Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Z praktyki gabinetu

Fizjoterapeuci to zawód medyczny mający od niedawna własną ustawę i podlegający podobnym regulacjom prawnym jak inne tradycyjne zawody medyczne, np. zawód lekarza czy pielęgniarki. Podstawy prawne wykonywania zawodu fizjoterapeuty określa obecnie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, która obowiązuje od 31 maja 2016 r. W tej ustawie przyjęto zasadę dotyczącą także zawodów lekarza i pielęgniarki, że samo nabycie wykształcenia kierunkowego (ukończenie szkoły, studiów) nie uprawnia do wykonywania zawodu, niezbędne jest bowiem jeszcze uzyskanie tzw. prawa wykonywania zawodu. Celem artykułu jest przybliżenie nowych regulacji prawnych dotyczących nabycia, zawieszenia oraz utraty prawa wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. poz. 1994), zwana dalej u.z.f., po raz pierwszy powołuje do życia samorząd zawodowy fizjoterapeutów, który ukształtował się już w praktyce po pierwszych wyborach pod koniec 2016 r. Przynależność fizjoterapeutów do samorządu jest obowiązkowa. Jednostką organizacyjną samorządu jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów (KIF) z siedzibą w Warszawie. Krajową Izbę Fizjoterapeutów tworzą fizjoterapeuci wpisani do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów.

REKLAMA

Do podstawowych zadań samorządu zawodowego, poza reprezentowaniem osób wykonujących zawód fizjoterapeuty, należy stwierdzanie na wniosek zainteresowanego prawa wykonywania zawodu (PWZ). Ponadto jednym z tradycyjnych zadań każdego samorządu zawodowego jest prowadzenie postępowań i orzekanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej swoich członków. Odpowiedzialność zawodowa to odpowiedzialność za działania i postawy związane z wykonywanym zawodem. Członkowie samorządu fizjoterapeutów podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu. Skutkiem postępowania prowadzonego przez samorząd przeciwko fizjoterapeucie może być orzeczenie kary zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

Ponadto należy pamiętać, że także organy prowadzące postępowanie karne (prokurator, sąd) mogą ingerować na podstawie Kodeksu postępowania karnego w możliwość wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę. Celem postępowania karnego jest rozstrzygnięcie kwestii odpowiedzialności karnej osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa. W postępowaniu karny...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO