Odpowiedzialność cywilna fizjoterapeuty – wybrane aspekty prawne

Z praktyki gabinetu

Istotnym czynnikiem towarzyszącym wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty jest ryzyko spowodowania określonych szkód w zakresie prawnie chronionych dóbr pacjenta. W opracowaniu zaprezentowano główne zasady odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty, wskazano też reguły tejże odpowiedzialności związane z formą wykonywania zawodu (działalność gospodarcza, umowa o pracę, kontrakt).

 

REKLAMA

Jedną z najważniejszych regulacji ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty jest art. 2, zgodnie z którym „zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym”. Przepis ten niewątpliwie można postrzegać w kategoriach podniesienia prestiżu zawodowego i wzmocnienia pozycji fizjoterapeutów wśród profesji medycznych. Równocześnie jednak wiąże on samodzielność zawodową z szeroką odpowiedzialnością prawną. Obecnie obserwujemy znaczący wzrost liczby skarg kierowanych wobec podmiotów leczniczych oraz osób wykonujących zawody medyczne. Skutkiem tych wystąpień może być pociągnięcie fizjoterapeuty do odpowiedzialności zawodowej, cywilnej, a nawet karnej. 

Odpowiedzialność cywilna fizjoterapeuty

Odpowiedzialność fizjoterapeuty z tytułu szkód wyrządzonych pacjentowi ma co do zasady charakter majątkowy, tzn. jej celem jest kompensacja uszczerbków doznanych przez poszkodowanego w zakresie dóbr prawnie chronionych (głównie życia i zdrowia). Ciążący na fizjoterapeucie obowiązek naprawienia szkody może wynikać z umowy łączącej go z pacjentem (tzw. odpowiedzialność kontraktowa jako konsekwencja niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania) lub popełnien...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO