Odpowiedzialność kierownika podmiotu leczniczego w zakresie przestrzegania praw pacjenta

Z praktyki gabinetu

Zgodnie z przepisami prawa na kierowniku podmiotu leczniczego spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania praw pacjenta w placówce medycznej. Odpowiedzialność ta wyraża się przede wszystkim w zapewnieniu dostępu do informacji o prawach pacjenta, zapewnieniu pacjentom dostępu do dokumentacji medycznej i przestrzeganiu ochrony danych osobowych pacjentów.

Realizacja obowiązku przestrzegania praw pacjenta przez kierownika podmiotu leczniczego powinna być realizowana przede wszystkim poprzez szkolenie personelu medycznego w tym zakresie, ale i wykonywanie zadań ustawowych nałożonych na kierownika. W pewnych wyjątkowych sytuacjach przewidzianych przez prawo kierownik podmiotu leczniczego jest uprawniony do ograniczenia korzystania z praw pacjenta na terenie placówki medycznej. Nieprawidłowe postępowanie kierownika w zakresie przestrzegania praw pacjenta skutkuje możliwością poniesienia przez niego odpowiedzialności cywilnej, a wyjątkowo także karnej.

REKLAMA

Status prawny kierownika podmiotu leczniczego

Obowiązkowym organem każdego podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą jest kierownik. Określenie „kierownik” jest terminem ustawowym istniejącym w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dalej w skrócie u.dz.l.). Zgodnie z art. 46 u.dz.l. odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik. Kierownikiem podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą może być osoba, która:

  • posiada wykształcenie wyższe,
  • posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
  • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
  • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

W przypadku podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami podmiot tworzący nawiązuje z kierownikiem stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną. Status prawny kierownika podmiotu leczniczego i zakres jego odpowiedzialności reguluje wspomniana u.dz.l., a także inne powszechnie obowiązujące normy prawne. Kierownik zajmuje się bieżącym zarządzaniem podmiotem leczniczym, kieruje on podmiotem leczniczym i reprezentuje go na zewnątrz. Ponadto reprezentuje on podmiot leczniczy w stosunkach pracy i w stosunkach cywilnoprawnych. Z tytułu pełnionej funkcji na kierowniku podmiotu leczniczego ciąży sze...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO