Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki gabinetu

8 sierpnia 2018

NR 94 (Maj 2018)

Fizjoterapia urazów stawu nadgarstkowego u narciarzy i snowboardzistów

0 4613

Popularne obecnie narciarstwo i jazda na snowboardzie wiążą się z niebezpieczeństwem upadku, a co za tym idzie − ryzykiem powstania urazu stawu nadgarstkowego. Niestety wiele uszkodzeń nadgarstka jest nieprawidłowo rozpoznanych bądź nierozpoznanych, a tym samym niewłaściwie leczonych. Ogromne znaczenie dla odzyskania pełnej sprawności ręki, która uległa urazowi, ma postępowanie rehabilitacyjne.

W  obecnych czasach najpopularniejszymi sportami zimowymi są narciarstwo zjazdowe oraz snowboard uprawiane przez dzieci, młodzież oraz dorosłych. Obie te dyscypliny są uprawiane wyłącznie sezonowo w okresie zimowym i przez to większość osób, zakładając narty lub deskę snowboardową na nogi, nie jest odpowiednio przygotowana do sezonu. Sezon zimowy powinien być poprzedzony odpowiednim przygotowaniem motorycznym, tak aby zminimalizować ryzyko wystąpienia kontuzji. Wiele osób w ciągu całego roku nie ma styczności z innym sportem lub jest to rzadki kontakt, co ma znaczny wpływ na poziom przygotowania do sezonu zimowego. Statystycznie urazów snowboardowych jest dwukrotnie więcej niż urazów narciarskich. Jedną z przyczyn jest większa częstotliwość upadków snowboardzistów w porównaniu z narciarzami. Drugą przyczyną takiej dysproporcji jest rodzaj urazów w obu dyscyplinach i moment udzielenia pomocy medycznej. Urazy u snowboardzistów to najczęściej urazy kończyn górnych (nadgarstków), gdzie pomoc udzielana jest na stoku. U narciarzy najczęstsze są urazy skrętne, które często nie są rozpoznawane w momencie urazu i diagnoza stawiana jest wiele tygodni lub miesięcy po urazie jako dolegliwości o nieznanej przyczynie. W przypadku snowboardzistów statystyki mówią o 3−6 zdarzeń na każde tysiąc dni uprawiania dyscypliny. Przeciętny snowboardzista doznaje jednego urazu na każde 190 dni jazdy. Biorąc pod uwagę sezonowość dyscypliny, jeżeli jedna osoba jeździ dwa tygodnie w roku, to według statystyk 1 na 16 lat dozna urazu. Statystyka więc nie wygląda źle, ale jeżeli weźmie się pod uwagę 95 tys. złamań w obrębie nadgarstka w sezonie na świecie, to wygląda to znacznie poważniej. Urazy nadgarstków wśród snowboardzistów stanowią 25% wszystkich kontuzji, w dalszej kolejności są urazy głowy, barków, łokci, a na samym końcu kończyn dolnych. Jeżeli porówna się urazy, które przytrafiają się narciarzom, to problem jest odwrotny. U narciarzy najczęściej występującymi urazami są urazy stawów kolanowych. Na drugim miejscu są urazy kończyn górnych, a w dalszej kolejności urazy głowy, klatki piersiowej, kręgosłupa i tułowia. W przypadku narciarzy i snowboardzistów główną przyczyną urazów były upadki (82%), następnie zderzenia z inną osobą (15%) i inne przyczyny (3%). Naturalnym odruchem w trakcie upadku jest wyciągnięcie rąk do tyłu lub do przodu w celu z zamortyzowania upadku. Najczęściej taki odruch pojawia się w trakcie upadku przy małej prędkości. W przypadku złamania pojawia się dotkliwy ból, ograniczenie ruchomości oraz obrzęk w okolicach złamania [6, 7].

POLECAMY

Anatomia

Kompleks stawowy nadgarstka złożony jest ze stawu promieniowo-nadgarstkowego, który zlokalizowany jest pomiędzy nasadą dalszą kości promieniowej a bliższym szeregiem kości nadgarstka oraz ze stawu śródnadgarstkowego znajdującego się pomiędzy bliższym szeregiem kości nadgarstka a dalszym. Szereg proksymalny stanowią kości łódeczkowata, księżycowata, trójgraniasta oraz grochowata. Szereg dystalny tworzą kości czworoboczna większa, czworoboczna mniejsza, główkowata oraz haczykowata. Staw promieniowo-nadgarstkowy ma eliptyczny kształt. Traktując kości nadgarstka jako jedność, tworzy on dwie wypukłości: przednio-tylną dla ruchu zgięcia i wyprostu oraz poprzeczną dla odwodzenia − przywodzenia. W stawie promieniowo-nadgarstkowym można wyróżnić więzadła:

 • poboczne promieniowe nadgarstka,
 • poboczne łokciowe nadgarstka,
 • dłoniowe promieniowo-nadgarstkowe,
 • grzbietowe promieniowo-nadgarstkowe,
 • łukowate dłoniowe nadgarstka,
 • łukowate grzbietowe nadgarstka. 

Staw śródnadgarstkowy znajduje się pomiędzy bliższym i dalszym szeregiem kości nadgarstka. Traktując szeregi kości nadgarstka jako jedność, wyróżnia się część boczną tworzącą staw płaski oraz przyśrodkową tworzącą staw eliptyczny. W stawie śródnadgarstkowym występują więzadła:

 • międzynadgarstkowe dłoniowe, grzbietowe i międzykostne,
 • promieniste nadgarstka [4, 5].

Rodzaje złamań w obrębie nadgarstka

Złamania kości łódeczkowatej

Złamania kości łódeczkowatej są najczęściej spotykanymi złamaniami zaraz po złamaniach bliższej nasady kości promieniowej. Powstają zazwyczaj poprzez upadek na wyprostowaną rękę. Przyczyna złamań kości łódeczkowatej na skutek nagłego i dużego zgięcia grzbietowego leży w braku możliwości dostosowania się do nagłego przeprostu. Złamania te są często niezauważane, a ich przeoczenie grozi poważnymi konsekwencjami. Ból uniemożliwia normalne funkcjonowanie i wykonywanie codziennych czynności. Objawami złamania jest obrzęk, ból w obrębie tabakierki anatomicznej oraz zwiększenie bólu podczas oporowej supinacji przedramienia. Badania radiologiczne nie dają pewnej diagnozy. Pomocne mogą być zdjęcia powiększone lub zdjęcia porównawcze. Złamanie może być widoczne dopiero po 7−14 dniach, a nawet 4 tygodniach. W przypadku złamania stosuje się zwykle leczenie zachowawcze w opatrunku gipsowym. Złamania z przemieszczeniem wymagają nastawienia i ustabilizowania 1 lub 2 drutami Kirschnera. Średni czas zrostu określany jest na ok. 12 tygodni.

Złamania kości trójgraniastej

Strukturą najczęściej ulegającą złamaniu, zaraz po kości łódeczkowatej, jest kość trójgraniasta. Częstotliwość uszkodzeń tej kości wynika z jej położenia. Znajduje się od strony łokciowej w szeregu bliższym nadgarstka. Najczęściej występują złamania awulsyjne ze względu na liczne więzadła, które się do niej przyczepiają. Niedokładność zdjęć rentgenowskich (RTG) powoduje, że często złamania te nie są zauważane i w związku z tym nieprawidłowo leczone. Złamania można podzielić na dwa typy: typ I to złamania awulsyjne, a typ II to złamania trzonu kości. Leczenie polega na unieruchomieniu nadgarstka w opatrunku gipsowym. Ze względu na to, że zazwyczaj dochodzi do oderwania awulsyjnego na powierzchni grzbietowej, nadgarstek musi być unieruchomiony w zgięciu grzbietowym ok. 30°, co umożliwia zbliżenie się odłamów kostnych.

Złamania kości księżycowatej

W większości przypadków są to złamania kompresyjne powstające w wyniku zgniatania poprzez kość promieniową i główkowatą. Do takiego mechanizmu dochodzi na skutek upadku na zgiętą dogrzbietowo i dołokciowo rękę. Podobnie jak w przypadku innych złamań w okolicy nadgarstka w wielu przypadkach utrudniona jest diagnoza. Wynika to z nachodzenia na siebie cieni innych kości w obrazie RTG. Dokładną diagnostykę umożliwia tomografia komputerowa. Leczenie polega na unieruchomieniu opatrunkiem gipsowym na sześć tygodni.

Złamania kości haczykowatej

Do złamań najczęściej dochodzi w wyniku urazów bezpośrednich. Wynika to z lokalizacji kości od strony łokciowej nadgarstka. Złamanie objawia się bólami po stronie łokciowej nadgarstka i w okolicach kłębika. Stosunkowo łatwo je rozpoznać ze względu na przyczepiające się do kości haczykowatej więzadło grochowo-haczykowate, poprzeczne nadgarstka oraz mięśnie kłębika. W badaniu radiologicznym złamanie może nie być widoczne. W celu dokładniejszej diagnostyki zaleca się wykonanie rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej. W przypadku złamań kości haczykowatej należy wykonać również badanie nerwu łokciowego, który może być uszkodzony zarówno pierwotnie, jak i wtórnie poprzez bliznowacenie. Leczenie polega na unieruchomieniu nadgarstka opatrunkiem gipsowym na sześć tygodni.

Złamania kości grochowatej

Kość grochowata jest położona powierzchownie po stronie dłoniowej i łokciowej. Jej lokalizacja powoduje, że najczęściej do złamań dochodzi na skutek upadku na dłoń lub poprzez uderzenie. Objawami uszkodzenia jest ból i obrzęk. Kość grochowata pełni funkcję trzeszczki dla m. zginacza łokciowego nadgarstka, przez co zgięcie nadgarstka jest najbardziej bolesne. Pomimo że kość jest dobrze wyeksponowana, badanie RTG często nie pokazuje złamania i wymaga wielu projekcji. Leczenie polega na unieruchomieniu nadgarstka na 6−8 tygodni.

Złamania kości czworobocznej większej

Zdarzają się najrzadziej i powstają na skutek urazów bezpośrednich. Objawami są ból oraz obrzęk. Leczenie polega podobnie jak w innych przypadkach na unieruchomieniu opatrunkiem gipsowym na 6 tygodni. 

Złamania dalszej nasady kości promieniowej

Omawiając złamania w obrębie nadgarstka, należy o nich wspomnieć. Powstają one na skutek podobnych mechanizmów co złamania kości nadgarstka (upadek z podparciem). Ze względu na mechanizm można wyróżnić następujące typy złamań:

 • typu Collesa (mechanizm wyprostny),
 • typu Smitha (mechanizm zgięciowy),
 • typu Bartona (mechanim brzeżny − uraz bezpośredni),

Wśród trzech typów złamań rozróżnia się też złamania:

 • jednoodłamowe,
 • wieloodłamowe,
 • proste,
 • złożone,
 • stawowe.

Leczenie polega na zamkniętej repozycji i unieruchomieniu opatrunkiem gipsowym. W przypadku złamań przemieszczonych, wieloodłamowych i stawowych prowadzi się leczenie operacyjne (druty Kirschnera).

Zwichnięcia

Poza złamaniami w okolicach nadgarstka może dochodzić również do zwichnięć. Warto o nich wspomnieć ze względu na powstawanie ich również na skutek upadków na wyprostowane ręce. W pierwszym stadium po urazie, kiedy pojawia się duży ból, ograniczenie ruchu i obrzęk prawidłowe rozpoznanie jest mocno utrudnione. Kluczowe jest badanie radiologiczne. Zdjęcia RTG należy interpretować według odpowiednich punktów oraz wzajemnych zależności pomiędzy kośćmi nadgarstka. Na obrazie RTG odstępy pomiędzy kośćmi powinny być równe. Na przykład na zdjęciu w projekcji przednio-tylnej kość księżycowata powinna mieć kształt czworokąta, a łódeczkowata półksiężyca. W projekcji bocznej nasada kości promieniowej, kość księżycowata i podstawa kości główkowatej powinny tworzyć jedną linię. Kość łódeczkowata i księżycowa powinny być ustawione względem siebie pod kątem 30−60°. W okolicy nadgarstka można wyróżnić zwichnięcia:

 • okołoksiężycowate, które mogą być również powikłane złamaniem kości łódeczkowatej,
 • około kości księżycowatej i kości łódeczkowatej (przemieszczenie kości obwodowych do kości księżycowatej i łódeczkowatej),
 • kości księżycowatej, które mogą być również powikłane złamaniem kości łódeczkowatej,
 • kości księżycowatej i łódeczkowatej.

Najczęściej do uszkodzeń nadgarstka dochodzi w pozycji wyprostu i odwiedzenia − na skutek upadku i podparcia ręką. Odwiedzenie ograniczane jest poprzez więzadła oraz wyrostek rylcowaty kości promieniowej. 

Leczenie zwichnięć polega na nastawieniu zwichniętej kości i unieruchomieniu nadgarstka w opatrunku gipsowym na 4−6 tygodni [8].

Biomechanika złamań w obrębie nadgarstka

Najczęściej do uszkodzeń nadgarstka dochodzi w pozycji wyprostu i odwiedzenia − na skutek upadku i podparcia ręką. Odwiedzenie ograniczane jest poprzez więzadła oraz wyrostek rylcowaty kości promieniowej. Tego typu uraz prowadzi do złamania dalszej nasady kości promieniowej poprzez oddziaływanie kości łódeczkowatej lub złamania kości łódeczkowatej poprzez uderzenie wyrostka rylcowatego. Złamanie kości łódeczkowatej może też nastąpić, gdy nadgarstek jest w ustawieniu neutralnym lub lekkim zgięciu. W innej sytuacji może dojść do odłamania wyrostka rylcowatego kości promieniowej. Badania przeprowadzone na zwłokach ujawniły, że nacisk na nadgarstek w ustawieniu w przeproście i odwiedzeniu dopromieniowym powoduje złamanie kości łódeczkowatej. Inne badania wykazały, że do złamań dochodzi w trakcie nacisku na nadgarstek w przeproście i odwiedzeniu dołokciowym. Równocześnie może dojść do przerwania więzadła łódeczkowo-księżycowego. Nadmierny wyprost może spowodować też oderwanie dalszej nasady kości promieniowej i przemieszczenie jej w kierunku grzbietowym. W innej sytuacji w czasie nadmiernego wyprostu może dojść do zerwania więzadeł przedniej części kości główkowatej, w wyniku czego przemieszcza się ona grzbietowo za kość księżycowatą. W trakcie przemieszczania może dojść do ukruszenia rogu tylnego kości księżycowatej, a jej więzadła mogą zostać przerwane. Kość księżycowata może zostać w takiej sytuacji wypchnięta i obrócona o 90°, a kość główkowata zajmuje jej miej...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy