Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakładzie rehabilitacji leczniczej

Z praktyki gabinetu

Podmioty lecznicze podlegają różnego rodzaju kontrolom organów państwowych. Prawo reguluje ich zakres i przebieg. Jak wynika z literatury przedmiotu, kontrola jest funkcją, której istota tkwi w sprawdzaniu i ocenianiu określonej działalności. W praktyce należy wyróżnić kontrole planowane (czyli podejmowane według wcześniej opracowanego planu kontroli) i doraźne. 

Jednym z podstawowych i bardzo istotnych w praktyce organów kontroli dla każdego podmiotu prowadzącego działalność leczniczą w zakresie rehabilitacji, a także każdy inny rodzaj działalności leczniczej, jest Państwowa Inspekcja Sanitarna (zwana w skrócie PIS). Jest to instytucja powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. Sprawuje nadzór m.in. nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia oraz gromadzi dane epidemiologiczne. Organizację, zadania oraz uprawnienia kontrolne Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) reguluje Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1261). PIS jako całość podlega Ministrowi Zdrowia, a kieruje nią Główny Inspektor Sanitarny. Jej zadania wykonują:

REKLAMA

  • Główny Inspektor Sanitarny,
  • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie,
  • Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny dla obszarów przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich oraz jednostek pływających na obszarze wód terytorialnych.

 

Kontroli PIS podlegają wszystkie przychodnie/poradnie/gabinety rehabilitacyjne sektora publicznego, jak również prywatnego, zwane w artykule zakładami rehabilitacji leczniczej, w skrócie ZRL. ...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO