Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki gabinetu

5 grudnia 2014

NR 56 (Grudzień 2014)

Prawne podstawy zawodu fizjoterapeuty i potrzeba ustawy o zawodzie. Część III Konieczność wydania ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

0 405

Polska jest jednym z ostatnich krajów Unii Europejskiej, w którym do tej pory nie uregulowano na drodze ustawy zawodu fizjoterapeuty. Działalność ta polega na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, co wymaga wprowadzenia określonych ustawowo kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty1. Brak aktu prawnego określającego status prawny oraz wykonywanie zawodu fizjoterapeuty stwarza niekorzystną sytuację dla osób pracujących w tej dziedzinie. Fakt ten nie sprzyja budowaniu tożsamości zawodowej polskich fizjoterapeutów2. Problem ten przybiera na sile, ponieważ zawód fizjoterapeuty w Polsce wykonuje coraz liczniejsza grupa zawodowa. Fizjoterapeuci wykonują coraz więcej świadczeń w systemie i poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Wzrasta także zainteresowanie tej grupy zawodowej możliwością udzielania świadczeń zdrowotnych w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego poprzez przystąpienie oraz podpisanie umowy o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej z tego zakresu z Narodowym Funduszem Zdrowia3. Brak regulacji prawnej dotyczącej zawodu fizjoterapeuty powoduje, że przedstawiciele tego zawodu nie są uwzględniani przez system ochrony zdrowia. Nie respektuje się również opinii fizjoterapeutów dotyczących określania standardów leczenia, nie mogą np. decydować o sposobie prowadzenia terapii i zmuszeni są wykonywać zalecenia lekarzy, którzy nie zawsze znają współczesne metody fizjoterapii4. Brak uregulowań prawnych dotyczących wykonywania zawodu fizjoterapeuty generuje negatywne konsekwencje również dla samych pacjentów. Przy obecnym stanie prawnym, do rejestracji gabinetu nie jest wymagany żaden dokument potwierdzający kwalifikacje. Często takie osoby „po kursie” otwierają gabinety pod szyldem fizjoterapeuty. Jak twierdzą przedstawiciele Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, ponad połowa pacjentów z bólem kręgosłupa w pierwszej kolejności korzysta z medycyny alternatywnej, z usług osób bez wykształcenia medycznego, bez doświadczenia i podstawowej wiedzy o anatomii oraz jednostkach chorobowych5. Okazanie dyplomu ukończenia studiów wyższych wymagane jest jedynie w przypadku nawiązywania współpracy z NFZ6. 

Konieczne jest przyspieszenie prac legislacyjnych i wydanie kompleksowej regulacji rangi ustawowej, która usystematyzowałaby pojęcia związane z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty, do których należy m.in. zakres obowiązków i odpowiedzialność fizjoterapeutów czy też kwestie związane z samym kształceniem fizjoterapeutów. W nowej ustawie przede wszystkim powinna znaleźć się definicja legalna i opis zawodu fizjoterapeuty, związany z różnym poziomem kształcenia. Konieczne jest także uregulowanie podstawowych zagadnień z zakresu świadczonych przez fizjoterapeutów usług medycznych, np. możliwość prowadzenia gabinetu oraz zakresu świadczonych w nim procedur fizjoterapeutycznych. Przedmiotem regulacji ustawowej mogłoby być także uporządkowanie relacji między terapeutą a pacjentem7.

POLECAMY

Działania zmierzające do jak najszybszego uregulowania prawnego zawodu fizjoterapeuty podejmują m.in. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii oraz Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii przedstawiło w okresie swojej działalności 7 projektów opisu zawodowego wraz z projektami ustawy. Pomimo uzyskania poparcia ministrów, senatorów i posłów RP, do tej pory nie udało się osiągnąć zamierzonego celu.

Podczas spotkania w Ministerstwie Zdrowia, które odbyło się w marcu 2013 r., przedstawiciele PTF i SFP zostali poproszeni o przedłożenie jednolitego projektu ustawy wraz z załączonym protokołem rozbieżności, które miałyby dotyczyć wynikowych kompetencji zawodowych fizjoterapeuty na poszczególnych poziomach wykształcenia.

W odpowiedzi, jesienią 2013 r. przedstawiciele PTF i SFP złożyli w Ministerstwie Zdrowia wspólnie opracowany jednolity projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Dokument ten przewiduje m.in. powołanie samorządu oraz Izby Fizjoterapii, określenie, kto może zostać fizjoterapeutą, jego kompetencji zawodowych, rejestr fizjoterapeutów, uregulowanie systemu kształcenia czy też wprowadzenie odpowiedzialności zawodowej i obowiązku dokształcania się.

W dniu 23 września 2013 r. Zarząd SFP wystosował specjalny list do Posłów na Sejm reprezentujących Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej, w którym zawarto prośbę o wsparcie działań dotyczących procedowania złożonego wcześniej projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Wystąpienie SFP wywołało spore zainteresowanie wśród parlamentarzystów, złożono również interpelacje poselskie grupy posłów bezpośrednio do Ministra Zdrowia. Działania umożliwiające przyjęcie ustawy przez Parlament Rzeczpospolitej Polskiej popiera także Forum Dziekanów Uczelni kształcących na kierunku fizjoterapia.

Wykaz aktów prawnych:

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz. U.  z 2004 r. Nr 265, poz. 2644.

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, Dz. U.  z 2009 r. Nr 140, poz. 1145 z późn. zm.

3. Zarządzenie Nr 53/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza,http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katNr=3&dzialNr=12&artNr=4202, data pobrania 23.11.2013 r.

4. Zarządzenie Nr 60/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katNr=3&dzialNr=12&artNr=2832, Data pobrania 23.11.2013 r.

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, Dz. U.  z 2002 r. Nr 173, poz. 1419 z późn. zm.

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania,  Dz. U.  z 2010 r. Nr 82, poz. 537 z późn. zm.

7. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, t.j. Dz. U.  z 2013 r., poz. 217.

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, Dz. U.  z 2009 r. Nr 140, poz. 1145 z późn. zm.

9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U.  z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, Dz. U.  Nr 173, poz. 1419 z późn. zm.

11. U...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy