniejsze – są co do zasady prawnym warunkiem legalności udzielania świadczeń zdrowotnych. Skutki prawne naruszenia przez fizjoterapeutę obydwu praw mogą być bardzo dolegliwe. 

REKLAMA

Prawo pacjenta do informacji 

Obowiązek przekazania pacjentowi informacji poprzedzających udzielenie świadczenia zdrowotnego wynika z kilku aktów prawnych. Artykuł 9 pkt 2 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty stanowi: „Fizjoterapeuta jest obowiązany: udzielać informacji pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie bliskiej lub opiekunowi faktycznemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w zakresie niezbędnym do udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych”. W myśl art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: „Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami”. 

Zasadniczo dopełnienie obowiązku informacyjnego spoczywa na fizjoterapeucie udzielającym świadczenia zdrowotnego. Nawet jeżeli pacjent trafia do fizjoterapeuty ze skierowaniem lekarskim, pod żadnym pozorem nie można przyjąć, że obowiązek informacyjny zrealizował za fizjoterapeutę lekarz ki...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO