Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki gabinetu

30 lipca 2018

NR 95 (Czerwiec 2018)

Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakładzie rehabilitacji leczniczej

0 291

Podmioty lecznicze podlegają różnego rodzaju kontrolom organów państwowych. Prawo reguluje ich zakres i przebieg. Jak wynika z literatury przedmiotu, kontrola jest funkcją, której istota tkwi w sprawdzaniu i ocenianiu określonej działalności. W praktyce należy wyróżnić kontrole planowane (czyli podejmowane według wcześniej opracowanego planu kontroli) i doraźne. 

Jednym z podstawowych i bardzo istotnych w praktyce organów kontroli dla każdego podmiotu prowadzącego działalność leczniczą w zakresie rehabilitacji, a także każdy inny rodzaj działalności leczniczej, jest Państwowa Inspekcja Sanitarna (zwana w skrócie PIS). Jest to instytucja powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. Sprawuje nadzór m.in. nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia oraz gromadzi dane epidemiologiczne. Organizację, zadania oraz uprawnienia kontrolne Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) reguluje Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1261). PIS jako całość podlega Ministrowi Zdrowia, a kieruje nią Główny Inspektor Sanitarny. Jej zadania wykonują:

 • Główny Inspektor Sanitarny,
 • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie,
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie,
 • Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny dla obszarów przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich oraz jednostek pływających na obszarze wód terytorialnych.

 

Kontroli PIS podlegają wszystkie przychodnie/poradnie/gabinety rehabilitacyjne sektora publicznego, jak również prywatnego, zwane w artykule zakładami rehabilitacji leczniczej, w skrócie ZRL. 

 

Kontroli PIS podlegają wszystkie przychodnie/poradnie/ gabinety rehabilitacyjne sektora publicznego, jak również prywatnego, zwane w artykule zakładami rehabilitacji leczniczej, w skrócie ZRL.

Zakres kontroli 

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 • higieny środowiska,
 • higieny pracy w zakładach pracy,
 • higieny radiacyjnej,
 • higieny procesów nauczania i wychowania,
 • higieny wypoczynku i rekreacji,
 • zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
 • higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
 • w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

W związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego PIS (struktura powiatowa) przeprowadza kontrole planowe i doraźne podmiotów leczniczych, w tym ZRL. Kontrole planowe są przeprowadzane według opracowanych i zatwierdzonych przez organ nadrzędny planów kontroli i zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Kontrole doraźne są przeprowadzane poza planami kontroli i wynikają m.in. z wytycznych i poleceń Głównego Inspektora Sanitarnego lub Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz prowadzonego przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego postępowania w związku z koniecznością podjęcia różnego rodzaju interwencji, w tym skarg, odwołań oraz podejrzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka.

Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje bieżący nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym podmiotów leczniczych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, poprzez kontrole bieżącego stanu sanitarno-higienicznego podmiotów leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem procedur związanych z zapobieganiem chorobom zakaźnym i zakażeniom poprzez:

 • kontrolę zgodności z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
 • nadzór nad przestrzeganiem reżimu przeciwepidemicznego, 
 • kontrolę opracowanych i wdrożonych procedur medycznych i higienicznych stosowanych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • kontrolę utrzymania czystości bieżącej i sprzątania pomieszczeń, 
 • monitorowanie procesów sterylizacji, w tym kontrolę biologiczną procesów sterylizacji,
 • nadzór nad przestrzeganiem procesów dezynfekcji...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 11 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy