Dołącz do czytelników
Brak wyników

Rola sekretarki medycznej w prywatnym gabinecie fizjoterapeutycznym
posiadającym certyfikat GIODO

Artykuły z czasopisma | 26 lipca 2018 | NR 76
0 2123

Rozwój placówek fizjoterapeutycznych pociąga za sobą konieczność tworzenia i utrzymywania nowych miejsc i stanowisk pracy. I nie chodzi tu tylko o zwiększanie kadry fizjoterapeutycznej. Coraz częściej w gabinetach fizjoterapii spotyka się logopedów, logopedów klinicznych, psychologów czy techników zaopatrzenia ortopedycznego. Niektóre gabinety fizjoterapeutyczne zatrudniają też sekretarki medyczne. Ich rola, jako osób mających dostęp nie tylko do danych firmy, ale przede wszystkim danych osobowych pacjentów, a szczególnie danych wrażliwych, stawia sekretarki medyczne w gronie osób objętych nie tyko tajemnicą służbową danej firmy, ale również obowiązkami i przepisami wynikającymi z nadrzędnych przepisów i uregulowań prawnych. Przepisy ochrony danych osobowych, w tym danych wrażliwych, odgrywają tutaj niezwykle ważną rolę.

Sekretarka medyczna

Praca sekretarki medycznej w prywatnym gabinecie rehabilitacji polega na realizacji przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje (szkoła policealna, studia licencjackie lub magisterskie) zadań związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych. Osoba na tym stanowisku organizuje pracę biurową, posługując się nowoczesnymi urządzeniami biurowymi. Zawód sekretarki medycznej wykonywać można w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Sekretarka medyczna pracuje w zespole pracowniczym, współpracuje z kierownikiem, lekarzami i pielęgniarkami jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej. W prywatnym gabinecie fizjoterapeutycznym współpracuje z fizjoterapeutami. Jej praca wykonywana jest w pomieszczeniach zamkniętych lub recepcji przy konsolach. Ważne predyspozycje psychofizyczne do wykonywania tego zawodu to komunikatywność, cierpliwość i kultura osobista. Niezwykle ważne w przypadku wykonywania tej pracy są wrodzone umiejętności interpersonalne, umiejętność analitycznego myślenia i wysoka odporność na stres. W dzisiejszym świecie jednak cechy te wymagane są przecież w większości zawodów związanych z obsługą czy to pacjentów, czy klientów. Praca na tym stanowisku wymaga ogromnej wiedzy i odporności psychicznej. W recepcji powinna pracować osoba, która jest przygotowana do pracy na pierwszej linii, ponieważ nie jest już tylko panią od wydawania kart pacjentom, ale stanowi wizytówkę każdej szanującej się przychodni. To z nią w pierwszej kolejności spotyka się pacjent i to od jej kompetencji i podejścia do chorego lub jego najbliższych zależy, jak postrzegana będzie cała przychodnia. Dlatego też na znalezienie odpowiedniego pracownika na to stanowisko, szczególnie w prywatnych przychodniach, kładzie się duży nacisk. Dobra rejestratorka medyczna powinna być uprzejma i chętna do pomocy każdemu, kto zgłosi się do przychodni. Praca rejestratorki wymaga zatem dużej skrupulatności i dokładności. To ona trzyma bowiem pieczę nad dokumentacją. Niezwykle przydatne na tym stanowisku są również takie cechy, jak wyrozumiałość i empatia w stosunku do pacjentów. Dlatego też obdarzona tymi cechami osoba będzie w każdej przychodni niezastąpionym i cenionym pracownikiem.

Obowiązki sekretarki medycznej

Wśród wielu obowiązków pracownika na tym stanowisku można wymienić:

POLECAMY

 • udzielanie pełnej i rzetelnej informacji na temat usług medycznych świadczonych przez przychodnię oraz zasad jej funkcjonowania,
 • rejestracja pacjentów do poszczególnych lekarzy, przyjmowanie zgłoszeń zarówno telefonicznie, osobiście, jak i coraz częściej również mailowo,
 • prowadzenie prawidłowych kalendarzy rejestracji, w razie konieczności informowanie pacjentów o zmianach w terminarzach lekarzy, w tym przypadku fizjoterapeutów,
 • prowadzenie ewidencji wykonanych usług medycznych,
 • przywitanie pacjentów przychodzących na wizytę na umówioną godzinę – w placówce rehabilitacyjnej niezwykle ważne jest przestrzeganie umówionych godzin wizyt, ponieważ grafik przyjęć pacjentów jest dokładnie zaplanowany, tak aby urządzenia były wolne w danym momencie i by fizjoterapeuta mógł wykonać masaże czy terapie indywidualne,
 • wydawanie odpowiednich kart, numerów itp. oraz pokierowanie do poczekalni,
 • skrupulatne prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów przychodni,
 • utrzymywanie porządku w dokumentach medycznych przychodni, segregacja i archiwizacja tych dokumentów,
 • przyjmowanie dostarczanej przez pacjenta dokumentacji medycznej, jej odpowiednie opisywanie i dołączanie do kart pacjentów,
 • wydawanie wyników badań pacjentom,
 • przygotowywanie okresowych zestawień, sprawozdań i innych raportów niezbędnych dla funkcjonowania przychodni,
 • współpraca z innymi pracownikami przychodni, w szczególności z lekarzami i pielęgniarkami, w celu świadczenia najwyższej jakości usług,
 • w prywatnych przychodniach dodatkowo wystawianie faktur za świadczone usługi i często również przyjmowanie płatności.

Uprawnienia sekretarki medycznej

Sekretarka medyczna może prowadzić dokumentację medyczną, tylko jeżeli została do tego upoważniona przez administratora danych. W tym miejscu rodzi się pytanie, jakie uprawnienia w tym zakresie mają sekretarki medyczne?

Do przetwarzania danych, w tym danych wrażliwych, które są zawarte w dokumentacji medycznej, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych – placówkę medyczną. Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, a placówka medyczna jest zobowiązana zapewnić mu ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej w sposób określony w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej u.p.p.) oraz w odrębnych przepisach. W celu realizacji tego prawa podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w przepisach oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji (art. 24 u.p.p.).

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Nad przestrzeganiem prawa obywateli do ochrony ich danych osobowych czuwa niezależny organ – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Postępowanie w sprawach uregulowanych w ustawie o ochronie danych osobowych Generalny Inspektor prowadzi według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, o ile przepisy ustawy o ochronie danych osobowych nie stanowią inaczej (art. 22 ustawy). Generalny Inspektor: kontroluje, czy dane wykorzystywane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, rozpatruje skargi i wydaje decyzje w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, prowadzi ogólnokrajowy, jawny rejestr zbiorów danych osobowych, opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych, inicjuje i podejmuje przedsięwzięcia w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych, uczestniczy w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się ochroną danych osobowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych prowadzi ogólnokrajowy, jawny rejestr zbiorów danych osobowych. Jest on dostępny w siedzibie biura GIODO. Z informacjami zamieszczonymi w rejestrze można się również zapoznać, korzystając z systemu e-giodo poprzez internet. System e-giodo zapewnia możliwość wyszukiwania zbiorów danych za pomocą wielu kryteriów, takich jak: nazwa zbioru, nazwa administratora danych czy jego siedziba. Rejestr zawiera informacje zgłaszane przez administratorów danych w procesie rejestracji. Nie znajdują się tam informacje o konkretnych osobach, stanowiące treść danych osobowych. Administrator danych ma obowiązek wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji, czyli osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych. Czy muszę się rejestrować w GIODO? – to najczęściej zadawane pytanie. W rejestrze GIODO nie znajdzie się zarejestrowanych zbiorów danych pacjentów placówek medycznych, doradców podatkowych czy adwokatów. Mimo to dane te muszą być zabezpieczone zgodnie z wymaganiami ustawy. Są to bardzo często zbiory danych, które zawierają szczególnie chronione tzw. dane wrażliwe (m.in. dane o stanie zdrowia).

Zbiór danych osobowych

Zgodnie z definicją sformułowaną w art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, zbiorem danych jest taki zestaw danych o charakterze osobowym, w którym dane dostępu są według określonych kryteriów „niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie”. Wszelkie materiały gromadzone w tym przypadku w prywatnej placówce rehabilitacyjnej (m.in. karty pacjentów, dokumentacja medyczna) są zbiorami danych osobowych. Ustawa chroni dane osobowe, jeśli są one uporządkowane w zestawach, aktach, księgach, skorowidzach, rejestrach i innych zbiorach ewidencyjnych (art. 2 ust. 2 ustawy). W myśl art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych to wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza to, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Dane osobowe

Danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące konkretnej osoby, za pomocą których można tę osobą zidentyfikować, chociaż nie jest ona wyraźnie wskazana. Możliwa do zidentyfikowania jest taka osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powołanie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy