Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki gabinetu

23 lipca 2018

NR 71 (Kwiecień 2016)

Odpowiedzialność zawodowa fizjoterapeuty na gruncie nowej ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

0 2200

W dniu 30 listopada 2015 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994) – dalej u.z.f. Nowe przepisy wejdą w życie 31 maja 2016 r. Tym samym Polska dołączy do grupy 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, w których zawód fizjoterapeuty jest zawodem regulowanym. Podstawowym celem ustawodawcy jest utworzenie takich ram prawnych do wykonywania zawodu, które zapewnią, że fizjoterapeutami zostawać będą tylko osoby o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach, co stanowić będzie gwarancję bezpieczeństwa pacjenta i zwiększać skuteczność leczenia. Omawiana ustawa określa zasady: wykonywania zawodu fizjoterapeuty, uzyskiwania prawa wykonywania tego zawodu oraz kształcenia zawodowego i podyplomowego fizjoterapeuty, a także, co ważne – odpowiedzialności zawodowej, zwiększając tym samym bezpieczeństwo pacjentów.

Odpowiedzialność zawodowa to odpowiedzialność za działania i postawy związane z wykonywanym zawodem. Przynależność do danej grupy zawodowej czy organizacji pociąga za sobą konieczność przestrzegania, poza ogólnymi powszechnymi obowiązkami, również tych obowiązków szczególnych składających się na istotę i funkcję danego zawodu lub wynikających z przynależności do określonej organizacji. W przeciwieństwie do powszechnych form odpowiedzialności, takich jak np. karna czy cywilna, odpowiedzialność zawodowa nie dotyczy wszystkich, a jedynie określonych grup zawodowych, w tym przede wszystkim niektórych zawodów medycznych. Odpowiedzialność ta nie jest ponoszona przed sądami powszechnymi lub organami administracyjnymi, a przed specjalnie do tego powołanymi organami izb. Odpowiedzialność zawodowa jest – tak jak karna czy cywilna – odpowiedzialnością prawną, ponieważ jej zasady określane są przez obowiązujące prawo. Odpowiedzialność zawodową w ochronie zdrowia uregulowaną bezpośrednio w swoich pragmatykach zawodowych ponoszą: lekarze, dentyści, pielęgniarki i położne oraz diagności laboratoryjni, farmaceuci, a teraz także fizjoterapeuci.

POLECAMY

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił 25 września 2015 r. ustawę o zawodzie fizjoterapeuty, która została podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 26 października 2015 r. Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty wejdzie w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia jej ogłoszenia. Jest to czas na przygotowanie odpowiednich przepisów wykonawczych (rozporządzeń).

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty reguluje zasady: wykonywania zawodu fizjoterapeuty, uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia zawodowego i podyplomowego oraz odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów. Wskazany akt określa, jak już wspomniano na wstępie, organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów oraz prawa i obowiązki jego członków. Ustawa ta po raz pierwszy powołuje do życia samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Samorząd zawodowy fizjoterapeutów reprezentuje osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Jednym ze szczegółowych ustawowych oraz tradycyjnych zadań samorządu zawodowego jest prowadzenie postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej swoich członków. Zgodnie z art. 3 ust. 2 u.z.f. przynależność fizjoterapeutów do samorządu jest obowiązkowa. Jednostką organizacyjną samorządu, posiadającą osobowość prawną, jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów (dalej zwana KIF) z siedzibą w Warszawie. Krajową Izbę Fizjoterapeutów tworzą fizjoterapeuci wpisani do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów.

Rozdział 7 u.z.f. dotyczy odpowiedzialności zawodowej. Zgodnie z art. 85 ust. 1 u.z.f. przewinieniem takim jest naruszenie zasad etyki lub przepisów d...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy