Pierwszy rok po udarze krwotocznym w przebiegu glomerulopatii rodzinnej (zespół Alporta) u młodej osoby – analiza przypadku

The first year after hemorrhagic stroke in the course of glomerulopathy (Alport syndrome) of a young person – case analysis

Case study numeru

Pacjent, którego dotyczy analiza, to mężczyzna (35 lat) po obustronnej nefrektomii nerek własnych z powodu zmian wstecznych (przewlekła niewydolność nerek własnych w przebiegu przewlekłego kłębuszkowego zapalenia), po dwukrotnym przeszczepie (w 2010 i 2015 r.) i dwukrotnym odrzuceniu nerek przeszczepionych. Od lat ma zdiagnozowany zespół Alporta. Był i jest leczony na nadciśnienie, które jest jedną z możliwych przyczyn udaru krwotocznego, którego pacjent doznał. Analizie poddano proces usprawniania pacjenta w pierwszym roku po udarze.

In Alport syndrome, there are some damages including kidney. One of the possible reasons of the hemorrhagic stroke in the case of the patient (a 35-year old man using treatment of renal replacement dialysis from years) was hypertension. The process of improvement of the patient in the first year after a stroke was submitted for analysis. Short-term goals were achieved. To gain all long-term goals further improvement, especially comprehensive is necessary.

REKLAMA

 

W zespole Alporta uszkodzeniu ulegają m.in. nerki. Jedną z możliwych przyczyn udaru krwotocznego u pacjenta (mężczyzna, 35 lat, od lat korzystający z leczenia nerkozastępczego dializą) było nadciśnienie. Analizie poddano proces usprawniania pacjenta w pierwszym roku po udarze. Cele krótkoterminowe zostały osiągnięte. Aby osiągnąć wszystkie cele długoterminowe, konieczne jest dalsze usprawnianie, najlepiej kompleksowe.

Wstęp

Udar krwotoczny to diagnoza, jaką co roku w Polsce słyszy 60 000 osób (według Fundacji Udaru Mózgu). Jeśli incydent dokonuje się przed 50. rokiem życia, zwiększa statystyki dotyczące osób młodych [1, 2]. Zespół Alporta to genetyczna choroba należąca do glomerulopatii rodzinnych, w której uszkodzeniu ulegają nerki, słuch i wzrok [3]. 

Cel pracy 

Próba analizy przebiegu usprawniania w trakcie pierwszego roku po udarze u osoby młodej, obarczonej chorobą genetyczną. Za cel przyjęto przeanalizowanie szybkości i etapowości następujących zmian. Analiza zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentacji szpitalnej (pierwsze 10 tygodni po udarze) i dokumentacji autorów (okres do roku po udarze). Za cel przyjmuje się zweryfikowanie konieczności wczesnego, ciągłego, systematycznego i wielodyscyplinarnego wspierania pacjenta neurologicznego.

Opis przypadku

Pacjent, którego dotyczy analiza, to mężczyzna (35 lat) po obustronnej nefrektomii nerek własnych z powodu zmian wstecznych (przewlekła niewydolność nerek własnych w przebiegu przewlekłego kłębuszkowego zapalenia), po dwukrotnym przeszczepie (w 2010 i 2015 r.) i dwukrotnym odrzuceniu nerek przeszczepionych. Korzystał i nadal korzysta z leczenia nerkozastępczego hemodializą, aktualnie oczekuje na trzeci przeszczep. Był i jest leczony na nadciśnienie. Niewydolność serca na poziomie EF 35–40%. Mając od lat zdiagnozowany zespół Alporta, doznał udaru krwotocznego.

Pierwszymi objawami dokonującego się udaru krwotocznego były bóle głowy, które zaistniały w trakcie prowadzenia auta. Pacjent trafił na SOR, w momencie przyjęcia miał ciśnienie 219/123 mmHg. Postawiono rozpoznanie udaru krwotocznego lewej półkuli mózgu z przebiciem do układu komorowego. Krwawienie nastąpiło do płata czołowego, ciemieniowego i sk...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO