Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki gabinetu

23 stycznia 2018

NR 82 (Kwiecień 2017)

Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty

0 234

Fizjoterapeuci to zawód medyczny mający od niedawna własną ustawę i podlegający podobnym regulacjom prawnym jak inne tradycyjne zawody medyczne, np. zawód lekarza czy pielęgniarki. Podstawy prawne wykonywania zawodu fizjoterapeuty określa obecnie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, która obowiązuje od 31 maja 2016 r. W tej ustawie przyjęto zasadę dotyczącą także zawodów lekarza i pielęgniarki, że samo nabycie wykształcenia kierunkowego (ukończenie szkoły, studiów) nie uprawnia do wykonywania zawodu, niezbędne jest bowiem jeszcze uzyskanie tzw. prawa wykonywania zawodu. Celem artykułu jest przybliżenie nowych regulacji prawnych dotyczących nabycia, zawieszenia oraz utraty prawa wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. poz. 1994), zwana dalej u.z.f., po raz pierwszy powołuje do życia samorząd zawodowy fizjoterapeutów, który ukształtował się już w praktyce po pierwszych wyborach pod koniec 2016 r. Przynależność fizjoterapeutów do samorządu jest obowiązkowa. Jednostką organizacyjną samorządu jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów (KIF) z siedzibą w Warszawie. Krajową Izbę Fizjoterapeutów tworzą fizjoterapeuci wpisani do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów.

Do podstawowych zadań samorządu zawodowego, poza reprezentowaniem osób wykonujących zawód fizjoterapeuty, należy stwierdzanie na wniosek zainteresowanego prawa wykonywania zawodu (PWZ). Ponadto jednym z tradycyjnych zadań każdego samorządu zawodowego jest prowadzenie postępowań i orzekanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej swoich członków. Odpowiedzialność zawodowa to odpowiedzialność za działania i postawy związane z wykonywanym zawodem. Członkowie samorządu fizjoterapeutów podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu. Skutkiem postępowania prowadzonego przez samorząd przeciwko fizjoterapeucie może być orzeczenie kary zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

Ponadto należy pamiętać, że także organy prowadzące postępowanie karne (prokurator, sąd) mogą ingerować na podstawie Kodeksu postępowania karnego w możliwość wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę. Celem postępowania karnego jest rozstrzygnięcie kwestii odpowiedzialności karnej osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa. W postępowaniu karnym ingerencja w prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty może mieć formę zastosowania środka zapobiegawczego w postaci zakazu wykonywania zawodu fizjoterapeuty lub orzeczenia środka karnego również w postaci zakazu wykonywania zawodu. Postępowanie karne jednakże pozostaje poza zakresem niniejszego artykułu.

Nabycie prawa wykonywania zawodu

Udzielanie świadczeń zdrowotnych każdego rodzaju może odbywać się legalnie tylko pod warunkiem udzielania ich przez osoby mające odpowiednie, prawem określone kwalifikacje. Samo ukończenie adekwatnych studiów nie uprawnia w pełni do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, a w szczególności do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych. Elementem niezbędnym do wykonywania fizjoterapeuty jest uzyskanie PWZ. Zgodnie z u.z.f. (art. 13), PWZ fizjoterapeuty przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych (czyli generalnie ma ukończone lat 18 i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo orzeczeniem sądu),
 2. jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty (co potwierdza się orzeczeniem lekarskim),
 3. wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 4. swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w szczególności nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz za czyny określone w art. 207 i art. 211 Kodeksu karnego,
 5. ma dyplom lub inny dokument:
 • potwierdzający kwalifikacje określone w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty (przedstawione poniżej), lub
 • potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty uzyskane w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż RP lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uznane w RP zgodnie z przepisami o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub
 • potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, wydany w państwie innym niż państwo wyżej wskazane uznany w RP za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dyplomem potwierdzającym posiadanie odpowiednich kwalifikacji w świetle ustawy o zawodzie fizjoterapeuty jest dyplom wydany osobie, która:

 1. rozpoczęła po 1 października 2017 r. jednolite pięcioletnie studia wyższe w zakresie fizjoterapii, obejmujące co najmniej 300 punktów ECTS, w tym co najmniej 160 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii oraz odbyła sześciomiesięczną praktykę zawodową i uzyskała tytuł zawodowy magistra oraz złożyła Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny (PEF) z wynikiem pozytywnym albo
 2. rozpoczęła po 30 września 2012 r. i przed 1 października 2017 r. studia wyższe z zakresu fizjoterapii, obejmujące co najmniej 180 punktów ECTS,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 11 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy