Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki gabinetu

19 października 2020

NR 120 (Październik 2020)

Postępowanie terapeutyczne z wykorzystaniem kinesiology tapingu u kobiet z bolesnym miesiączkowaniem. Część II

0 971

W poprzednim numerze prezentowaliśmy Państwu cz. I artykułu o możliwościach, jakie niesie ze sobą metoda kinesiology tapingu w leczeniu dolegliwości bólowych w miesiączkowaniu. Część II, którą zamieszczamy w tym wydaniu, jest przedstawieniem badania, które zostało przeprowadzone przez autorów artykułu. Jego wyniki zostały opisane poniżej i stanowią ciekawą informację na temat skuteczności tej metody w dość często spotykanych przypadkach bolesnego miesiączkowania.

Wykazanie skuteczności zastosowanego plastrowania w łagodzeniu lub nawet całkowitej eliminacji dolegliwości bólowych w trakcie trwania miesiączki, co stanowiło główne założenie badań; redukcję lub całkowite wyeliminowanie zażywanych środków przeciwzapalnych i przeciwbólowych przez badanych; poprawa jakości życia osób poddanych badaniom.

Materiał i metody

Grupę stanowiło 30 kobiet w wieku do 20 do 43 lat (średnia wieku 24,5 roku), które były dotknięte problemem bolesnego miesiączkowania. Badania trwały przez trzy pełne cykle u każdej z kobiet. Kobiety zostały podzielone na dwie 15-osobowe grupy. Osoby w grupie kontrolnej zostały poproszone wyłącznie o wypełnienie ankiet i możliwie maksymalne ograniczenie środków radzenia sobie z dolegliwościami lub jeśli były w stanie, całkowite ich odstawienie, natomiast te, które zostały przydzielone do grupy badanej, zostały zaopatrzone w taping, wypełniały ankiety oraz zostały poproszone o nieprzyjmowanie leków i niekorzystanie z innych sposobów walki z bólem i dyskomfortem, jeśli nie było to konieczne.
W celu zebrania danych wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, której narzędziem były anonimowe kwestionariusze ankiet wykonane na potrzeby tego badania, uzupełnione kwestionariuszem oceny jakości życia SF-36, i anonimowe autorskie kwestionariusze odnoszące się do trzech kolejno następujących po sobie cykli. Ankieta wstępna zawierała szereg pytań odnoszących się do cykli menstruacyjnych występujących do tej pory. Ankiety wypełniane po zakończonej menstruacji zawierały pytania odnoszące się do przebiegu kolejnych cykli, a także odczuć i obserwacji związanych z wykorzystanym kinesiology tapingu.
W trakcie badań obejmujących trzy pełne cykle menstruacyjne wykorzystano dwie aplikacje kinesiology tapingu. Podczas oklejania każdą z kobiet poproszono o wykonanie wdechu z maksymalnie możliwą komponentą toru przeponowego.
Pierwsza aplikacja w kształcie litery I została umieszczona w okolicy podbrzusza, nad linią graniczną owłosienia łonowego, i poprowadzona w stronę krawędzi zewnętrznych talerzy biodrowych w taki sposób, aby znajdowała się wyłącznie nad tkankami miękkimi, i była zakładana w leżeniu tyłem. Długość taśmy została indywidualnie dobrana do każdej z kobiet. Napięcie, które zostało wykorzystane w tej aplikacji, wynosiło 25%, natomiast napięcie bazy w okolicach krawędzi talerzy biodrowych – 0%.
Druga aplikacja, w kształcie litery Y, została umieszczona w okolicy wyrostka mieczykowatego mostka i poprowadzona w postaci dwóch równych pasów w stronę linii granicznej owłosienia łonowego w taki sposób, że pępek nie został objęty taśmą, i była zakładana w pozycji stojącej z wykonywanym w trakcie wyprostem kręgosłupa. Długość taśmy również została dobrana indywidualnie do każdej z badanych osób. Napięcie taśmy wykorzystane do tej aplikacji także wynosiło 25%, a napięcie bazy w okolicy mostka i końca pasów – 0%.
Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, nr KB-0012/27/19 z dnia 14 stycznia 2019 r.
 

POLECAMY

1. Pierwsza część aplikacji

 

2. Kompletna aplikacja


Wyniki

Tabela 1 zawiera dane dotyczące natężenia bólu po zastosowaniu plastrowania, prezentowane za pomocą numerycznej skali w zakresie od 1 do 10. Wyniki podane w przedziale liczbowym zostały uśrednione, aby ułatwić dalszą analizę danych. Średnia wartość dolegliwości bólowych dla całej grupy przed rozpoczęciem badań wynosiła 7,1, natomiast po zakończonych badaniach 3,7, co daje poprawę o 3,4 pkt w numerycznej skali oceny, czyli redukcję o ok. 48%. Na początku największa ocena bólu w tej skali wynosiła 10, natomiast najmniejsza 5, a po zakończeniu badań odpowiednio 7,7 i 1, co wskazuje na redukcję o 2,3 i 4. W przypadku jednej osoby nie odnotowano żadnych zmian w odczuwaniu dolegliwości oraz w przypadku jednej osoby tylko niewielki spadek, bo zaledwie o 0,3 pkt. Wśród 15 osób w tejże grupie aż 14 odnotowało poprawę w stosunku do dotychczasowych odczuć.


Tabela 1. Natężenie dolegliwości bólowych po zastosowaniu kinesiology tapingu


Tabela 2 przedstawia analizę statystyczną odnoszącą się do siły bólu w grupie bez tapingu oraz tej, która go otrzymała. Analiza testem U Manna–Whitneya, którego istotność rozpatruje się w tym przypadku od momentu osiągnięcia p < 0,001. Istotne statystycznie różnice są wyraźnie obecne na przestrzeni trzech cykli.
 

Tabela 2. Analiza statystyczna dotycząca natężenia dolegliwości bólowych w obu grupach


Tabela 3 prezentuje procentowy udział wykorzystania środków radzenia sobie z dolegliwościami w trakcie miesiączki. Analiza testem Chi2 Pearsona wykazała istotną statystycznie różnicę w ilości środków przyjmowanych w trzecim cyklu, a jej wynik to p = 0,01.
 

Tabela 3. Analiza ilościowa przyjmowanych środków łagodzących dolegliwości


Tabela 4 zawiera procentowy udział odpowiedzi obrazujący występowanie ograniczeń w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Warto zwrócić uwagę, iż analiza testem Chi2 Pearsona wykazała różnicę bliską statystycznie istotnej pomiędzy obiema grupami już w trakcie pierwszego cyklu, gdzie p = 0,099, oraz istotną statystycznie różnicę w trzecim cyklu, która wyniosła p = 0,005.
 

Tabela 4. Analiza występowania ograniczeń w wykonywaniu czynności codziennych w obu grupach


Tabela 5 przedstawia procentowy rozkład odpowiedzi odnoszący się do występowania dodatkowych objawów potęgujących dyskomfort. Warto zwrócić uwagę na istotną statystycznie różnicę odnoszącą się do trzeciego cyklu, w którym wynik określany za pomocą testu Chi2 Pearsona wyniósł p = 0,01.
 

Tabela 5. Częstotliwość występowania dodatkowych objawów potęgujących dyskomfort


Tabela 6 obrazuje częstotliwość występowania dolegliwości bólowych w innych miejscach niż podbrzusze w procentowym udziale ilości odpowiedzi. Analiza testem Chi2 Pearsona wykazała istotne statystycznie różnice pomiędzy zmiennymi w grupach w trakcie trwania cykli drugiego oraz trzeciego, odpowiednio p = 0,008 oraz p = 0,03.
 

Tabela 6. Częstotliwość występowania dolegliwości w innych miejscach niż podbrz


Tabela 7 dotyczy średniego czasu, jaki upłynął od ostatniej miesiączki. Analiza testem U Manna–Whitneya wykazała istotną statystycznie różnicę w przypadku pierwszego cyklu pomiędzy obiema grupami i wynosiła p = 0,02, a także w przypadku trzeciego cyklu i wynosiła p = 0,03.

Tabela 7. Średni czas od ostatniej miesiączki


Dyskusja i wnioski

Przeprowadzone badania dostarczają pozytywnych danych na temat wpływu zastosowanej aplikacji kinesiology tapingu. Zgodnie z hipotezą odnotowano poprawę w branych pod uwagę parametrach. Korzystne zmiany odnotowano w przypadku takich parametrów jak siła bólu, wykorzystanie środków łagodzenia lub eliminacja objawów towarzyszących, minimalizacja występujących ograniczeń w ciągu czynności dnia codziennego, a także ograniczenie występowania miejsc objętych dyskomfortem.
Ze względu na niewielką ilość dostępnych w tym zakresie publikacji oraz dokumentacji z zastosowania plastrowania warto zwrócić uwagę na kilka najistotniejszych. Wśród nich występują propozycje, które mimo że są dokładnie opisane w działaniu i ich aplikacji, nie przedstawiają danych odnoszących się do odczuć osób im poddanych, co nie świadczy jednak o niedokładności w opisie, lecz o proponowanej drodze do osiągnięcia zamierzonego efektu terapeutycznego [18, 21, 23].
Przeprowadzono m.in. badania, w których starano się określić możliwe korzyści wynikające z aplikacji, które miały przyczynić się do redukcji bólu i przyjmowanych środków farmakologicznych. Wyniki tych badań wydają się obiecujące i potwierdzają przedstawione przez autorów założenia, wymagają jednak kontynuacji oraz poszerzenia ich spektrum [24].
Warto zauważyć, iż w prezentowanej powyżej publikacji zwrócono uwagę na takie parametry jak występowanie dolegliwości bólowych w innych miejscach niż tylko okolice miednicy. W obu publikacjach, zarówno przez nas prezentowanej, jak i opisywanej [24], redukcji uległ pojawiający się dyskomfort w różnych miejscach ciała. Również w obu przypadkach nie odnotowano większego wpływu stosowanych aplikacji w odniesieniu do wielkości krwawień, zauważono znaczną różnicę w przyjmowaniu środków redukujących dolegliwości oraz zmniejszenie natężenia samych dolegliwości towarzyszących zespołowi bolesnego miesiączkowania. Ponadto badania prowadzone w Polsce na grupie 20 kobiet udowodniły znaczny spadek lub też osiągnięcie całkowitego braku dolegliwości bólowych w trakcie trwania miesiączki [25].
Porównując powyższe badania z przedstawionymi w ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy