Obowiązki fizjoterapeuty w zakresie realizacji podstawowych praw pacjenta

Z praktyki gabinetu

Standardy prawne wykonywania zawodu fizjoterapeuty reguluje ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty. Istotną częścią wykonywania tego zawodu, a obecnie 
również standardem ustawowym, jest obowiązek przestrzegania praw pacjenta. Ich naruszenie może skutkować odpowiedzialnością prawną fizjoterapeuty, dlatego tak ważna jest wiedza o nich i ich przestrzeganie.

Fizjoterapeuta to obecnie zawód mający własną ustawę, tj. ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994), zwaną dalej u.z.f., która reguluje m.in. standardy prawne wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Zgodnie z regułą ogólną zawartą w art. 4 u.z.f. fizjoterapeuta powinien wykonywać swój zawód zgodnie z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo i wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej. Istotną częścią wykonywania zawodu fizjoterapeuty, a teraz również standardem ustawowym, jest obowiązek przestrzegania praw pacjenta. Realizacja praw pacjenta należy do podstawowych obowiązków prawnych każdego podmiotu leczniczego w tym zakładu rehabilitacji leczniczej. W polskim prawie nie ma definicji praw pacjenta. Jedynie zdefiniowane jest pojęcie pacjenta. Za pacjenta zgodnie z definicją ustawową (ustawa o prawach pacjenta) uważać należy osobę zwracającą się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny. Należy przyjąć, że prawa pacjenta to zespół uprawnień przysługujących człowiekowi (pacjentowi) z tytułu korzystania ze świadczeń zdrowotnych lub ubiegania się o nie. Prawa pacjenta związane są bezpośrednio z korzystaniem ze świadczeń zdrowotnych. Pacjentem jest każda osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych zarówno odpłatnie, za częściową odpłatnością, jak i nieodpłatnie [tj. pacjenci ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) i komercyjni]. Podstawowym aktem prawnym regulującym prawa polskiego pacjenta jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 186), zwana dalej u.p.p. Prawa pacjenta uregulowane są także bezpośrednio w ustawach dotyczących poszczególnych zawodów medycznych, w tym w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty.
 

POLECAMY

Do podstawowych ustawowych obowiązków każdego fizjoterapeuty stanowiących korelat praw pacjenta należą: 

  • obowiązek informacyjny, 
  • obowiązek przestrzegania tajemnicy zawod...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy