Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowoczesne metody fizjoterapii

9 lipca 2019

NR 107 (Lipiec 2019)

Wspomaganie terapii dziecka z autyzmem metodą Snoezelen – Sala Doświadczania Świata

0 2225

Zmysły stanowią podstawę rozwoju każdego człowieka. W przypadku dzieci z autyzmem odbieranie otaczającego je świata i kontakt z nim za pośrednictwem zmysłów są zaburzone. Terapia metodą Snoezelen ma pomóc przywrócić im zdolność nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz umiejętność współżycia z innymi ludźmi, a także umożliwić dostosowanie się do środowiska, w którym żyją. Jej celem jest pobudzanie zmysłów poprzez doświadczanie innego świata.

Autyzm jest złożonym zaburzeniem neurorozwojowym spowodowanym dysfunkcją pewnych struktur i systemów mózgowych. Zaburzenie rozwoju tych struktur może być spowodowane działaniem czynników genetycznych, uszkodzeniami w czasie ciąży, porodu czy w pierwszych miesiącach życia dziecka. Autyzm u każdego dziecka objawia się trochę inaczej. Taka sama diagnoza u dwóch różnych osób może dotyczyć innego charakteru, zachowań i możliwości. Dlatego mówimy o spektrum zaburzeń – od łagodnych objawów do głębokich, które wpływają na wszystkie sfery życia [1].

Rokowanie w autyzmie dziecięcym jest w dużej mierze zależne od sprawności intelektualnej. Osoby autystyczne często mają obniżoną sprawność intelektualną – występuje ona nawet u 70% z nich. W pozostałych przypadkach mieści się ona w granicach normy. Kolejnym czynnikiem wpływającym na rokowanie jest występowanie chorób współistniejących oraz posługiwanie się językiem służącym do komunikacji przed piątym–siódmym rokiem życia. U 50% osób z autyzmem do końca życia nie rozwija się umiejętność werbalnego komunikowania się. Zazwyczaj osoby takie mają problemy w interakcjach społecznych oraz zachowują sztywny wzorzec zachowań i zainteresowań [2].

POLECAMY

Etiologia zaburzeń autystycznych

Autyzm jest wrodzony oraz związany z nieprawidłowym funkcjonowaniem i rozwojem mózgu, dlatego trudno określić przyczynę powstawania tego zaburzenia. U jego podłoża znajdują się różne czynniki, które wchodzą ze sobą w interakcje. Nie wiadomo, który dokładnie czynnik decyduje o pojawieniu się u dziecka autyzmu.

Ujawnienie się autyzmu jest zależne od wielu czynników zarówno genetycznych, jak i środowiskowych. Podstawową rolę odgrywają czynniki genetyczne, które odpowiadają za predyspozycje do pewnego funkcjonowania społecznego, w tym trudności w komunikowaniu się z innymi ludźmi. Predyspozycje genetyczne mogą odpowiadać za preferowanie samotności lub niewielkiego kręgu znajomych, brak zainteresowania kontaktem z innymi osobami oraz opóźnienie rozwoju mowy.

Znaczącą rolę odgrywają również czynniki działające podczas ciąży i porodu. Uszkadzają one układ nerwowy w okresie płodowym i poporodowym. Są to najczęściej:

 • infekcje wewnątrzłonowe,
 • przebyte infekcje matki w czasie ciąży,
 • niedotlenienie płodu,
 • dziecięce porażenie mózgowe,
 • przedwczesny poród,
 • wady wrodzone,
 • krwawienie w pierwszym trymestrze ciąży,
 • smółka w wodach płodowych (tzw. zielone wody płodowe).

Dodatkowymi przyczynami mogą być zaawansowany wiek matki i ojca, palenie papierosów i spożywanie alkoholu przez matkę podczas ciąży [1, 2, 4].

Objawy autyzmu

Zaburzenia rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego charakteryzują się zakłóceniami zdolności komunikowania uczuć i budowania relacji interpersonalnych, zubożeniem i stereotypowością zachowań oraz trudnościami z integracją wrażeń zmysłowych.

W przypadku autyzmu zaburzenia te mają charakter zaburzeń całościowych, czyli dotyczą różnych sfer funkcjonowania dziecka.

Autystyczna triada zaburzeń

Autystyczna triada określa trzy podstawowe obszary, w których występują charakterystyczne dla autyzmu nieprawidłowości.
Są to:

 • nieprawidłowa umiejętność tworzenia relacji z innymi ludźmi oraz uczestniczenia w interakcjach społecznych,
 • zaburzenia umiejętności komunikowania się,
 • obecny w zachowaniu schematyzm, ograniczony zakres możliwości aktywności i zainteresowań, brak wyobraźni.

