Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki gabinetu

10 lipca 2018

NR 90 (Styczeń 2018)

Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (PWZFz)
jak i do kiedy trzeba się zarejestrować w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów

552

  

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów (KRF)

Ile mam na to czasu?

Artykuł 143 ust. 4 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty mówi: Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą wykonywać zawód fizjoterapeuty w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy bez uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów [1].

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, zwana dalej ustawą, weszła w życie 31 maja 2016 r. Dlatego do 31 maja 2018 r. osoby, które spełniają warunki do uzyskania PWZFz, mogą wykonywać zawód fizjoterapeuty bez rejestracji w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów. Czy w takim razie wystarczy wypełnić wniosek on-line 31 maja 2018 r., aby mieć pewność, że nie spotkają nas niemiłe konsekwencje? Otóż nie. Z art. 21. ust. 4. ustawy wynika, że postępowanie w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty może trwać do 3 miesięcy [1]. Biorąc pod uwagę dużą niechęć fizjoterapeutów do opłacania składki na rzecz samorządu, istnieje duże ryzyko, że fizjoterapeuci będą odkładać złożenie wniosku o wpis do KRF na ostatnią chwilę. Wówczas czas rozpatrywania wniosku może wydłużyć się do trzech miesięcy [2].

W praktyce oznacza to, że wniosek należy wysłać najpóźniej w lutym 2018 r. Pod warunkiem że nie będzie konieczne jego uzupełnienie lub dołączenie jakiegoś dokumentu. W razie przeoczenia któregoś z dokumentów lub sytuacji niezależnych od nas, jak np. nieprawidłowa nazwa kierunku, na którym studiowaliśmy nasz zawód, czas oczekiwania na wydanie PWZFz może wydłużyć się ponad trzy miesiące!

Artykuł 21. ust. 4 ustawy zaznacza, że: Postępowanie w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu powinno się zakończyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów określonych ustawą.

Co jeśli nie zarejestruję się na czas?

Konsekwencje pracy bez wymaganego prawa do wykonywania zawodu są opisane w artykułach 136–139 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty:

 • Art. 136. Kto bez wymaganych uprawnień udziela świadczeń z zakresu fizjoterapii, podlega grzywnie.
 • Art. 137. Jeżeli sprawca czynu określonego w art. 136 działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
 • Art. 138. Kto bez wymaganych uprawnień posługuje się tytułem zawodowym fizjoterapeuty, podlega karze grzywny.
 • Art. 139. Kto dopuszcza do udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii osobę nieposiadającą prawa wykonywania zawodu wymaganego do udzielania tych świadczeń, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny [1].

W jaki sposób mogę zarejestrować się do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów oraz uzyskać prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (PWZFz)?

 • Rejestracji należy dokonać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się pod adresem: //kif.info.pl/rejestracja/.
 • Po dokładnym wypełnieniu wszystkich pól system sam generuje listę dokumentów, jakie trzeba dołączyć do wniosku oraz numer konta, na który należy przesyłać opłatę za PWZFz.
 • Wpłacamy 100 zł na swój indywidualny numer konta za PWZFz.
 • Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać do biura KIF, dołączając do niego dokumenty wskazane we wniosku oraz potwierdzenie przelewu za PWZFz [3].

Do wypełnienia formularza przydatne będą m.in. dowód osobisty oraz dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie.

W dziale CENTRUM POMOCY 24H (//pomoc.kif.info.pl) na stronie Krajowej Izby Fizjoterapeutów znajdziemy szczegółowe odpowiedzi na pytanie, jakie dokumenty należy złożyć, by zostać zarejestrowanym w KRF oraz uzyskać PWZFz [3] 

Przed wysłaniem dokumentów do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów warto sprawdzić, czy:

 • wygenerowany i wydrukowany po rejestracji trzystronicowy wniosek został podpisany we wszystkich wskazanych miejscach, z uwzględnieniem miejscowości i daty; jeżeli podczas rejestracji popełniono błąd, należy go odręcznie poprawić na wydrukowanym wniosku i parafować dokonaną zmianę;
 • do wniosku zostały dołączone wszystkie wymagane dokumenty;
 • nie brakuje dyplomu potwierdzającego wykształcenie, np. dyplomu licencjata lub technika, w przypadku ukończenia studiów magisterskich II stopnia (uzupełniających);
 • odpisy dyplomów są oryginalne lub są to kopie z poświadczeniem notarialnym; można przesłać odpis dyplomu wystawiany przez uczelnię – to miękka wersja dyplomu wydawana zwykle w trzech egzemplarzach; należy pamiętać, iż KIF nie zwraca nadsyłanych dyplomów, dlatego że te zostają umieszczone w archiwum Izby, z tego powodu lepiej przesłać odpis dyplomu lub ksero potwierdzone notarialnie;
 • na dyplomach są widoczne pieczęcie uczelni oraz osób podpisujących dyplomy, w szczególności tzw. pieczęcie suche, które zazwyczaj nie są widoczne na kopii dokumentu. W takim przypadku notariusz powinien zaświadczyć, że pieczęcie znajdują się na oryginale dokumentu;
 • na dyplomach znajdują się wszystkie podpisy (podpis posiadacza nazwiskiem aktualnym w dniu wydania dyplomu oraz uzyskania tytułu);
 • na wszystkich dokumentach widnieje to samo imię i nazwisko; w przypadku różnic należy dołączyć ksero skróconego odpisu aktu małżeństwa lub dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (w tym przypadku ksero nie musi być potwierdzone notarialnie); 
 • zdjęcie jest prawidłowe (format 35 × 45 mm – jak do dowodu osobistego);
 • w przypadku gdy ukończony kierunek studiów nie jest jednoznaczny z kryteriami ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, dołączono do wniosku suplement do dyplomu lub tzw. siatkę godzin wystawioną przez uczelnię [3].

Inne wskazówki

 1. Do wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty nie trzeba dołączać certyfikatów z odbytych kursów czy szkoleń.
 2. Do wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty należy dołączyć wszystkie posiadane dyplomy (technik, licencjat, magister, specjalizacje).
 3. Koszt notarialnego poświadczenia kopii dyplomu „zazgodność z oryginałem” wynosi około 8 zł.
 4. Dyplomy potwierdzające kwalifikacje niezbędne do uzyskania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty określa art. 13 ust. 3 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (//kif.info.pl/ustawa-o-zawodzie-fizjoterapeuty/) [3].

Wska

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy