Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki gabinetu

14 września 2018

NR 97 (Wrzesień 2018)

Jak zostać specjalistą fizjoterapii?

0 153

Jedną z podstawowych obecnie różnic między magistrem a licencjatem fizjoterapii poza zróżnicowanym zakresem uprawnień zawodowych jest możliwość uzyskania tytułu specjalisty. Specjalistą może bowiem zostać tylko magister fizjoterapii.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 505) fizjoterapeuta może uzyskać tytuł specjalisty po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego ustalonego programem specjalizacji i zdaniu państwowego egzaminu (tzw. PESFZ). Rozdział 5 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (artykuły od 35 do 60) zawiera regulacje prawne dotyczące kształcenia podyplomowego fizjoterapeutów. Powyższa regulacja ustawowa dotyczy tylko jednej formy kształcenia podyplomowego, tj. specjalizacji. 
Szkolenie specjalizacyjne jest jednostopniowe. W tym samym czasie można odbywać tylko jedno szkolenie specjalizacyjne. Opłatę za nie oraz za Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów (PESFZ) ponosi fizjoterapeuta odbywający specjalizację, a ustala ją kierownik jednostki szkolącej (wynosi ona obecnie zależnie od województwa od 2 do 4 tys. zł za rok). Jednakże Minister Zdrowia może w ramach środków budżetu państwa, których jest dysponentem, dofinansować koszty związane ze szkoleniem specjalizacyjnym fizjoterapeutów. Nadzór nad prowadzeniem szkolenia specjalizacyjnego sprawuje Minister Zdrowia za pośrednictwem dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) z siedzibą w Warszawie. 
Według stanu z dnia 14 czerwca 2018 r. w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów prowadzonym przez samorząd zawodowy zarejestrowanych było 52 132 fizjoterapeutów, w tym 788 osób posiadających specjalizację. Jak wynika z danych Krajowej Izby Fizjoterapeutów, tylko ok. 1,5% zarejestrowanych fizjoterapeutów posiada specjalizację.

Postępowanie kwalifikacyjne

Wojewoda określa i ogłasza na swojej stronie internetowej listę wolnych miejsc szkoleniowych w dziedzinie fizjoterapii co najmniej na miesiąc przed terminem danego postępowania kwalifikacyjnego. W praktyce na stronach internetowych poszczególnych urzędów wojewódzkich zamieszczana jest informacja o procedurze składania wniosku (wraz ze wzorem wniosku), postępowaniu kwalifikacyjnym, przebiegu specjalizacji oraz wykaz jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne w danym województwie wraz z liczbą miejsc szkoleniowych. Przykładowo: zgodnie z informacją umieszczoną na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego prawo do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego dla 
fizjoterapeutów na Podkarpaciu według stanu na czerwiec 2018 r. mają dwie jednostki:
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oraz Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o., 
sp. k. Rzeszów, ul. Szopena 1. Każda z tych jednostek ma po
10 miejsc szkoleniowych.

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć fizjoterapeuta, który spełnia łącznie poniższe warunki:

  • złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii, posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
  • posiada tytuł magistra wymieniony w art. 13 ust. 3 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty i spełnia wymagania określone w tym przepisie,
  • został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

.Fizjoterapeuta, które chce rozpocząć szkolenie specjalizacyjne, musi najpierw złożyć wniosek do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne (np. do wojewody podkarpackiego, jeżeli zamierza odbywać specjalizację w Rzeszowie). Powinien on zawierać: imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy, nazwisko rodowe, miejsce i datę urodzenia, płeć, PESEL, numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”, obywatelstwo, adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej (jeżeli posiada), posiadany stopień naukowy lub tytuł naukowy, okres zatrudnienia w zawodzie oraz liczbę publikacji i ich wykaz. Do wniosku dołącza się: odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej, dokument potwierdzający okres zatrudnienia w zawodzie oraz oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji. 
Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku – wiosną i jesienią. Wniosek składa się każdego roku w terminie od 15 listopada do 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od 16 grudnia do 15 stycznia albo od 30 kwietnia do 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od 1 czerwca do 30 czerwca. Fizjoterapeuta ma miesiąc na złożenie wniosku i w świetle przepisów nie ma znaczenia termin złożenia wniosku (np. na początku czy pod koniec maja), byleby zrobił to w czasie granicznie wskazanym przez prawo. Co ważne, fizjoterapeuta ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii może być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednym województwie (nie można równocześnie składać wniosków w różnych województwach). W celu zakwalifikowania wnioskodawcy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe. To ostatnie toczy się bez udziału fizjoterapeuty.
Postępowanie konkursowe przeprowadza się, jeżeli liczba kandydatów do odbycia szkolenia specjalizacyjnego jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych. W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty m.in. za staż pracy w zawodzie fizjoterapeuty, w pełnym wymiarze czasu pracy (2 pkt za każdy rok, jednak nie więcej niż 6 pkt), posiadanie stopnia naukowego doktora (18 pkt), opublikowanie podręcznika naukowego/artykułu naukowego z zakresu fizjoterapii. Wydaje się, że punktacja przyznawana za posiadanie tytułu doktora jest zawyżona i w rezultacie w istotny sposób zmniejsza szanse na ubieganie się o przyjęcie na specjalizację wielu dobrych praktyków, tym bardziej że dłuższy staż pracy, a zatem doświadczenie, też nie ma większego znaczenia (np. trzy lata pracy są punktowane tak samo jak 10 lat). Zdaniem autorki maksymalnie powinno być przyznaw...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy