Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki gabinetu

6 września 2018

NR 79 (Styczeń 2017)

Zastosowanie Kinesiology Tapingu w schorzeniach bólowych kręgosłupa
u pracowników biurowych

0 1207

Ból kręgosłupa jest jednym z najczęstszych schorzeń, z jakimi pacjenci zgłaszają się do gabinetów fizjoterapeutycznych. Blisko 80% populacji ma przynajmniej jeden incydent bólowy w ciągu życia [1, 2]. Zespoły bólowe kręgosłupa z perspektywy medycyny pracy traktowane są jako choroba parazawodowa. Występują zarówno u osób ciężko pracujących fizycznie, jak i spędzających wiele godzin dziennie przy komputerze. W pozycji siedzącej łączy się to z przodopochyleniem biernym, dochodzi do większego ucisku na krążki międzykręgowe w odcinku lędźwiowym niż w pozycji stojącej i jest to najprawdopodobniej powiązane z obciążeniem przeniesionym z odcinka piersiowego [3, 4].

Zastosowanie Kinesiology Tapingu opiera się przede wszystkim na początkowej ocenie całościowego stanu pacjenta. To właśnie analiza problemu, z jakim boryka się pacjent, jest istotą tej metody. Wykonywane są testy screeningowe (przesiewowe), w trakcie których wyszukuje się przyczyny bólu i dysfunkcji. Podstawą do prawidłowej aplikacji plastra jest umiejętność oceny zaburzeń przesuwalności powięzi i tkanek miękkich. Przy wielu schorzeniach współistnieje zaburzenie ruchomości powięzi, przez co utrudniony jest proces samoleczenia, natomiast Kinesiology Taping ułatwia przepływ podskórny i wzajemną przesuwalność tkanek, przez co zmniejsza restrykcje mięśniowo-powięziowe. Aplikacja taśmy nie zaburza zakresu ruchu, pozwala na świadomą normalizację napięcia mięśniowego oraz przy jednoczesnym zmniejszeniu bólu i nienaturalnych odczuć skóry – aktywuje mięśnie uszkodzone. Ma również działanie korygujące niewłaściwe pozycje stawowe, ułożenie powięzi i skóry, poprawia mikrokrążenie oraz likwiduje zastoje i obrzęki limfatyczne [5].

Wskazania do stosowania Kinesiology Tapingu są bardzo szerokie, należy natomiast pamiętać o przeciwwskazaniach, którymi są ostre infekcje, tętniaki, złośliwe formy raka (decyzja lekarza), niezrośnięte złamania, ostra faza choroby reumatycznej, specyficzne i niespecyficzne stany zapalne w obszarze aplikacji oraz zakrzepy. 

POLECAMY

Techniki oklejania

Technika korekcji mechanicznej/funkcjonalnej

Ten rodzaj techniki stosowany jest w celu pozycjonowania neutralnego, a nie unieruchamiania. Wykorzystywana tu stymulacja mechanoreceptorów, które informują o położeniu mięśnia, stawu lub powięzi, może również wspomagać pracę mięśni osłabionych. W metodzie korekcji funkcjonalnej wyróżnia się:

  • technikę manualną – ręczna korekta tkanek przed wykonaniem oklejenia,
  • technikę, która wykorzystuje właściwości rozciągowe taśmy (kształt Y),
  • technikę, która wykorzystuje naprężenie pośrodku taśmy, do wywierania nacisku na tkanki głębsze i przez to blokowania działania niepożądanego.

Technika mięśniowa

Aplikacja plastra odbywa się od przyczepu stałego do ruchomego, w pozycji maksymalnego rozciągnięcia mięśnia, bez napięcia plastra. W zależności od oczekiwanego efektu można wyróżnić dwa kierunki oklejenia:

  • zwiększenie napięcia mięśniowego – naklejenie od przyczepu proksymalnego do dystalnego, aby zbliżyć przyczepy mięśnia,
  • zmniejszenie napięcia mięśniowego – naklejenie od przyczepu dystalnego do proksymalnego, aby oddalić od siebie przyczepy mięśnia.

Technika więzadłowo-ścięgnowa

Technika ta stymuluje receptory czucia głębokiego do przekazania informacji na temat prawidłowego ułożenia tkanek, więzadeł i stawów. Dla więzadeł 50–100% napięcia taśmy, dla ścięgien 50–75% lub 25–75% (w zależności od źródła), mięśnie w pozycji maksymalnego rozciągnięcia.

Technika powięziowa

Technika powięziowa jest techniką trudniejszą do prawidłowego wykonania. Ważne jest odzyskanie prawidłowej funkcjonalności mięśnia, a jednocześnie zaopatrywanego przez ten mięsień. Aplikacja ma na celu skorygowanie ustawienia powięzi, napięcie plastra w granicach 0–75%, ruch mobilizacji powięzi (pulsacyjne naklejanie).

Technika przestrzenna (korekcji powięziowej, zmodyfikowana powięziowa)

Ta technika wykorzystywana jest do uniesienia tkanek tuż nad miejscem bólu lub obrzękiem. Umożliwia to zmniejszenie nacisku, podrażnienia receptorów, poprawienie krążenia krwi, które wspomaga usuwanie stanu zapalnego, a co za tym idzie – zmniejszenie bólu. Największą zaletą tego oklejenia jest szybkość działania przeciwbólowego. W stanach ostrych napięcie powinno być na poziomie 25–50%, w stanach przewlekłych 50–75%.

Technika limfatyczna

Technika limfatyczna ma na celu zmniejszenie obrzęków. Jest skuteczna dzięki wytwarzanym pod plastrem obszarom zmniejszonego nacisku, co ułatwia przepływ w naczyniach limfatycznych i umożliwia płynom przepływ do najbliższych kanałów limfatycznych, a następnie węzłów chłonnych. Maksymalne naprężenie plastra 10–15% [33].

Cel pracy

Celem pracy jest ocena wpływu stosowania Kinesiology Tapingu na dolegliwości bólowe kręgosłupa u pracowników biurowych oraz zbadanie, w jakim czasie stosowanie tej metody dawało to widoczny efekt terapeutyczny. Analizowane były również dolegliwości bólowe u grupy kontrolnej niepoddanej żadnym zabiegom.

Materiał i metody

Przedmiotem badań była grupa 40 pracowników biurowych firmy Forum Media Polska, pracująca osiem godzin dziennie w pozycji siedzącej przed monitorem ekranowym. Grupa podzielona została na 20 osób, zwanych dalej grupą kontrolną, oraz 20-osobową grupę badaną. Do grupy badanej i kontrolnej zakwalifikowano tylko osoby, które zgłaszają dolegliwości bólowe kręgosłupa.

Jako metodę badań przyjęto ankietę przed i po wykonaniu serii zabiegów oklejenia (w okresie od lipca do października 2015 r.) zawierającą pytania analizujące poziom [w skali VAS (visual analog scale)] i rodzaj odczuwanych dolegliwości bólowych. Kinesiology Taping zakładano na okres 9 tygodni, w trakcie których zabiegi były wykonywane w formie siedmiu dni noszenia, dwóch dni przerwy. Przed każdym kolejnym zabiegiem wypełniano krótkie ankiety omawiające odczuwane na bieżąco zmiany. Grupa kontrolna odpowiadała na pytania ankietowe przed i po upływie dziewięciu tygodni.

Metoda, która została wykorzystana w badaniach, to Kinesiology Taping. Oklejenia odbywały się metodą mięśniową (z elementami więzadłowo-ściągnowej), z modyfikacją w postaci dodatkowego naciągnięcia ogonów do ok. 40–50%, na mięsień czworoboczny, głównie jego górną część.

Jeśli osoba badana zgłaszała również dolegliwości bólowe w innych odcinkach kręgosłupa, dokonywane było dodatkowe oklejenie (zdj. 10–13).

Baza naklejana była w okolicy przyczepu końcowego (dystalnego) mięśnia czworobocznego, w okolicy końca barkowego obojczyka, ogon górny naciągany w kierunku górnych wyrostków kolczystych (nieco poniżej linii włosów), ogon dolny w kierunku C7–Th1. Ogony naklejane były w pozycji maksymalnego dla pacjenta odchylenia głowy w kierunku przeciwległego barku.

Wyniki

Wyniki opracowano testem t-Studenta i potwierdzono ich istotność statystyczną.

Poziom dolegliwości bólowych mierzony był za pomocą analogowej skali VAS (tab. 1).

Obserwując grupę badaną przed i po zastosowaniu Kinesiology Tapingu, zauważono wyraźne zmniejszenie się dolegliwości bólowych. U jednej z osób badanych, u których stosowano Kinesiology Taping, ból ustąpił całkowicie. Piętnaście osób potwierdziło pomoc w zniesieniu dolegliwości bólowych kręgosłupa, pięć osób również to zadeklarowało, zaznaczając jednak, że było to na krótki czas. Metoda ta była mało znana wśród grupy badanej, 14 osób nie znało przed zabiegami metody Kinesiology Tapingu, mimo to 18 osób jest zadowolonych z przeprowadzonej terapii, co potwierdzają wyniki zmniejszenia dolegliwości bólowych w skali VAS. Dodatkowo przez kilka osób zauważone zostały zmiany w jakości snu. Zgłoszone przez siedem osób były takie odczucia, jak łatwiejsze zasypianie, brak przebudzeń nocnych związanych z odczuwanym w nocy bólem oraz budzenie się bardziej wypoczętym. 

Dwie osoby nie ukończyły pełnego dziewięciotygodniowego cyklu oklejeń. Jedna osoba mimo uzyskiwanych, potwierdzonych w ankiecie, efektów zrezygnowała z kontynuowania terapii po trzecim oklejeniu, jak to określiła „z braku czasu”. 

Tab. 1. Ocena dolegliwości bólowych w skali VAS przed Kinesiology Tapingiem i po nim
  Wynik według skali VAS
Grupa badana przed 4,9
Grupa badana po 3,74

Kolejna osoba zgłosiła reakcję alergiczną w postaci pieczenia pod plastrem po trzecim oklejeniu i odczuwając poprawę dolegliwości, postanowiła zrezygnować. Jedna zgłosiła również objawy reakcji alergicznej po drugim oklejeniu w postaci gorącej swędzącej skóry, jednak na własną odpowiedzialność, z uwagi na uzyskiwane efekty, postanowiła kontynuować terapię. U tej pacjentki reakcja alergiczna nie pojawiała się od czwartego oklejenia do końca terapii, którą to nawet po zakończeniu badań chętnie kontynuowała. Niezależnie pacjenci byli pytani o odczuwane dolegliwości bądź ich zmianę po każdym oklejeniu (aby uniknąć m.in. reakcji niepożądanych). Podsumowując ich odpowiedzi, zanotowano ciekawą obserwację. Największą zmianę w dolegliwościach bólowych zgłaszali po pierwszym oklejeniu. Potwierdza się to z wynikami innych badaczy. Słupik, Dwornik, Białoszewski i Zych udowodnili pod kątem aktywności ruchowej, że 24 godziny po umieszczeniu taśmy znacznie wzrósł poziom rekrutacji jednostek motorycznych mięśnia, po 72 godzinach nadal był wysoki, ale niższy niż po 24 godzinach [6]. Potwierdza to uzyskane przeze mnie wyniki, gdzie pacjenci odczuwali również największe działanie plastra właśnie po 24 godzinach, natomiast mniejsze po czterech dniach. Podobne wnioski uzyskano również w przypadku badań Adelaida M. i wsp., lepsza wytrzymałość mięśni w próbie randomowej uzyskana została w pierwszym tygodniu oklejeń, natomiast efekt przeciwbólowy w porównaniu z grupą kontrolną uzyskali na przynajmniej cztery tygodnie [7]. 

Potwierdzenie skuteczności w zmniejszeniu dolegliwości w skali VAS stwierdzono również u pacjentów z bólem odcinka lędźwiowo-krzyżowego, gdzie uzyskano obniżenie nawet o 4 punkty w skali VAS przy zastosowaniu samego Kinesiology Tapingu [8...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy