Samorząd zawodowy fizjoterapeutów - co należy o nim wiedzieć?

Z praktyki gabinetu

Samorząd zawodowy służy profesjonalizacji zawodu fizjoterapeuty i podnosi jego rangę, a członkostwo w nim związane jest zarówno z prawami, jak i obowiązkami. W artykule omówiono podstawowe zagadnienia związane z powołaniem i funkcjonowaniem Krajowej Izby Fizjoterapeutów, która jest najmłodszym spośród samorządów zawodów medycznych w Polsce. 

Konstytucja RP w art. 17 stanowi, iż w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej. Samorząd zawodowy to organizacyjna forma zrzeszania się obywateli, ukształtowana na zasadzie więzi zawodowej, powstała celem reprezentowania ich interesów wobec instytucji państwa. Samorząd zawodowy z reguły ustawodawca przyznaje tylko niektórym grupom zawodowym. Są to zawody określone jako wolne albo też jako zawody zaufania publicznego. W świetle obowiązującego ustawodawstwa samorząd zawodowy w Polsce posiadało do niedawna sześć następujących zawodów medycznych: lekarze i lekarze dentyści, pielęgniarki i położne, farmaceuci i diagności laboratoryjni. Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 r. (Dz. U., poz. 1994), zwana dalej u.z.f., po raz pierwszy w polskiej historii powołała do życia samorząd zawodowy fizjoterapeutów. W świetle powyższej ustawy proces tworzenia samorządu zawodowego powiązany jest z działaniami ministra zdrowia, a jego początek stanowiło powołanie Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów (KOSF). Do ustawowych zadań KOSF należało rozpoznawanie wniosków o wpis i dokonywanie wpisów do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, zorganizowanie i zwołanie pierwszych zgromadzeń wojewódzkich oraz w określonym przypadku dokonanie podziału na rejony i zorganizowanie oraz zwołanie pierwszych zebrań rejonowych zgromadzenia wojewódzkiego, opracowanie projektu regulaminu wyboru delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów oraz opracowanie projektu regulaminu pierwszego Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów. Zgromadzenia wojewódzkie i zebrania rejonowe...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO