Autor: Dariusz Czaprowski

Dr hab. n. k. f., prof. OSW, Profesor na Wydziale Fizjoterapii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Kierownik Centrum Postawy Ciała w Olsztynie. Autor ponad 90 prac naukowych opublikowanych m.in. w European Spine Journal, Scoliosis and Spinal Disorders, Manual Therapy, Physical Therapy in Sport, Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. Uczestnik ponad 30 kursów specjalistycznych z zakresu m.in. leczenia deformacji i zespołów bólowych kręgosłupa (m.in. Scientific Exercise Approach to Scoliosis and Scoliosis (SEAS), Mediolan, Włochy; Physiotherapy of ApiFix patients course, Tel Awiv, Izrael, Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz (FITS); Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii wg McKenziego; Anatomy Trains Myofascial Meridians). Członek Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT), w tym przewodniczący Polskiej Grupy SOSORT; International Research Society of Spinal Deformities (IRSSD); Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk; Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w czasie pandemii COVID-19 a rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia

Aktywność fizyczna jest ważnym aspektem stylu życia i determinantą dobrego stanu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Mimo wielu badań potwierdzających tę tezę poziom podejmowanej aktywności fizycznej jest niewystarczający. Badanie Eurobarometr z 2018 r., które dotyczyło podejmowania aktywności fizycznej przez Europejczyków, wykazało, że 40% badanych uprawia sport lub wykonuje ćwiczenia minimum raz w tygodniu, z czego zaledwie 7% z tej grupy respondentów deklaruje regularność tych aktywności. Z tych samych badań wynika, że 46% badanych w ogóle nie podejmuje aktywności fizycznej [1].

Czytaj więcej

Wykorzystanie fotorejestracji w obiektywizacji oceny postawy ciała

Zaburzenia postawy ciała dotyczą coraz większego odsetka dzieci i młodzieży. Uważa się, że może to prowadzić do zaburzeń funkcjonalnych, które mogą wywoływać konsekwencje zdrowotne w wieku dorosłym [1]. Dlatego fizjoterapeuci coraz bardziej interesują się diagnostyką postawy ciała oraz leczeniem jej zaburzeń. Celem opracowania jest przedstawienie możliwości wykorzystania fotorejestracji do oceny jednego z głównych parametrów definiujących postawę ciała, czyli symetrii tułowia w płaszczyźnie czołowej.

Czytaj więcej

Stopy płaskie – efekt czy przyczyna funkcjonalnych zaburzeń w obrębie kończyn dolnych u dzieci?

Stopy płaskie są jedną z najczęstszych wad kończyn dolnych u dzieci. Według Chen i wsp. problem ten dotyczy od 2,8% do 24,2% dzieci, w zależności od metody oceny stóp i wieku dziecka [1]. Noworodek przychodzi na świat ze stopami płaskimi, które są wynikiem fizjologicznej dla tego okresu wiotkości stawów. Z powodu dużej elastyczności tkanki łącznej przez pierwsze lata życia stopa nie jest przystosowana do przenoszenia dużych obciążeń, co w pozycji stojącej daje obraz stóp płaskich [2]. U większości dzieci prawidłowe wysklepienie stóp pojawia się w pierwszej dekadzie życia, wraz z ich wzrostem i rozwojem [3]. Niemniej jednak obserwowane u dzieci stopy płaskie są jednym z najczęstszych powodów niepokoju rodziców w pierwszych latach życia dziecka [4].

Czytaj więcej

Fizjoterapia skolioz idiopatycznych z wykorzystaniem metody SEAS

Boczne idiopatyczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza idiopatyczna – SI) to jego wielopłaszczyznowa deformacja o nieustalonej etiologii, w której wyboczenie w płaszczyźnie czołowej zarejestrowane na radiogramie przednio-tylnym i zmierzone zgodnie z metodyką Cobba wynosi co najmniej 10° [1, 2].

Czytaj więcej

Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania skoliozy idiopatycznej – rekomendacje Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk

Zakłada się, że rozpoznanie skoliozy idiopatycznej (SI) powinno mieć miejsce podczas badań rozwoju fizycznego i postawy ciała dzieci w trakcie bilansów zdrowia. Brak wystandaryzowanych zasad prowadzenia badań mających na celu wczesne wykrycie SI powoduje stosowanie w ich trakcie nieswoistych dla SI narzędzi i technik diagnostycznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom standaryzacji badania mającego na celu wczesne wykrywanie SI, Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk powołał Zespół Zadaniowy ds. diagnostyki oraz leczenia zachowawczego skoliozy idiopatycznej i powierzył mu zadanie opracowania rekomendacji w zakresie standardów prowadzenia badań przesiewowych.

Czytaj więcej

Fizjoterapia oparta na dowodach naukowych – jak z niej korzystać? Kiedy artykuł naukowy jest warty czytania?

Współczesna fizjoterapia dysponuje ogromnym potencjałem diagnostyczno-terapeutycznym. Dowodem na to są nowe, stale powstające metody, koncepcje oraz techniki terapeutyczne. Ich coraz większa liczba jest z jednej strony świadectwem intensywnego rozwoju fizjoterapii, z drugiej jednak strony rodzi niebezpieczeństwo, że część z proponowanych rozwiązań terapeutycznych może być wprowadzana do klinicznego obiegu bez wcześniejszej odpowiedniej ich weryfikacji. Bez wątpienia praktyka fizjoterapeutyczna powinna być nie tylko skuteczna i efektywna, ale również bezpieczna. 

Czytaj więcej

Kompleks kręgosłup – miednica – kończyny dolne

Układ ruchu człowieka to złożony łańcuch kinematyczny, którego poszczególne segmenty wpływają na siebie wzajemnie. Zmiany położenia lub funkcji w obrębie kręgosłupa, miednicy bądź kończyn dolnych wywołują wzajemne reakcje. Umiejętność trafnego rozpoznania powiązań i dobór postępowania terapeutycznego jest podstawą funkcjonalnej fizjoterapii.

Czytaj więcej

Trening stabilizacji kompleksu lędźwiowo-miedniczo-biodrowego

W ostatnich latach pojawiło się wiele niejasności i wątpliwości dotyczących kompleksu lędźwiowo-miedniczo-biodrowego (Lumbo-Pelvic-Hip Complex – LPHC). Na przełomie XX i XXI w. zadawano pytanie, czy skuteczniejsza do uzyskania optymalnej stabilizacji jest izolowana aktywacja mięśni głębokich (lokalnych), czy połączenie skurczu mięśni powierzchownych (globalnych) z głębokimi. Dziś uważa się, że zarówno jedna, jak i druga grupa mięśni odgrywa istotną rolę w mechanizmie stabilizacji [1]. 

Czytaj więcej

Zastosowanie terapii wisceralnej w leczeniu pacjentki z obrzękiem podudzia lewego

Obecnie ustalenie przyczyny i znalezienie skutecznego leczenia obrzęku jest dużym wyzwaniem zarówno dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, jak i dla fizjoterapeutów. Długotrwale utrzymujący się obrzęk może być przyczyną obciążeń społecznych, ekonomicznych oraz psychologicznych dla pacjenta. Dlatego niezmiernie istotne w procesie odzyskiwania funkcji i powrotu do codziennej aktywności jest w pierwszej kolejności usunięcie przyczyny obrzęku. Fizjoterapeuta przeszkolony w zakresie terapii wisceralnej w procesie diagnostycznym poddaje wnikliwej analizie narząd ruchu w interakcji z systemem narządów wewnętrznych.

Czytaj więcej

Wczesne wykrywanie skoliozy idiopatycznej

Skolioza idiopatyczna (SI) to strukturalna deformacja kręgosłupa o nieustalonej etiologii. W przypadku późnego wykrycia, a co za tym idzie – późnego włączenia leczenia może powodować szereg konsekwencji, takich jak pogorszenie estetyki ciała, zmniejszenie wydolności fizycznej i tolerancji wysiłkowej, częstsze bóle grzbietu czy poczucie niepełnosprawności. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie uzasadnienia dla prowadzenia badań przesiewowych mających pomóc we wczesnym wykryciu SI.

Czytaj więcej

Fizjoterapia w uogólnionej hipermobilności stawów

Uogólniona hipermobilność stawowa (UHS) oznacza zwiększony zakres ruchu w stawach w porównaniu do normy uwzględniającej wiek, płeć oraz rasę przy braku chorób układowych [1–3]. Należy jednak zaznaczyć, że do opisania tego zjawiska wykorzystuje się w piśmiennictwie także inne określenia, np. wiotkość stawów, zespół hipermobilności konstytucjonalnej, hipermobilność stawowa, zespół łagodnej hipermobilności oraz zespół łagodnej hipermobilności stawowej [1–3].

Czytaj więcej