Symptomy te często różnią się u poszczególnych osób.

Dla autyzmu charakterystyczne jest to, że zaburzenia występują równocześnie we wszystkich wymienionych strefach. Jest to bardzo przydatne do postawienia prawidłowej diagnozy, ponieważ występowanie pojedynczych symptomów może być obecne u osób z innymi zaburzeniami (a także u ludzi, u których rozwój jest prawidłowy) [1].

Dodatkowymi symptomami są:

 • trudności w rozpoznawaniu emocji innych osób, w rozpoznawaniu twarzy,
 • niska zdolność do tworzenia relacji społecznych oraz wrażliwość na wzmocnienia społeczne (np. pochwałę ze strony drugiej osoby),
 • problemy z naśladowaniem ruchów,
 • trudności w planowaniu i kontroli wykonywanej czynności oraz płynności działania,
 • słabsze zdolności językowe zarówno werbalne, jak i niewerbalne,
 • problemy w nawiązywaniu i podtrzymywaniu interakcji społecznych,
 • opór przed zmianami,
 • unikanie kontaktu wzrokowego, podczas wykonywania danej czynności patrzenie w inny punkt (oczy są bez kontaktu),
 • niewrażliwość na ból,
 • niewłaściwe użytkowanie przedmiotów,
 • problemy z wyrażaniem potrzeb (dotyczących np. jedzenia, picia, załatwiania potrzeb fizjologicznych), pokazywanie potrzeb za pomocą gestów,
 • kręcenie przedmiotami, kręcenie się wokół własnej osi,
 • echolalia (niepotrzebne powtarzanie słów lub zdań),
 • mowa, jeśli występuje, jest dziwaczna, często śpiewająca, występuje przekręcanie kolejności wypowiadanych słów,
 • nadwrażliwość na dźwięki (odgłos suszarki do włosów, pralki lub odkurzacza),
 • nadwrażliwość na niektóre zapachy lub smaki,
 • nadwrażliwość na dotyk (najdelikatniejszy dotyk może nieść nieprzyjemne doznania, podczas gdy równocześnie silny ucisk sprawia przyjemność),
 • trudności w nauce,
 • nierównomierny rozwój zdolności ruchowych,
 • nadmierna lub ograniczona aktywność ruchowa,
 • nieadekwatny śmiech, chichot lub płacz,
 • problemy z tzw. zabawami funkcjonalnymi (brak fantazji przy zabawie, brak umiejętności współdziałania przy zabawie, problemy z naśladowaniem),
 • pozorna głuchota (niereagowanie na otaczające dźwięki),
 • brak prawdziwego strachu przed niebezpieczeństwem,
 • brak reakcji na własne imię,
 • wypowiadane przez dziecko zdania mogą mieć charakter spostrzeżeń (wypowiadanie na głos spostrzeżeń, np. faktu, że osoba stojąca obok jest gruba),
 • niewłaściwy ton głosu, tempa i płynności wypowiedzi,
 • dosłowne rozumienie wypowiedzi (trudności w rozumieniu żartów i ironii),
 • niekontrolowane wybuchy agresji lub złości oraz samookaleczanie się,
 • zaburzenia motoryczne (zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej) [1, 2].

Diagnostyka

Zgodnie z kryteriami diagnostycznymi pierwsze główne symptomy są widoczne dopiero przed ukończeniem trzeciego roku życia (pojawiają się w ciągu pierwszych 36 miesięcy życia dziecka). Zaburzenie to zalicza się do tzw. zaburzeń ukrytych. Tylko u 10% dzieci autyzm zostaje rozpoznany na pierwszej wizycie. Aby diagnoza była trafna, powinna być przeprowadzona przez zespół specjalistów, w skład którego wchodzą m.in. lekarz pediatra, neurolog dziecięcy, psycholog i psychiatra dziecięcy. Uzyskane w procesie badania dziecka informacje są sprawdzane z kryteriami diagnostycznymi autyzmu. Kryteria te są podstawą do postawienia rozpoznania [1, 3].

Autystyczne spektrum zaburzeń oprócz autyzmu dziecięcego obejmuje autyzm atypowy, zespół Aspergera, zespół Retta oraz dziecięce zaburzenie dezintegracyjne. Wszystkie powyższe są również określane jako całościowe zaburzenia rozwoju (termin ten pokazuje, że dotyczy to wielu obszarów funkcjonowania dziecka, które wpływają na jego rozwój jako całość). Nie jest to może termin precyzyjny, ale ma wiele zalet, np. uwypukla podobieństwo zachowania osób z kilkoma zaburzeniami klasyfikowanymi jako odrębne jednostki kliniczne. U małych dzieci pozwala na uniknięcie błędów w precyzyjnym określeniu, o które zaburzenie konkretnie chodzi.

We wczesnym okresie rozwoju taka diagnoza jest wystarczająca, aby móc podjąć wobec dziecka działania terapeutyczne mające na celu zmniejszenie objawów. Diagnoza jest szczególnie trudna w przypadku małych dzieci, u których obszar zaburzeń może być niejednoznaczny w kontekście kryteriów diagnostycznych autyzmu [1].

Dodatkowe badania

W zależności od wskazań lekarza pediatry u dziecka wykonuje się badania diagnostyczne, takie jak:

 • badanie neuroobrazowe mózgu (rezonans magnetyczny lub tomografię komputerową),
 • badanie elektroencefalograficzne (EEG),
 • badanie słuchu,
 • badanie wzroku,
 • badania genetyczne i metaboliczne.

Badania za pomocą rezonansu magnetycznego dowodzą, że mózg osoby z autyzmem jest objętościowo większy niż u osoby zdrowej. Dodatkowo zauważa się patologię strukturalną płatów czołowych. Dlatego zaburzenie to jest jednym ze skutków wielopłaszczyznowych. Obraz kliniczny nie wynika tylko z nieprawidłowości anatomicznych, ale także z uogólnionego braku integracji pracy mózgowia. Większy mózg wymaga lepszej sprawności w komunikacji pomiędzy dwiema funkcjonalnie i anatomicznie oddzielnymi półkulami. Wnioskuje się zatem, że mózg osoby autystycznej jest słabo wewnętrznie zintegrowany wskutek zaburzonej łączności [4].

Końcowe rozpoznanie jest stawiane jednak nie przez neurologa, lecz przez psychiatrę po dokładnej obserwacji dziecka i przeprowadzeniu wywiadu rozwojowego. Psychiatra wystawia ocenę aktualnego stanu funkcjonowania dziecka, jego słabych i mocnych stron. Po ustaleniu rozpoznania dziecko z autyzmem powinno zostać pod stałą opieką specjalistów (psychologa, psychiatry, neurologa, logopedy i fizjoterapeuty) [2].

Metoda Snoezelen – Sala Doświadczania Świata

Metoda Snoezelen to holenderska metoda terapii polisensorycznej polegająca na silnym stymulowaniu poznawania świata na poziomie sensorycznym. Jest realizowana w specjalnie urządzonym pomieszczeniu wyposażonym w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Sale takie są otwierane w szpitalach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, klinikach, hospicjach, centrach dla dzieci i młodzieży, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, przedszkolach i szkołach specjalnych lub integracyjnych [5, 6].

Idea terapii

Główną ideą metody Snoezelen jest przywracanie zdolności do aktywnego życia w interakcji z otoczeniem społecznym oraz zapobieganie skutkom ograniczania aktywności. Zajęcia mają na celu przywrócenie zdolności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętności współżycia z innymi ludźmi oraz dostosowania się do środowiska życia. Zasadniczym celem tej metody jest pobudzanie zmysłów poprzez doświadczanie innego świata.

Zmysły stanowią podstawę rozwoju każdego człowieka. To wzrok, słuch, dotyk, węch, zmysł równowagi, temperatury i propriocepcja (czucie głębokie) oraz poznawanie świadomości schematu ciała. Zajęcia w sali mają na celu uzyskanie niezależności w czynnościach dnia codziennego, takich jak mycie, jedzenie, ubieranie się, poprawiają kompetencje każdego człowieka, wpływają na sposób spędzania wolnego czasu, na samodzielne podejmowanie decyzji oraz na wyciszenie i uspokojenie emocji. Terapia w sali jest miłym spędzaniem czasu w atmosferze relaksu i bezpieczeństwa, nie jest biernością, bezczynnością, umożliwia aktywność odbywającą się w sposób naturalny i swobodny. W związku z powyższym najważniejsza zasada Snoezelen brzmi: „Nic nie musi być zrobione, wszystko jest dozwolone”. Inaczej mówiąc: „Nic nie muszę, wszystko mogę”.

Terapia zajęciowa integruje osoby biorące w niej udział, pozwalając na nawiązanie głębszych kontaktów poprzez rozmowy i wspólne doświadczanie. Poprzez świadomość swoich możliwości i zdolności zrobienia czegoś pożytecznego podopieczny wzmacnia pozytywnie swoją samoocenę i umacnia swoją wartość wewnętrzną [5].
 

Z terapii prowadzonej w Sali Doświadczania Świata mogą korzystać osoby:

 • z autyzmem,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu,
 • z zaburzeniami psychicznymi,
 • z uszkodzeniami mózgu,
 • z uszkodzeniami wzroku i słuchu,
 • z niepełnosprawnościami ruchowymi,
 • w starszym wieku,
 • z demencją,
 • będące w śpiączce,
 • pracujące w stresie,
 • mające trudności w szkole,
 • cierpiące na chroniczne bóle [5].


Cele:

 • aktywizowanie zmysłu wzroku, doświadczanie bodźców wzrokowych, rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji wzrokowej, rozwijanie koordynacji wzrokoworuchowej;
 • rozwijanie kierunkowości spostrzegania poprzez rozwijanie zdolności poruszania oczami we wszystkich kierunkach i podążania wzrokiem za poruszającymi się przedmiotami;
 • rozwijanie pamięci wzrokowej poprzez przewidywanie kolejności następujących po sobie czynności, przedmiotów, barw;
 • oddziaływanie na nastrój, samopoczucie i aktywizację za pomocą barw;
 • aktywizowanie zmysłu słuchu, usprawnianie koncentracji na bodźcach słuchowych;
 • zmniejszanie strachu przed dźwiękami nieznanymi, nauka reagowania na różne sygnały poprzez szukanie źródła dźwięku;
 • rozwijanie umiejętności różnicowania dźwięków otoczenia i dźwięków mowy poprzez odbiór dźwięków różnych przedmiotów, instrumentów, dźwięków natury, głosu ludzkiego;
 • rozwijanie pamięci, analizy i syntezy słuchowej, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej i słuchowo-wzrokowej;
 • rozwijanie zmysłu dotyku poprzez badanie przedmiotów o różnej fakturze, strukturze, kształcie;
 • nabywanie różnych doświadczeń dotykowych, np. ciepło-zimno, sucho-mokro, szorstko-gładko, oraz rozwijanie pamięci dotykowej poprzez łączenie tych doświadczeń z różnymi przedmiotami i sytuacjami;
 • wyczuwanie poszczególnych części ciała w trakcie masowania ich różnymi materiałami;
 • doświadczanie ruchu;
 • normalizowanie napięcia mięśniowego, rozwijanie orientacji w schemacie ciała, rozwijanie orientacji przestrzennej [5, 6].

Efekty terapeutyczne metody Snoezelen:

 • niwelowanie niepożądanych zachowań,
 • poprawa komunikacji i kontaktów z otoczeniem,
 • pobudzanie kreatywności i motywacji do działania,
 • poprawa koncentracji, otwarcie emocjonalne, redukcja lęku, apatii i stresu,
 • łagodzenie bólu, zmniejszenie zmęczenia,
 • poprawa samopoczucia, wzrost poczucia bezpieczeństwa, decyzyjności oraz możliwości wyboru,
 • wyciszenie osób nadpobudliwych, nerwowych, agresywnych poprzez uspokajający wpływ,
 • pobudzenie i zachęcenie do aktywności osób biernych poprzez zmniejszenie ich skłonności do izolowania się od otoczenia [5].

Terapia zajęciowa może być prowadzona w formie indywidualnej, która opiera się na tym, że dany podopieczny wykonuje zadania i ćwiczenia przeznaczone specjalnie dla niego, oraz w formie grupowej, która polega na wykonywaniu różnych lub tych samych czynności przez kilka osób [5, 6].

Osiem zasad postępowania w Sali Doświadczania Świata

 1. Właściwa atmosfera. Polega na stworzeniu środowiska odmiennego od normalnych warunków życia osoby wymagającej terapii. Atmosfera w sali powinna być harmonijna i zrównoważona. Zapewnia ją łagodne, przytulne oświetlenie, spokojna muzyka, wygodne miejsca do siedzenia i leżenia. Wszystko to ma wpływać na samopoczucie dziecka. Ma to być miejsce, w którym dziecko autystyczne będzie mogło się zrelaksować, odpocząć i będzie miało możliwość bycia sobą.
 2. Własna decyzja. To znaczy możliwość wyboru. Wyboru aktywności dokonuje dziecko, a nie terapeuta, który tylko akceptuje chęci dziecka, nie kierując do niego żadnych poleceń. Często dla wielu dzieci z autyzmem jest to jedyna przestrzeń, w której inicjatywa działania wychodzi od nich samych, m...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy