WYMAGANIA PRAWNE DOTYCZĄCE ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W FORMIE PORADNI REHABILITACYJNEJ

Z praktyki gabinetu

Niniejszy artykuł omawia problematykę wymagań prawnych do rozpoczęcia działalności leczniczej na przykładzie poradni rehabilitacyjnej. Wskazuje na wymagania prawne, jakie muszą zostać obligatoryjnie spełnione przed rozpoczęciem działalności przez poradnię rehabilitacyjną. Ponadto porusza zagadnienia dotyczące obowiązków kierownika poradni rehabilitacyjnej, wymagania, jakie powinien spełniać regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego oraz obowiązki w zakresie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – obowiązkowo podpisanej nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia działalności leczniczej.

Rozpoczęcie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej wymaga spełnienia przez podmiot świadczący usługi w tym zakresie szeregu wymagań prawnych, ogólnoprzestrzennych, instalacyjnych i sanitarnych w zakresie porad i zabiegów rehabilitacyjnych (np. kinezyterapii, fizjoterapii, masażu leczniczego). Oznacza to, że podmiot leczniczy oprócz tego musi spełniać wymagania wspólne dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność leczniczą jest zobowiązany spełniać wymagania szczegółowe charakterystyczne dla tego rodzaju działalności w zakresie ustalonym przez przepisy, w tym przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (dalej w skrócie rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych). Określa ono wykaz oraz warunki realizacji świadczeń rehabilitacyjnych. Przy czym działalność może być prowadzona wyłącznie w budynkach lub pomieszczeniach wskazanych w decyzji powiatowego inspektora sanitarnego. 

POLECAMY

Należy nadmienić, że świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej mogą być udzielane przede wszystkim przez świadczeniodawców mających status prawny podmiotu leczniczego. Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dalej w skrócie u.dz.l.) udzielaniem świadczeń rehabilitacyjnych mogą zajmować się przedsiębiorcy oraz podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami (tj. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe) oraz inne podmioty, jak instytuty badawcze, fundacje, stowarzyszenia i kościoły.

Forma organizacyjno-prawna podmiotu leczniczego 

Tworząc podmiot leczniczy, po ustaleniu rodzaju świadczeń, jakie będą w nim wykonywane, oraz jego struktury, należy wybrać formę organizacyjno-prawną, według której zostanie utworzony. Możliwymi formami działania poradni rehabilitacyjnej są:

  • jednoosobowa działalność gospodarcza, 
  • spółka prawa handlowego  (spółka partnerska, spółka jawna) tworzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, 
  • spółka cywilna regulowana postanowieniami Kodeksu cywilnego. 

Po utworzeniu formy organizacyjno-prawnej podmiotu leczniczego należy zapewnić realizację wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej. Oznacza to obowiązek spełnienia przez podmiot leczniczy wymagań zawartych w art. 17 u.dz.l. Do wymagań tych ustawodawca zalicza:

  1. Posiadanie odpowiednich  pomieszczeń lub urządzeń, 
  2. Stosowanie wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,
  3. Zapewnienie udzielania świadczeń rehabilitacyjnych przez osoby wykonujące zawód medyczny spełniające kwalifikacje określone w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej,
  4. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpow...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy