Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki gabinetu

21 stycznia 2019

NR 101 (Styczeń 2019)

Jakich świadczeń zdrowotnych może udzielać fizjoterapeuta w świetle prawa?

0 203

Fizjoterapeuci od ponad dwóch lat należą do zawodów regulowanych, posiadających własną ustawę – pragmatykę zawodową. Zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty, a także funkcjonowania samorządu zawodowego fizjoterapeutów określa obowiązująca od 31 maja 2016 r. ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 
(t.j. Dz. U. z 2018, poz. 505).

Powyższa ustawa stanowi, że zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym, a także określa ogólny zakres – generalne rodzaje czynności zawodowych fizjoterapeuty. Celem artykułu jest przedstawienie ogólnego i szczegółowego wykazu normatywnego czynności zawodowych stanowiących świadczenia zdrowotne, do których wykonywania są uprawnieni fizjoterapeuci.
Od 1 czerwca 2018 r. każdy fizjoterapeuta, który chce wykonywać swój zawód, musi bezwzględnie posiadać tzw. prawo wykonywania zawodu (PWZF). Jeżeli fizjoterapeuta spełnia przesłanki określone w u.z.f. i chce uzyskać PWZF, musi złożyć wniosek do swojego samorządu zawodowego, czyli do Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF). Organem KIF uprawnionym do stwierdzania PWZF jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów (KRF). Wniosek o wydanie PWZF może być złożony tylko w formie elektronicznej z wykorzystaniem specjalnego formularza dostępnego na stronie KIF. 
Brak uzyskania prawa wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę wpływa negatywnie na jego sytuację na rynku pracy, bowiem nie może on w praktyce wykonywać swego zawodu w jakiejkolwiek formie prawnej, a także w żadnym miejscu pracy (w podmiocie leczniczym, domu pomocy społecznej itp.). Brak PWZF wywołuje zgodnie z ustawą wiele skutków prawnych, w szczególności zakaz wykonywania pracy i świadczenia usług w charakterze fizjoterapeuty, a także odpowiedzialność karną. Artykuł 28 u.z.f. wyraźnie stanowi, że fizjoterapeuta przed rozpoczęciem wykonywania zadań zawodowych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej jest zobowiązany przedłożyć podmiotowi, na rzecz którego wykonuje te zadania, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu. Posiadanie PWZF przez fizjoterapeutę jest niezbędnym i podstawowym warunkiem udzielenia przez niego jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych – wykonywania zawodu.

Ogólny zakres czynności fizjoterapeuty

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty nie zawiera typowej definicji legalnej pojęcia „fizjoterapeuta”. Wskazuje za to bezpośrednio na elementy (czynności) wchodzące w zakres wykonywania tego zawodu. Ustawa określa tym samym przedmiot – zakres wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Generalnie można stwierdzić, iż wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w świetle ustawy o zawodzie fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez osobę mającą odpowiednie kwalifikacje i prawo wykonywania zawodu. Pojęcie świadczeń zdrowotnych zostało zdefiniowane w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160). Zgodnie z powyższą ustawą działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a świadczenia zdrowotne są to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia bądź przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
Jak wcześniej wspomniano, ustawa o zawodzie fizjoterapeuty wskazuje generalne rodzaje czynności mieszczące się w szerszym pojęciu świadczeń zdrowotnych, jakie może na mocy prawa wykonywać fizjoterapeuta posiadający PWZF. 

Wykaz poszczególnych świadczeń zdrowotnych, do których wykonywania jest uprawniony fizjoterapeuta, zawiera art. 4 ust. 2 u.z.f. Zgodnie z nim wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza na: 

 1. diagnostyce funkcjonalnej pacjenta,
 2. kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii,
 3. kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii,
 4. kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu,
 5. zlecaniu wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.,poz. 1844),
 6. dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych,
 7. nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi,
 8. prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności,
 9. wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii,
 10. nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.


Z uwagi na przyjęty przez ustawodawcę zwrot „w szczególności” należy stwierdzić, iż powyższy wykaz czynności – świadczeń nie ma charakteru zamkniętego. Ponadto ustawa niejako zatwierdza powszechnie przyjmowany podział rehabilitacji leczniczej/fizjoterapii na fizykoterapię, kinezyterapię i masaż. 
Wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych może...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 11 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy